MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 22 noiembrie 2013 între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak, în continuare denumite părţile,
dorind să creeze condiţii favorabile dezvoltării cooperării reciproc avantajoase în domeniile agriculturii şi industriei agricole, pe baza principiului egalităţii şi respectului reciproc,
au convenit următoarele:
Art. 1
Părţile au convenit să dezvolte şi să încurajeze cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică dintre ministere şi alte organizaţii relevante care acţionează în domeniul agricol, în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare din fiecare ţară.
Art. 2
Părţile au convenit să coopereze în următoarele domenii:
- creşterea animalelor;
- culturi cerealiere;
- îngrăşăminte organice;
- tehnologii moderne de cultivare;
- tehnologii de depozitare pentru produsele agroalimentare;
- târguri şi expoziţii cu profil agricol.
Art. 3
Formele de cooperare la care se face referire în articolul 2 al acestui memorandum de înţelegere vor fi realizate prin vizite reciproce şi cursuri de instruire a reprezentanţilor părţilor, inclusiv fermieri, angrenaţi în agricultură şi industria agricolă.
Implementarea celor de mai sus va fi realizată pe baza unui program de lucru stabilit de părţi după semnarea memorandumului de înţelegere.
Fiecare parte va suporta costurile legate de implementarea celor mai sus menţionate, conform legilor naţionale ale fiecărui stat.
Art. 4
Acest memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din alte acorduri internaţionale.
Acest memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile României ca stat membru al Uniunii Europene.
Art. 5
Acest memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se vor informa reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor cerute de legislaţia lor internă pentru intrarea sa în vigoare.
Acest memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o durată iniţială de 5 (cinci) ani şi poate fi reînnoit pentru perioade succesive de un an, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei respective, decizia sa de a denunţa acest Memorandum.
-****-
Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, versiunea engleză va prevala.

Pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România,

Daniel Constantin,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Pentru Ministerul Agriculturii din Republica Irak,

Izzedin Abdullah Hussein,

ministrul agriculturii

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 619 din data de 22 august 2014