HOTĂRÂRE nr. 129 din 2 martie 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
MINISTERUL ENERGIEI
BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Ministerului Energiei aferent activităţii de privatizare pe anul 2016
mii lei

Titlul

Art

Alineat

Denumire indicator

Program an 2016

30

   

I. VENITURI TOTALE, din care:

800.327

     

I. Venituri curente

 
     

C. Venituri nefiscale

 
 

30.10

 

C.1. Venituri din proprietate

 

36

36.10

36.10.50

Alte venituri din care

44

     

Venituri din dobânzi

 
     

II. Venituri din capital:

800.283

39

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

800.283

   

39.10.04

- Venituri din privatizare

800.283

     

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

800.327

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

 
   

87.10.50

Alte acţiuni economice

 

20

   

01. Cheltuieli curente

 
     

Titlul II Bunuri şi servicii, din care:

69.540

 

20.3

 

Alte cheltuieli

 
   

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:

69.540

   

20.30.30

Cheltuieli administrare privatizare din care:

69.540

   

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale, din care:

23.096

   

20.30.30.1.1

anunţuri publicitate internă şi internaţională privind oferta de vânzare, selecţie intermediar/consultant

533

   

20.30.30.1.2

onorarii firme de avocatură

5.927

   

20.30.30.1.3

onorarii intermediari oferte publice/ consultanţi privatizare

9.058

   

20.30.30.1.4

alte cheltuieli pentru realizarea administrării, pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv taxe ASF

7.578

   

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi post privatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executări judecătoreşti, documente pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

10.017

   

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

6.300

   

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

 
   

20.30.30.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege

12.500

   

20.30.30.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor

 
   

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform OUG 109/2011 cu modificările ulterioare şi a art. 1 alin. (4^1) din OUG 88/2001 cu modificările şi completările ulterioare

4.307

   

20.30.30.8

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanţilor de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic: energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice

5.328

   

20.30.30.9

Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice.

7.992

     

Transferuri - total, din care:

730.787

   

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului

730.787

     

Excedent/Deficit (I. - II.)

0

     

Date informative

 
     

A) Informaţii privind disponibilul de cont, din care:

 
     

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2016)

36.877

     

2. Disponibil constituit în cursul anului, conform OUG nr. 75/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

0

     

3. Vărsăminte din disponibilul anului precedent în contul curent general al trezoreriei

2.107

     

4. Total disponibil la sfârşitul anului (31.12.2016)

34.770

     

B) Informaţii privind dividendele şi dobânzile datorate bugetului de stat

 
     

dividende de încasat

1.123.621

     

- dividende de virat

1.123.621

     

- vărsăminte din alte venituri

 
     

- dobânzi

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016