ORDIN nr. 944 din 19 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istriţa
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.719 din 20 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia finală nr. 27 din 25 iunie 2013, emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 469 din 6 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 74.887 din 4 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.442/I.M. din 4 februarie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istriţa, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istriţa, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
________
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 497 din data de 4 iulie 2016