ORDIN nr. 4893 din 26 august 2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013, privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center", cu sediul în municipiul Constanţa, aleea Capidava nr. 3, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română-engleză", program "normal", nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română-engleză", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)", nivelul de învăţământ "gimnazial", limba de predare "română-engleză", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)", nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii", limba de predare "română-engleză", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)".
Art. 2
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2013-2014.
Art. 3
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
(2)În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa.
Art. 5
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 6
Fundaţia "International Educaţional Center" din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic "Educaţional Center" din municipiul Constanţa, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 6 septembrie 2013