NORMA nr. 19 din 30 octombrie 2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi necesitatea alinierii la practica naţională şi internaţională pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 octombrie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. 1
(1)Prezenta normă stabileşte modul de întocmire în scop informativ a situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
(2)Prevederile prezentei norme nu se aplică sucursalelor cu sediul în România, care aparţin unei societăţi de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare cu sediul în străinătate.
Art. 2
În înţelesul prezentei norme, IFRS reprezintă standardele internaţionale adoptate la nivel european prin Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
Art. 3
(1)Începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare entităţi, au obligaţia de a întocmi, în scop informativ, situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situaţii financiare.
(2)Entităţile vor întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.
Art. 4
(1)Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obţinute prin retratarea datelor prezentate în balanţele contabile întocmite în baza evidenţei contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Entităţile ce vor întocmi pentru prima dată un set informativ al situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS vor proceda la retratarea soldurilor de deschidere prezentate în situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2015. Retratarea va fi efectuată în conformitate cu principiile contabile IFRS. Soldurile de deschidere pentru situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la data de 31 decembrie 2015 se vor obţine prin retratarea conform principiilor IFRS a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale pentru anul 2014 întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS încheiate la data de 31 decembrie 2015, va cuprinde:
a)informaţii aferente exerciţiului financiar de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2015;
b)informaţii aferente exerciţiului financiar încheiat anterior celui de raportare, respectiv la data de 31 decembrie 2014;
c)informaţii aferente începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare, respectiv la data de 1 ianuarie 2014,
(4)Situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 şi exerciţiului financiar anterior de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2014.
Art. 5
Entităţile care au întocmit şi transmis către A.S.F. un set informativ de situaţii financiare în conformitate cu IFRS anterior intrării în vigoare a prezentei norme vor întocmi în continuare aceste situaţii financiare şi pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 fără a prezenta în aceste situaţii soldurile de retratare iniţiale. Soldurile de deschidere la data de 1 ianuarie 2015 vor fi preluate din soldurile de închidere la data de 31 decembrie 2014 din situaţiile IFRS întocmite cu scop informativ.
Art. 6
(1)Entităţile vor anexa la situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conţinut să evidenţieze diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situaţiilor financiare, cu explicaţiile aferente.
(2)Diferenţele/Ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la art. 4 alin. (1) şi aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să cuprindă explicaţia operaţiunii contabile şi diferenţele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS.
Art. 7
Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt supuse auditului statutar potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobate de acţionarii entităţilor şi publicate pe site-ul propriu al entităţilor.
Art. 8
Situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS prevăzute la art. 7 vor fi transmise la A.S.F. până la data de 30 iunie a exerciţiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entităţile respective, acţionarii acestora şi A.S.F., menţiune care se va efectua la publicarea acestora pe pagina web a entităţii.
Art. 9
Membrii consiliului de supraveghere, consiliului de administraţie, directoratului, conducerii executive, conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităţilor trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării şi transmiterii către A.S.F. a situaţiilor IFRS ca al doilea set de situaţii financiare. Aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate şi pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situaţiile financiare anuale.
Art. 10
Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul A.S.F. şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 834 din data de 9 noiembrie 2015