ORDIN nr. 2637 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

PROGRAM 2012

A

B

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

19.350

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

19.000

Venituri din activitatea de bază*)

3

16.600

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare

4

100

Alte venituri din exploatare

5

2.300

VENITURI FINANCIARE

6

350

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

19.075

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

18.745

Bunuri şi servicii

10

2.850

Cheltuieli de personal, din care:

11

8.502

cheltuieli cu salariile, din care:

12

6.524

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

119

- drepturile salariale ale directorului general

14

189

contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.357

contribuţii de asigurări de şomaj

16

33

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

339

contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

55

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

contribuţii la fondul da pensii facultative

21

 

alte cheltuieli de personal, din care:

22

161

- tichete de masă

23

 

- deplasări detaşări

24

161

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.435

Cheltuieli de protocol

26

6

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

4

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

36

Alte cheltuieli

30

4.912

Cheltuieli financiare, din care:

31

330

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

330

Cheltuieli extraordinare

34

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

275

IMPOZIT PE PROFIT

36

44

REZULTATUL NET

37

231

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI, din care:

39

231

pentru cointeresarea personalului

40

46

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

139

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

46

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.052

Surse proprii

44

1.052

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

Alte surse

49

 

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.052

Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.052

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

DATE DE FUNDAMENTARE

  

Venituri totale (rd. 01)

55

19.350

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

19.075

Rezultate (+/-)(rd.55 - rd.56)

57

275

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

175

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

129

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut ( lei/ persoană/lună)

60

2.977

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.345

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,44

Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

0,36

Plăţi restante

64

0

Creanţe de încasat

65

1.500

_______
* Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţionala de baza şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 4925 mii lei, încheiate pana la data de 29.02.2012 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 145 mii lei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 828 din data de 10 decembrie 2012