ACORD din 5 noiembrie 2013 preventiv pentru facilitarea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013*)
______
*) Traducere.
Acest acord preventiv pentru facilitatea de împrumut este încheiat de către şi între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, reprezentată de guvernatorul Băncii Naţionale a României, domnul Mugur Isărescu, denumite în continuare în mod colectiv părţile şi în mod individual parte.
PREAMBUL
Având în vedere că:
(1)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilităţi prin care să se asigure asistenţa financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele UE să contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordării de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpină dificultăţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi în legătură cu balanţa lor de plăţi curente sau cu mişcările de capital;
(2)pe data de 4 iulie 2013, România a solicitat asistenţă financiară în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002;
(3)Consiliul, prin Decizia sa de implementare 2013/531/UE, a hotărât să ofere României un împrumut cu valoare maximă de 2 miliarde euro cu o scadenţă medie maximă de 8 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum două rate;
(4)Împrumutul este acordat în coroborare cu o asistenţă de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 1.751,34 milioane DST acordată în cadrul unui acord stand-by;
(5)Împrumutul este condiţionat de adoptarea de către România a unor măsuri de politici economice menite să susţină durabilitatea balanţei de plăţi a României, după cum se stabileşte în articolele 2 şi 3 ale Deciziei;
(6)condiţiile de politică economică ce vor trebui respectate sunt prevăzute în Memorandumul de înţelegere semnat îi data de 6 noiembrie 2013 între Uniunea Europeană, România şi Banca Naţională a României şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (suplimentare), dacă există;
(7)disponibilizarea primei rate va fi condiţionată de intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere, de intrarea în vigoare a acestui acord şi de activarea asistenţei de către Comisie;
(8)disponibilizarea ratelor va fi condiţionată de decizia favorabilă a Comisiei, ce va avea la bază constatările verificărilor efectuate de Comisie în conformitate cu Decizia şi cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002, conform căreia politica economică a României este în concordanţă cu programul de ajustare şi cu condiţiile stabilite de Consiliu în baza articolului 3(2) din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 sau orice alte condiţii stabilite de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere;
(9)Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele UE şi după solicitarea scrisă adresată de către Împrumutat, în care se definesc condiţiile principale maxime ale unei rate descrise în continuare în acest acord " emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni de finanţare adecvate, încasările obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;
(10)contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricăror altor operaţiuni financiare adecvate vor constitui parte integrantă a acestui acord, după cum se prevede în continuare;
(11)Banca Centrală Europeană va îndeplini atribuţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 332/2002;
(12)Banca Naţională a României va îndeplini toate atribuţiile prevăzute în acest acord şi în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 implementat prin Decizia CBE/2003/14 din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operaţiunilor de acordare şi contractare de împrumuturi încheiate de Uniune în cadrul facilităţii de asistenţă tehnică pe termen mediu (JO L 297, 15.11.2003, p. 35) şi, în mod particular, reflectate în acest acord, deschiderea unui cont special la BCE pentru asistenţa financiară UE primită de către împrumutat, precum şi transferul principalului şi al dobânzilor datorate de către Împrumutat conform acestui acord;
(13)autorităţile împrumutatului vor asigura măsurile corespunzătoare de prevenire, combatere şi luptă împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afectează împrumutul;
(14)acest acord nu aduce atingere Regulamentului (CE) 332/2002 şi nici Deciziei.
Prin urmare, părţile la prezentul acord au convenit următoarele:
SECŢIUNEA 1: Definiţii
Termenii următori utilizaţi în acest acord (inclusiv în preambul) au următoarele semnificaţii:
(1)Aviz de acceptare înseamnă avizul scris dat de împrumutător împrumutatului în forma prevăzută în anexa 2, în care se stabilesc suma şi condiţiile maximale ale ratei pe care împrumutătorul este dispus să o acorde împrumutatului în baza acestui acord;
(2)Acord înseamnă acest acord preventiv pentru facilitatea de împrumut;
(3)perioadă de valabilitate înseamnă perioada ce curge de la data intrării în vigoare a acestui acord până la 30 septembrie 2015 inclusiv;
(4)Împrumutat înseamnă România;
(5)contract de împrumut înseamnă un aranjament la care devine parte împrumutătorul pentru a finanţa o tranşă;
(6)rata împrumutului înseamnă dobânda anuală aferentă unei tranzacţii financiare, conform definiţiei din contractul de împrumut relevant;
(7)zi lucrătoare înseamnă o zi în care este deschis pentru activitate sistemul de plată TARGET2;
(8)Comisie înseamnă Comisia Europeană;
(9)aviz de confirmare înseamnă avizul scris dat de împrumutător împrumutatului în forma prevăzută în anexa 3, în care se stabilesc condiţiile finale ale unei tranşe;
(10)Decizie înseamnă Decizia de implementare a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind acordarea de către Uniune a asistenţei financiare pentru România;
(11)data de tragere înseamnă, în relaţie cu orice tranşă, data în care are loc transferul sumei nete trase în contul împrumutatului deschis la Banca Naţională a României;
(12)data scadenţei înseamnă orice dată la care devine scadentă o plată pe care Împrumutatul trebuie să o efectueze conform acestui acord;
(13)BCE înseamnă Banca Centrală Europeană;
(14)eveniment de neonorare a obligaţiilor înseamnă orice eveniment definit în clauza 9(1);
(15)UE înseamnă Uniunea Europeană;
(16)îndatorare externă înseamnă orice îndatorare a împrumutatului: (i) care este exprimată sau plătibilă într-o monedă diferită de moneda oficială a împrumutatului; şi (ii) care iniţial nu a apărut ori nu a fost asumată printr-un acord sau instrument încheiat ori emis către creditori care sunt toţi fie rezidenţi români, fie entităţi având sediul principal sau sediul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul României;
(17)facilitate înseamnă suma ratelor pe care împrumutătorul le disponibilizează împrumutatului în sumă agregată a principalului de maximum 2 miliarde euro în baza acestui acord;
(18)dată a scadenţei finale înseamnă termenul pe care este acordată o tranşă, definit într-un aviz de confirmare;
(19)tranzacţie financiară înseamnă o emisiune de obligaţiuni sau orice altă tranzacţie financiară adecvată pentru finanţarea sumei unei tranşe;
(20)prima perioadă de dobândă înseamnă perioada ce curge începând cu data tragerii şi până în ziua ce precedă data primei plăţi de dobândă, determinată în avizul de confirmare;
(21)FMI înseamnă Fondul Monetar Internaţional;
(22)Aranjament FMI înseamnă orice acord, program, facilitate sau orice alt aranjament dintre Împrumutat şi FMI;
(23)rată înseamnă o parte a împrumutului ce face subiectul unei solicitări de fonduri şi al avizului de acceptare aferent, virată în una sau mai multe tranşe;
(24)perioadă de dobândă înseamnă, conform definiţiei din contractele de împrumut relevante pentru fiecare tranşă, prima perioadă de dobândă şi fiecare dintre perioadele de douăsprezece luni consecutive ulterioare până la data scadenţei finale. O perioadă de dobândă poate fi mai scurtă în situaţia în care o tranşă este accelerată sau este în alt mod rambursată la altă dată decât data scadenţei finale. Pentru evitarea oricăror dubii, pentru fiecare tranşă dobânda se calculează pentru orice perioadă de dobândă începând cu data de tragere (pentru prima perioadă de dobândă) sau cu data plăţii anterioare de dobândă (pentru perioadele de dobândă ulterioare) până la data ce precedă următoarea dată a scadenţei;
(25)rata dobânzii înseamnă dobânda anuală calculată la o tranşă pe durata unei perioade de dobândă;
(26)Împrumutător înseamnă Uniunea Europeană;
(27)Împrumut înseamnă în mod colectiv toate sumele virate sau care urmează a fi virate împrumutatului în cadrul facilităţii sau cuantumul agregat al principalului rămas restant;
(28)pierdere de dobândă înseamnă diferenţa (dacă este o sumă pozitivă) dintre rata dobânzii la tranşă şi dobânda pe care împrumutătorul ar fi primit-o la reinvestire, determinată de împrumutător, pentru sumele rambursate anticipat, pe perioada cuprinsă între rambursarea anticipată şi data la care era programată rambursarea tranşei;
(29)MÎ înseamnă Memorandumul de înţelegere semnat în 6 noiembrie 2013 între Comisie şi România şi Banca Naţională a României şi toate memorandumurile de înţelegere (suplimentare) sau orice act adiţional la acestea;
(30)valoarea netă a tragerii înseamnă încasările din tranzacţia financiară, mai puţin cuantumul agregat al tuturor comisioanelor, spezelor şi costurilor aferente respectivei tranzacţii financiare şi pregătirii şi executării acesteia şi costurile menţionate în clauza 6(4) în raport cu fiecare tranşă, rezultatul fiind suma ce urmează a fi virată împrumutatului;
(31)îndatorare publică internă înseamnă întreaga îndatorare a împrumutatului care: (i) este exprimată în moneda oficială a împrumutatului; şi (ii) este sub forma sau este reprezentată de obligaţiuni, bilete ori alte titluri de valoare sau garanţii pentru astfel de titluri; şi (iii) este sau poate fi cotată ori listată sau achiziţionată şi vândută în mod obişnuit pe orice bursă de valori, sistem automat de tranzacţionare, over the counter (otc), ori pe altă piaţă de tranzacţionare a titlurilor de valoare;
(32)îndatorare relevantă înseamnă îndatorarea externă şi îndatorarea publică internă;
(33)solicitare de fonduri înseamnă solicitarea de fonduri a împrumutatului în forma prevăzută în anexa 1, prin care se acceptă în mod irevocabil principalele condiţii indicate în aceasta în conformitate cu clauza 4(2);
(34)DST înseamnă drepturi speciale de tragere în baza unui aranjament cu FMI;
(35)tranşă înseamnă o parte a unei rate sau toată rata, după caz;
(36)data transferului înseamnă, în relaţie cu orice tranşă, a şaptea zi lucrătoare anterioară datei scadenţei corespondente tranşei respective.
SECŢIUNEA 2: Facilitatea de împrumut
(1)După activarea facilităţii, împrumutătorul va disponibiliza în favoarea împrumutatului o facilitate de împrumut în euro cu un cuantum agregat al principalului în sumă de până la 2 miliarde euro, în condiţiile şi termenii definiţi în Regulamentul (CE) nr. 332/2002, în Decizie, în Memorandumul de înţelegere şi în acest acord.
(2)Numărul maxim de rate este prevăzut în Decizie.
(3)Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul facilităţii în conformitate cu obligaţiile asumate prin MÎ.
SECŢIUNEA 3: Scadenţa
(1)Scadenţa medie a împrumutului nu va depăşi 8 ani. Aceasta se calculează în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe utilizându-se formula prevăzută în paragraful 3.
(2)Scadenţa medie a tranşelor primei şi celei de-a doua rate poate fi mai lungă decât scadenţa medie definită în paragraful 1, atâta vreme cât scadenţa pentru restul tranşelor va fi astfel stabilită încât scadenţa medie a împrumutului să fie, după disponibilizarea integrală a acestuia, în concordanţă cu paragraful 1.
(3)Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2, se va folosi următoarea formulă:
Scadenţa medie a unei tranşe este rezultatul calculării
R1tl + R2t2+...+ Rntn / R1 + R2+...+ Rn,
unde R1, R2 ... Rn reprezintă fiecare rambursările de principal în cadrul unei tranşe, iar t1, t2,...tn reprezintă intervalele dintre data tragerii şi fiecare dintre datele scadenţelor pentru rambursarea fiecărei rate a principalului în cadrul unei tranşe.
Scadenţa medie a împrumutului este media ponderată a scadenţei medii a tranşelor ce formează împrumutul la orice moment. Dacă M1, M2,...Mm este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A1, A2...Am, atunci scadenţa medie a împrumutului este egală cu
M1A1+M2A2 +...MmAm /A1+A2 +... Am
SECŢIUNEA 4: Trageri, valoarea netă atragerii şi condiţionalităţi precedente tragerii
(1)Cu respectarea termenilor şi condiţiilor din acest acord şi din MÎ, Împrumutatul poate solicita, după consultarea cu împrumutătorul, o rată din împrumut, prin transmiterea către Împrumutat a unei solicitări de fonduri completată corespunzător. Împrumutatul se angajează în mod irevocabil să respecte condiţiile din solicitarea de fonduri, cu excepţia eventualităţii în care Împrumutătorul a transmis un aviz prin care se indică imposibilitatea UE de a încheia tranzacţia financiară în condiţiile menţionate în respectiva solicitare de fonduri, caz în care Împrumutatul nu mai are niciun fel de obligaţie decurgând din solicitarea de fonduri pentru tranşele ce vor fi disponibilizate ulterior transmiterii respectivului aviz.
(2)O solicitare de fonduri se va considera a fi completată în mod corespunzător doar dacă menţionează cel puţin următoarele elemente:
a)cuantumul principalului ratei solicitate;
b)nivelul maxim fixat al ratei de împrumut;
c)profilul rambursării constituit din totalitatea principalului aferent fiecărei tranşe ce se plăteşte o dată (bullet); şi
d)valoarea netă minimă a tragerii pentru rata respectivă.
(3)În urma unei solicitări de fonduri aferente primei rate, obligaţia împrumutătorului de a vira valoarea netă a tragerii către Împrumutat pentru prima tranşă a primei rate în cadrul acestui acord va fi condiţionată de:
a)primirea de către Împrumutător a unei opinii juridice satisfăcătoare pentru acesta, emise de către directorul Direcţiei juridice a Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 4. Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri. Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe împrumutător dacă între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridică să devină incorectă;
b)primirea de către Împrumutător de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri şi deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare, care să conţină specimenele de semnătură ale acestor persoane;
c)intrarea în vigoare a MÎ;
d)decizia Comisiei de a activa asistenţa financiară în concordanţă cu Decizia şi cu MÎ;
e)convingerea Împrumutătorului că au fost îndeplinite condiţiile pentru a se efectua trageri în conformitate cu acest acord, MÎ şi Decizia;
f)semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, şi de o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut şi primirea de către BCE la data tragerii a sumelor nete ale tranzacţiei financiare de la banca sau sindicatul de bănci menţionate;
g)neapariţia niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, după părerea împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de plată asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţată şi rambursarea ei;
h)soluţionarea într-o manieră satisfăcătoare pentru Împrumutător a oricărui eveniment de neonorare survenit.
(4)În urma unei solicitări de fonduri aferente oricărei altei rate ulterioare, obligaţia împrumutătorului de a vira o tranşă către Împrumutat în cadrul oricărei astfel de rate ulterioare va fi condiţionată de:
a)confirmarea de către Împrumutat a faptului că nu a intervenit niciun eveniment care să invalideze vreuna dintre cele enunţate în opinia juridică primită de către Împrumutător conform clauzei 4(3)(a); şi
b)îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragrafele (d), (e), (f), (g) şi (h) ale clauzei 4(3) de mai sus.
Obligaţia Împrumutătorului de a transfera orice tranşă ulterioară primeia în cadrul primei rate va fi de asemenea condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful (b) al clauzei 4(4) de mai sus.
(5)În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la clauza 4(3) (în situaţia primei rate) sau la clauza 4(4) (în situaţia ratelor ulterioare), exceptând condiţia menţionată în paragraful (f) al clauzei 4(3) ce se va îndeplini la data tragerii, Împrumutătorul va transmite Împrumutatului un aviz de acceptare.
(6)După transmiterea avizului de acceptare, Împrumutătorul va lansa, la latitudinea sa, o emisiune de obligaţiuni sau orice tranzacţie financiară pe care o va considera potrivită pentru finanţarea sumei unei tranşe.
(7)Odată finalizată tranzacţia financiară, Împrumutătorul va emite către Împrumutat un aviz de confirmare, în care sunt prevăzute principalele condiţii ale tranşei. Se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans condiţiile tranşei prevăzute în avizul de confirmare. Pentru evitarea dubiilor, Împrumutătorul nu are obligaţia de a răspunde favorabil la niciun moment niciunei eventuale solicitări din partea Împrumutatului de a modifica vreunul dintre termenii financiari ai unei tranşe.
(8)Împrumutătorul va ordona BCE transferarea valorii nete de tragere a unei tranşe în data tragerii în contul în euro pe care împrumutatul îl are la Banca Naţională a României, în TARGET 2, PARTICIPANT TARGET 2 SWIFT-BIC: NBORROBUXXX, titular de cont TARGET 2 SWIFT-BIC: NBORROBUXXX, sau în orice alt cont în euro pe care Banca Naţională a României îl va comunica în scris împrumutătorului şi BCE, o copie a acestei menţiuni fiind adresată împrumutatului cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data tragerii.
(9)Tragerea unei tranşe nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre părţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranşe ulterioare în cadrul oricărei rate.
(10)Dreptul împrumutatului de a solicita orice rată în baza acestui acord expiră la finele perioadei de disponibilizare, dată de la care orice sumă netrasă din facilitate se va considera anulată imediat, excepţie făcând orice sumă pentru care a fost adresată o solicitare de fonduri până la acea dată şi pentru care va avea loc ulterior acelei date o tragere.
SECŢIUNEA 5: Declaraţii, garanţii şi angajamente
1._
(1)Declaraţii
Împrumutatul declară şi garantează Împrumutătorului la data acestui acord şi la fiecare din datele de tragere că:
a)fiecare tranşă a Împrumutului va constitui o obligaţie negarantată, directă, necondiţionată, nesubordonată şi generală a Împrumutatului şi va avea cel puţin acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte Împrumuturi şi obligaţii negarantate şi nesubordonate prezente şi viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale Împrumutatului, decurgând din îndatorările relevante prezente ori viitoare ale acestuia; şi
b)opinia juridică a directorului Direcţiei juridice din Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului furnizată în conformitate cu clauza 4(3)(a) este corectă şi exactă.
(2)Angajamente
Împrumutatul se angajează ca, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord va fi fost integral rambursată şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacă există, prevăzute în acest acord, vor fi fost integral plătite:
a)să recunoască faptul că împrumutătorul va beneficia de o capacitate juridică, imunităţi şi privilegii identice cu cele acordate instituţiilor financiare internaţionale;
b)exceptând privilegiile enumerate în subparagrafele (1)- (8) de mai jos:
(i)să nu garanteze prin ipotecarea, gajarea sau prin alte forme de grevare a propriilor sale active ori venituri nicio datorie relevantă prezentă sau viitoare şi nicio garanţie ori asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă şi împrumutul beneficiază de acelaşi rang (parri passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie; şi
(ii)să nu acorde niciunui creditor sau titular de datorie de stat niciun fel de prioritate în faţa Împrumutătorului.
2.Acordarea următoarelor privilegii nu va constitui încălcare a acestei clauze:
(1)privilegii asupra unei proprietăţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietăţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut iniţial obiectul său şi care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanţării asigurate iniţial; şi
(2)privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor comerciale obişnuite (şi care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara împrumutatului; şi
(3)privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor îndatorări relevante contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietăţile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăţi ce fac obiectul respectivei finanţări a proiectului sau să fie venituri sau creanţe ce decurg din proiect; şi
(4)orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii să fie limitate la proprietăţile afectate în prezent de acestea şi la proprietăţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord (inclusiv, în scopul evitării confuziilor, cristalizarea oricăror comisioane variabile asumate la data acestui acord) şi cu condiţia ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi
(5)orice alte privilegii şi drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de către împrumutat; şi
(6)orice privilegiu acordat sau consimţit în cadrul unei operaţiuni de securitizare ce a fost agreată în prealabil de către Împrumutător, cu condiţia ca respectiva operaţiune să respecte condiţiile de politici prevăzute în MÎ şi să fie reflectată în conturile naţionale m conformitate cu principiile ESA 95 şi cu instrucţiunile Eurostat privind operaţiunile de securitizare efectuate de guvernele statelor membre; şi
(7)orice privilegiu prin care se garantează obligaţii ale împrumutatului faţă de orice depozitar central de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear, oferit în activitatea normală; şi
(8)orice privilegiu ce garantează o datorie de sub 3 milioane euro, cu condiţia ca suma agregată maximă a datoriei garantate prin privilegiul respectiv să nu depăşească 50 de milioane de euro.
3._
Sintagma finanţarea unui proiect specific de investiţii folosită în acest articol înseamnă orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăţi ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanţare agreează în mod expres să privească proprietăţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietăţi ori pierderile sau pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor avansate.
c)să utilizeze valoarea netă a tragerii pentru fiecare tranşă în conformitate cu Decizia în vigoare la momentul respectiv şi în conformitate cu MÎ aplicabil la data emiterii solicitării de fonduri pentru rata din care face parte tranşa;
d)să obţină şi să menţină în vigoare toate autorizaţiile ce îi sunt necesare pentru a respecta obligaţiile asumate prin acest acord;
e)să respecte în toate privinţele legile aplicabile ce ar putea influenţa capacitatea sa de a duce la îndeplinire acest acord;
f)să achite toate spezele, costurile şi cheltuielile, în special costurile de nerespectare şi costurile de îndeplinire, decurgând din orice tranzacţie financiară pe care împrumutătorul a putut să o angajeze în baza acestui acord în urma transmiterii unui aviz de acceptare, indiferent dacă în cele din urmă tragerea tranşei are sau nu loc.
SECŢIUNEA 6: Dobânzi, costuri şi cheltuieli
(1)Pentru fiecare tranşă trasă şi nerambursată, împrumutatul va transfera în contul menţionat în clauza 8(3) la data transferului o sumă egală cu dobânda acumulată până la finele perioadei de dobândă la principalul restant al acelei tranşe, suma respectivă fiind apoi scăzută din dobânda datorată în relaţie cu acea tranşă pentru perioada de dobândă la data scadenţei. Rata dobânzii va fi, pentru fiecare tranşă, egală cu rata de împrumut definită în contractele de împrumut pentru acea tranşă.
(2)Datele scadenţelor pentru plata dobânzii vor fi aceleaşi ca cele stabilite în contractele de împrumut corespondente. Dobânda aferentă unei tranşe se va acumula pentru fiecare perioadă de dobândă de la data tragerii (pentru prima perioadă de dobândă; inclusiv dobânda calculată până la data tragerii conform contractelor de împrumut corespondente) sau de la data scadenţei pentru plata de dobândă anterioară (pentru perioadele de dobândă ulterioare) şi până la ziua imediat precedentă următoarei date a scadenţei.
(3)Fără a aduce atingere condiţiilor prevăzute în clauza 9, în cazul în care împrumutatul nu îşi respectă obligaţia de a transfera orice sumă datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti în plus dobânda penalizatoare la suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată şi neplătită) Împrumutătorului, de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având durate pe care Împrumutătorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la suma restantă respectivă, la cea mai mare dintre următoarele:
a)rata pe an fiind valoarea agregată a:
(i)200 de puncte de bază; şi
(ii)rata EURIBOR pentru perioada relevantă selectată de Împrumutător;
sau
b)200 de puncte de bază peste rata dobânzii ce ar fi fost aplicabilă dacă suma restantă ar fi constituit o tranşă în intervalul în care nu a fost achitată.
Pe perioada în care obligaţia de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va redetermina în conformitate cu prevederile acestei clauze 6(3) în ultima zi a fiecărei asemenea perioade de dobândă şi dobânda neplătită conform acestei clauze, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecărei astfel de perioade de dobândă. Dobânda penalizatoare este exigibilă şi plătibilă imediat.
(4)Împrumutatul se angajează să achite toate costurile şi cheltuielile efectuate şi plătibile de către Împrumutător în legătură cu pregătirea şi implementarea contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi plătibile de către împrumutător în legătură cu aceste contracte de Împrumut şi orice alte costuri şi cheltuieli conexe pe perioada de valabilitate a contractelor de Împrumut. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri juridice (cum ar fi costurile aferente opiniilor juridice), costuri de rating, costuri de deplasare dacă este cazul, şi comisioane aferente serviciilor financiare ale contractelor de Împrumut, taxe, cheltuieli de înregistrare şi onorarii de publicare.
(5)Împrumutatul se angajează să plătească împrumutătorului toate dobânzile, costurile şi cheltuielile suplimentare, inclusiv onorarii juridice, efectuate şi plătite de către Împrumutător ca urmare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile asumate de către Împrumutat prin acest acord.
(6)În situaţia în care Împrumutătorul, datorită condiţiilor de piaţă existente la momentul lansării unei emisiuni de obligaţiuni sau a oricărei altei tranzacţii financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime de Împrumut sau sub nivelul ratelor maxime de Împrumut menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutătorul nu are nicio obligaţie să disponibilizeze valoarea netă a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutătorul îi poate propune Împrumutatului, după consultarea cu acesta, noi rate maxime de Împrumut având în vedere condiţiile de piaţă existente.
SECŢIUNEA 7: Rambursarea, rambursarea anticipată, rambursarea obligatorie şi anularea
(1)Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei tranşe la data (datele) şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut corespondente şi care îi sunt comunicate de către BCE.
Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în clauza 8(3) la data transferului. Data transferului se va respecta fără a se ţine cont de sărbătorile oficiale ale României.
Nicio sumă a principalului transferată în scopul unei rambursări în contul menţionat în clauza 8(3) de către Împrumutat nu poate fi reîmprumutată.
(2)Împrumutătorul nu va include o clauză de rambursare anticipata în termenii şi condiţiile tranzacţiei financiare decât dacă Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauză în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de plată anticipată pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea corespondentă de plată anticipată pentru Împrumutător din contractele de împrumut. Dacă Împrumutatul doreşte să îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutător cu privire la decizia sa de a plăti anticipat tranşa respectivă cu cel puţin o lună înainte de data-limită de notificare a rambursării anticipate din contractele de împrumut.
În cazul unei rambursări anticipate, plata se va efectua cu respectarea datei de transfer relevante. Pentru evitarea oricăror dubii, o rambursare anticipată efectuată pentru o tranşă acolo unde respectiva rambursare anticipată este permisă conform acestei clauze 7(2) nu se va considera o rescadenţare.
Nicio sumă a principalului transferată de către Împrumutat în scopul unei rambursări anticipate în contul menţionat în clauza 8(3) nu poate fi reîmprumutată.
(3)Dacă finanţarea acordată Împrumutatului prin Acordul FMI este integral sau parţial rambursată în avans pe baze voluntare sau obligatorii, o sumă proporţională a împrumutului tras în cadrul acestui acord va deveni imediat scadentă şi rambursabilă într-un cuantum proporţional stabilit în raport cu proporţia pe care suma principalului rambursat în avans în cadrul Acordului FMI o reprezintă în suma agregată a principalului datorat în cadrul acelui Acord FMI imediat anterior acelei rambursări în avans.
Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, spezele şi pierderile de dobândă ce au survenit şi sunt datorate de Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a unei tranşe conform acestei clauze.
(4)Împrumutatul poate anula integral sau parţial, prin transmiterea unui preaviz scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, suma netrasă a facilităţii, cu condiţia ca pentru suma respectivă să nu fi fost transmisă nicio solicitare de fonduri.
(5)Împrumutătorul poate anula integral sau parţial suma netrasă a facilităţii dacă: (i) MÎ este modificat în sensul reducerii cuantumului Împrumutului disponibil spre a fi tras de către împrumutat; sau (ii) Împrumutatul îşi declară intenţia de a nu mai efectua trageri în cadrul facilităţii.
(6)Împrumutătorul mai poate anula integral sau parţial suma netrasă a facilităţii în cazul în care FMI anulează integral sau parţial acordul său. În acest caz, anularea acestei facilităţi va fi proporţională cu ponderea pe care o are suma anulată însuma agregată iniţială a Acordului FMI prevăzută în paragraful (4) al preambulului.
SECŢIUNEA 8: Plăţi
(1)Toate plăţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără compensări sau contrapretenţii, fără taxe, comisioane sau orice alte speze şi fără orice alte deduceri pe toată durata acestui acord.
(2)Împrumutatul declară că toate plăţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Totuşi, dacă Împrumutatul sau Banca Naţională a României sunt obligate prin lege să procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutătorul să primească integral sumele precizate în acest acord.
(3)Toate plăţile vor fi efectuate de Împrumutat în euro prin mesaj SWIFT MT202 în contul în euro al BCE în TARGET2, la data transferului înainte de orele 11:00 a.m. ora Frankfurt-ului către participantul la TARGET2 SWIFT-BIC. ECBFDEFFBAC, cu Ref.: "Asistenţa acordată României de către UE pentru balanţa de plăţi" şi în favoarea contului separat pe care Banca Naţională a României îl are la BCE şi care este destinat exclusiv plăţilor efectuate în cadrul acestui acord sau în orice alt cont pe care Banca Naţională a României îl are deschis la BCE în scopul acestei facilităţi şi care este comunicat în scris de către BCE Împrumutatului şi Băncii Naţionale a României înainte de data relevantă a transferului. Sumele transferate de Împrumutat la data transferului vor rămâne în contul respectiv de la BCE până la data scadenţei corespunzătoare şi prin prezentul acord Împrumutatul şi Banca Naţională a României renunţă la orice drept pe care l-ar putea avea la o rambursare a sumelor plătite în contul Băncii Naţionale a României la BCE. Împrumutatul, Banca Naţională a României şi Împrumutătorul convin în mod irevocabil că BCE va transfera Împrumutătorului la data scadenţei sumele transferate în contul respectiv de către Împrumutat în scopul efectuării plăţii către Împrumutător. Odată achitate toate sumele datorate Împrumutătorului la data scadenţei, Banca Naţională a României poate dispune de dobânda bonificată pentru contul respectiv, dacă ea există.
(4)Toate plăţile efectuate de Împrumutat în favoarea Împrumutătorului se vor efectua prin contul Băncii Naţionale a României deschis la BCE. BCE va informa Împrumutatul şi Banca Naţională a României cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de fiecare dată a transferului în legătură cu suma principalului şi dobânda datorată şi care trebuie plătită la acea dată şi în legătură cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii.
(5)Împrumutatul va transmite împrumutătorului şi BCE o copie a instrucţiunilor sale de plată transmise Băncii Naţionale a României, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.
(6)Dacă Împrumutatul plăteşte pentru oricare dintre tranşe o sumă mai mică decât valoarea totală datorată şi care trebuie plătită conform acestui acord, Împrumutatul renunţă prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.
Suma astfel plătită în cadrul unei tranşe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în cadrul tranşei respective în următoarea ordine:
a)în primul rând, speze, cheltuieli şi despăgubiri;
b)în al doilea rând, dobânda datorată penalizatoare stabilită conform clauzei 6(3);
c)în al treilea rând, dobânda; şi
d)în al patrulea rând, principalul,
cu condiţia ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.
(7)Toate calculele şi determinările efectuate de către Împrumutător în cadrul acestui acord:
a)vor fi efectuate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial; şi
b)vor fi obligatorii pentru Împrumutător şi Împrumutat, în absenţa unor erori evidente.
(8)Convenţia privind ziua lucrătoare aplicabilă este cea definită în contractele de împrumut relevante.
SECŢIUNEA 9: Evenimente de neonorare a obligaţiilor
(1)Împrumutătorul poate, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, anula facilitatea sau declara că suma restantă din principalul Împrumutului este datorată şi plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă:
a)Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la date transferului orice plată de principal şi dobândă, integrală sau parţială, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranşe;
b)Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a plăti sau Banca Naţională a României nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la scadenţa stabilită orice sumă reprezentând plată de principal şi dobândă, în cadrul oricărei tranşe sau orice alte sume datorate în cadrul acestui acord, integral sau parţial, în maniera agreată în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranşe;
c)Împrumutatul sau Banca Naţională a României nu îşi îndeplinesc orice obligaţie asumată prin acest acord, alta decât cele conţinute în clauza 9(1)(a) sau (b) [inclusiv obligaţia prevăzută în clauza 2(3) de a utiliza Împrumutul în conformitate cu termenii Memorandumului de înţelegere, dar excluzând orice alte obligaţii din cadrul MÎ], şi această stare persistă timp de o lună după ce Împrumutătorul notifică în scris împrumutatul în legătură cu această situaţie; sau
d)Împrumutătorul transmite Împrumutatului o declaraţie de neonorare a obligaţiilor în situaţiile în care o instanţă în jurisdicţia competentă declară că obligaţiile Împrumutatului sau ale Băncii Naţionale a României în cadrul acestui acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat sau Banca Naţională şi nu sunt executorii împotriva acestora sau sunt declarate ilegale de către o instanţă în jurisdicţia competentă; sau
e)Împrumutătorul transmite Împrumutatului o declaraţie de neonorare a obligaţiilor în situaţiile în care: (i) s-a stabilit că în legătură cu acest Împrumut sau cu MÎ Împrumutatul sau Banca Naţională a României s-au angajat în orice act de fraudă ori corupţie sau în orice altă activitate ilegală ori în orice acţiune de natură să îl prejudicieze pe împrumutător; sau (ii) vreuna dintre declaraţiile sau garanţiile prezentate de Împrumutat în cadrul acestui acord este incorectă, nu este valabilă sau este de natură să inducă în eroare şi care, în opinia Împrumutătorului, după consultarea Împrumutatului, ar putea avea un impact negativ asupra capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin acest acord sau asupra drepturilor pe care Împrumutătorul le are prin acest Acord; sau
f)În cadrul oricărui acord de împrumut anterior între Împrumutat sau, dacă este cazul, Banca Naţională a României şi Împrumutător ori orice instituţie sau organism al UE, indiferent de sumă, se primeşte o declaraţie de neonorare a obligaţiilor ori intervine neonorarea de către Împrumutat sau Banca Naţională a României a oricărei obligaţii de plată de orice fel faţă de Împrumutător ori orice instituţie sau organism al UE, care duce la o declarare a stării de neonorare a obligaţiilor; sau
g)îndatorarea relevantă a Împrumutatului având un cuantum agregat al principalului de peste 50 milioane euro face obiectul unei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de plată, aşa cum este aceasta definită în orice instrument ce guvernează sau probează acea îndatorare, şi ca rezultat al acelei declaraţii de neonorare a obligaţiilor are loc o accelerare a respectivei îndatorări sau un moratoriu al plăţilor de facto; sau
h)Împrumutatul nu efectuează la termen reachiziţii de la FMI în legătură cu Acordul FMI şi devine subiectul unei declaraţii de neonorare a obligaţiilor; sau
i)Împrumutatul nu îşi plăteşte o parte substanţială a îndatorării sale relevante atunci când aceasta ajunge la scadenţă sau declară ori impune un moratoriu pe plata îndatorării sale relevante sau a unei îndatorări relevante asumate ori garantate de acesta.
(2)Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să îşi exercite drepturile conform acestei clauze şi poate de asemenea să ie exercite numai parţial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.
(3)Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, spezele şi pierderile de dobândă apărute şi plătibile de către Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranşe, conform acestei clauze. Totodată, Împrumutatul va plăti dobânda penalizatoare, conform clauzei 6(3) de mai sus, ce se acumulează de la data la care cuantumul principalului restant a fost declarat scadent şi plătibil imediat până la data la care suma este achitată integral.
SECŢIUNEA 10: Angajamente privind informaţiile
(1)Cu intrare în vigoare de la data primei solicitări de fonduri, Împrumutatul va pune cu promptitudine la dispoziţia Împrumutătorului:
a)toate documentele expediate de către Împrumutat tuturor creditorilor săi, în general la momentul la care ele sunt expediate către aceştia;
b)cu promptitudine, orice alte informaţii privind situaţia sa fiscală şi economică, pe care Împrumutătorul le poate solicita în mod rezonabil;
c)orice informaţii referitoare la orice eveniment despre care se poate anticipa în mod rezonabil că va genera un eveniment de neonorare a obligaţiilor (şi măsurile întreprinse, dacă există, în vederea remedierii situaţiei); şi
d)o declaraţie prin care Împrumutatul îşi exprimă intenţia de a nu mai trage alte tranşe sau de a nu mai solicita rate în cadrul acestui acord, de îndată ce se ajunge în această situaţie.
(2)Împrumutatul se angajează să îl informeze cu promptitudine pe Împrumutător în cazul în care intervine orice eveniment ce ar face ca cele afirmate în opinia juridică a Împrumutatului menţionată la clauza 4(3)(a) de mai sus să nu mai fie valabile.
SECŢIUNEA 11: Angajamente privind inspecţiile, combaterea fraudei şi controalele
(1)Împrumutătorul, inclusiv Oficiul European de Luptă Anti - Fraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor, va avea dreptul să îşi trimită agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi să efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în legătură cu gestionarea acestui împrumut.
(2)Împrumutatul şi Banca Naţională a României vor furniza informaţiile şi documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri şi vor lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfăşoare. Împrumutatul şi Banca Naţională a României se angajează să asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt păstrate informaţiile şi documentele relevante.
(3)Împrumutatul şi Banca Naţională a României vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune sau fraudă, corupţie ori orice activitate ilegală efectivă în legătură cu gestionarea Împrumutului, de natură să prejudicieze interesele financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum şi măsurile aferente ce au fost adoptate de autorităţile naţionale competente vor fi raportate fără întârziere Împrumutătorului.
SECŢIUNEA 12: Notificări
(1)Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris la adresele enumerate în anexa 5. Fiecare dintre părţi îşi va actualiza adresele şi va notifica cealaltă parte la acest acord în legătură cu amendarea ocazională a adreselor.
(2)Toate notificările vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fără întârzieri inutile prin poştă cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau a scrisorii.
(3)Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză.
(4)Fiecare dintre părţile la acest acord îi va comunica celeilalte cu promptitudine, după semnarea acestui acord, lista şi specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să acţioneze în numele său în cadrul acestui acord. În acelaşi fel, fiecare parte va actualiza această listă şi va notifica celeilalte părţi amendarea ocazională a acesteia.
SECŢIUNEA 13: Diverse
(1)Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral ori parţial nevalabilă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale sau neaplicabile vor fi interpretate şi astfel implementate în spiritul şi sensul acestui acord.
(2)Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de împrumut, incluzând, după caz, unul sau mai multe "acorduri de distribuţie" sau "acorduri de subscriere", "acorduri de agenţie" sau "acorduri de agenţie fiscală", "circulare de ofertă" şi "acorduri de swap" constituie şi vor constitui parte integrantă a acestui acord.
Împrumutătorul este total liber să recurgă la tranzacţii financiare care finanţează şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din acele contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.
(3)Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care Împrumutătorul pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din tranzacţiile financiare corespondente contractate de Împrumutător în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi Împrumutătorul acceptă faptul că drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut aferentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut, ale căror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care există vreo contradicţie între termenii acestui acord şi oricare contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.
(4)Nici o persoană ce nu constituie parte la acest acord nu are niciun drept în baza Legii contractelor (Drepturile terţilor) din 1999 să pună în aplicare sau să beneficieze de pe urma vreunei condiţii a acestui acord.
(5)Împrumutatul nu va avea dreptul de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau niciuna dintre obligaţiile ce îi revin prin acest acord fără a obţine în prealabil consimţământul scris al Împrumutătorului.
SECŢIUNEA 14: Garanţia reală mobiliară asupra contului Băncii Naţionale a României
(1)Ca garanţie pentru plata promptă şi la termen a tuturor sumelor datorate de către Împrumutat Împrumutătorului prin acest acord, Banca Naţională a României gajează prin prezentul şi este de acord să gajeze în favoarea Împrumutătorului toate drepturile şi pretenţiile sale prezente şi viitoare (condiţionate sau necondiţionate) ce apar faţă de BCE în legătură cu contul menţionat în clauza 8(3) şi cu orice alt cont succesor, incluzând fără limitare toate drepturile şi pretenţiile în legătură cu depozitele de lichidităţi prezente şi viitoare existente din când în când în creditul acelui cont, incluzând toate pretenţiile la dobânda de plată (fiecare în parte constituind "garanţie reală mobiliară" şi colectiv "garanţii reale mobiliare"). Banca Naţională a României îl autorizează prin prezentul pe Împrumutător să comunice imediat BCE în legătură cu acordarea acestei garanţii.
(2)Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în secţiunile 1273, paragraful 2,1204 şi următoarele din Codul civil german (Burgerliches Gesetzbuch) în ceea ce priveşte garanţia reală mobiliară (Pfandreife), în special dacă împrumutul devin scadent şi plătibil imediat conform clauzei 9(1), atunci, pentru a executa garanţia reală mobiliară (garanţiile reale mobiliare), Împrumutătorul poate beneficia de toate drepturile şi remediile pe care creditorul (beneficiarul garanţiei) le are faţă de debitor (cel care a constituit garanţia) conform Legii Republicii Federale Germane. Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii 1277 din Codul civil german, Împrumutătorul este îndreptăţit să îşi exercite drepturile fără a obţine o decizie executorie sau un alt instrument (vollstreckbarer Titel). Împrumutătorul va avea dreptul să execute această garanţie reală mobiliară în orice manieră permisă de legile Republicii Federale Germane.
(3)Garanţia reală mobiliară constituită prin această clauză 14 va fi guvernată de legile Republicii Federale Germane.
SECŢIUNEA 15: Legea ce guvernează acordul şi jurisdicţia
(1)Acest acord şi toate obligaţiile necontractuale ce derivă din acesta sau în legătură cu el sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legea engleză (cu excepţia garanţiei reale mobiliare constituite conform clauzei 14 ce este guvernată de legile Republicii Federale Germane).
(2)Părţile se angajează să supună orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3)Deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene vor fi obligatorii şi aplicabile pe deplin de către părţi.
(4)Împrumutătorul poate pune în aplicare orice decizie obţinută de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului, în conformitate cu articolele 280 şi 299 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(5)Împrumutatul şi Banca Naţională a României renunţă prin prezentul în mod irevocabil şi necondiţionat la toate imunităţile la care fiecare dintre ei este sau ar putea fi îndreptăţit, în legătură cu sine sau cu patrimoniul său, la procedurile judiciare având ca subiect acest acord, incluzând, fără a fi limitate la acestea, imunitatea în cadrul unui proces judiciar, a judecăţii sau a oricărui ordin, faţă de sechestru, arestare sau actele executorii anterior judecării şi faţă de executarea şi aplicarea fortuită a legii împotriva patrimoniului său, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legea obligatorie.
SECŢIUNEA 16: Intrarea în vigoare
(1)După semnarea sa de către toate părţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul primeşte notificarea oficială sub forma avizului juridic (anexa 4 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmă că toate cerinţele constituţionale şi legale necesare intrării în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţă de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.
(2)Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă Acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.
SECŢIUNEA 17: Semnarea acordului
Acest acord se va semna de către fiecare parte în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.
SECŢIUNEA 18: Anexe
Anexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:
1.Formular de solicitare de fonduri
2.Formular de aviz de acceptare
3.Formular de aviz de confirmare
4.Formular de aviz juridic
5.Lista contactelor
-****-
Semnat la Bucureşti la data de 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la data de 19 noiembrie 2013.

ROMÂNIA

în calitate de Împrumutat

Reprezentată de

Daniel Chiţoiu,

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Liviu Voinea,

ministrul delegat pentru buget

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Reprezentată de

Mugur Constantin Isărescu,

guvernatorul Băncii Naţionale a României

UNIUNEA EUROPEANĂ

Reprezentată de

COMISIA EUROPEANĂ

în calitate de Împrumutător

Reprezentată de

B. Schmidt,

şef al Unităţii L.6

Javier Garcia Lon,

şef de unitate

ANEXA nr. 1:
FORMULAR DE SOLICITARE DE FONDURI
[Antetul Împrumutatului]
Prin fax şi apoi prin poştă cu confirmare de primire:
Comisia Europeană
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Copie la Banca Centrală Europeană
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Copie la Banca Naţională a României
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Subiect: Asistenţa acordată de către Uniunea Europeană pentru balanţa de plăţi
Solicitare de fonduri pentru rata [.]
Stimaţi domni,
Facem referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României din data de [Se va introduce data.] (Acordul). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
1.Prin prezenta solicităm în mod irevocabil disponibilizarea unei rate din împrumut în baza şi în conformitate cu Acordul în termenii următorii:
a)Valoarea principalului ratei să fie [..............] euro şi să fie disponibilizată în una sau mai multe tranşe la discreţia exclusivă a Împrumutătorului.
b)Valoarea netă disponibilizată a fiecărei tranşe din rată să fie de cel puţin [.........]% din valoarea principalului tranşei.
c)Rata fixă nominală de împrumut pentru fiecare tranşă nu va depăşi [..............]% pe an.
d)Disponibilizarea fiecărei tranşe din această rată se va efectua înainte de: [................].
e)Suma totală a principalului fiecărei tranşe va fi rambursată la data stabilită ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzător.
2.Confirmăm şi suntem de acord că disponibilizarea fiecărei tranşe se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
a)emiterea de către Împrumutător a unui aviz de acceptare şi, în timp util, a avizului de confirmare pentru fiecărei tranşă;
b)convingerea în orice moment a Împrumutătorului că fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el şi sunt în concordanţă cu termenii stabiliţi în această solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare;
şi
c)efectuarea de către Împrumutător a uneia sau mai multor tranzacţii financiare în scopul obţinerii sumelor solicitate prin această solicitare de fonduri. Ne angajăm în mod irevocabil să plătim toate comisioanele, costurile şi spezele, în mod special costul de rambursare anticipată şi costul rezultând din orice tranzacţie financiară efectuată de Împrumutător, indiferent dacă în final tranşa este sau nu disponibilizată.
3.Confirmăm de asemenea că vom primi la timpul cuvenit un exemplar al contractului (contractelor) de împrumut relevant(e).
4.Confirmăm că:
a)lista semnatarilor autorizaţi transmisă în numele Împrumutatului de ministrul finanţelor publice pe data de [............] rămâne valabilă şi aplicabilă;
b)nu a intervenit niciun eveniment care să facă incorectă vreuna dintre declaraţiile date în avizul juridic emis de directorul Direcţiei juridice a Ministerului Finanţelor Publice în data de [................];
c)nu a intervenit niciun eveniment de neonorare a obligaţiilor.
Cu stimă,
ANEXA nr. 2: FORMULAR DE AVIZ DE ACCEPTARE

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECŢIA GENERALĂ

AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office

Prin fax şi apoi prin poştă cu confirmare de primire:
[Se vor introduce datele de contact ale Împrumutatului.]
Copie la Banca Centrală Europeană
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Copie la Banca Naţională a României
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Subiect: Asistenţa acordată de către Uniunea Europeană pentru balanţa de plăţi
Aviz de acceptare pentru rata [.]
Stimaţi domni,
Facem referire la: (i) Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României din data de [Se va introduce data] (Acordul); şi (ii) solicitarea de fonduri transmisă Împrumutătorului de către Împrumutat la [data]. Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
Confirmăm prin prezenta termenii financiari aplicabili ratei solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri de mai sus:
a)valoarea principalului ratei să fie [..................] euro şi să fie disponibilizată în una sau mai multe tranşe la discreţia exclusivă a Împrumutătorului;
b)valoarea netă a fiecărei tranşe din rată să fie de cel puţin [..............]% din valoarea principalului tranşei;
c)rata fixă nominală de împrumut pentru fiecare tranşă nu va depăşi [............]% pe an;
d)disponibilizarea fiecărei tranşe din această rată se va efectua înainte de: [...........];
e)suma totală a principalului fiecărei tranşe va fi rambursată la data stabilită ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzător.
Uniunea Europeană intenţionează să lanseze una sau mai multe tranzacţii financiare pentru finanţarea mai sus menţionatei rate de [...........] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în solicitarea de fonduri şi cu cei de mai sus.
Avizul este condiţionat de capacitatea Uniunii Europene de a încheia tranzacţii financiare în termenii indicaţi mai sus în cazul în care Uniunea Europeană nu poate obţine aceşti termeni, aceasta nu are nicio obligaţie de a furniza fonduri Împrumutatului, iar Împrumutatul nu mai este obligat de angajamentul asumat prin solicitarea de fonduri pentru tranşele ce urmează a fi disponibilizate după data transmiterii unui aviz în acest sens. În acest caz, conform clauzei 6(6) din Acord, Împrumutatul poate solicita Împrumutătorului să propună noi rate maxime de împrumut.
Vă asigurăm că, în orice caz, Uniunea Europeană, în negocierile sale cu băncile va depune toate diligenţele pentru a obţine cele mai mici costuri de finanţare.
Cu stimă,
UNIUNEA EUROPEANĂ
COMISIA EUROPEANĂ

[.]

[.]

ANEXA nr. 3: FORMULAR DE AVIZ DE CONFIRMARE

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECŢIA GENERALĂ

AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office

Prin fax urmat de scrisoare recomandată (cu confirmare de primire):
[Se vor introduce datele de contact ale Împrumutatului.]
Copie la Banca Centrală Europeană
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Copie la Banca Naţională a României
[Se va introduce adresa.]
Fax: [.]
Subiect: Asistenţa acordată de către Uniunea Europeană pentru Balanţa de plăţi
Disponibilizarea tranşei [.] de [.] euro din rata [.]
Stimate domn/Stimată doamnă [.],
Facem referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României din data de [Se va introduce data.] (Acordul). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
Termenii operaţiunii financiare pe care a efectuat-o Uniunea Europeană în vederea finanţării tranşei [.] de [.] euro din cadrul ratei [.] sunt următorii:
Valoarea nominală [.] euro
Preţul de reofertare [.] euro
Sumele nete [.] euro
Data-limită de tragere şi data tragerii [.] euro
Prima dată de plată a dobânzii [.]
Data scadenţei finale [.]
Cupon/Rata de împrumut [.] p.a.
Valoarea totală a costurilor ce vor fi deduse anterior tragerii [.] euro
Valoarea netă de virat Împrumutatului [.] euro
Convenţia aplicabilă de numărare a zilelor este [.].
Contractele de împrumut în care se precizează termenii financiari în mod special pentru actuala emisiune constituie anexă şi parte integrantă a Acordului şi vă va fi transmisă după data-limită de tragere.
Vă rugăm să luaţi notă de faptul că Banca Centrală Europeană poate considera necesar să contacteze în mod direct Banca Naţională a României în legătură cu restul modalităţilor aferente transferului de fonduri.
Cu stimă,
UNIUNEA EUROPEANĂ
COMISIA EUROPEANĂ

[.]

[.]

ANEXA nr. 4: FORMULAR DE AVIZ JURIDIC
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia juridică
(a fi emisă cu antetul oficial al Ministerului Finanţelor Publice)
[locul, data]
Comisia Europeană
Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare
Direcţia L - Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI
Unitatea L4 - Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office L-2920 Luxemburg
Re: Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană (în calitate de Împrumutător) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţională a României din data de [Se va introduce data.]
Stimaţi domni,
În calitatea mea de Director al Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului, fac referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare Acordul) încheiat între Uniunea Europeană (denumită în continuare împrumutat) şi România (denumită în continuare împrumutător) şi Banca Naţională a României pentru o sumă maximă de [*] euro, din data de [Se va introduce data.). Fac referire de asemenea şi la Memorandumul de înţelegere semnat în [Se va introduce data.] între Uniunea Europeană şi România şi Banca Naţională a României (denumit în continuare MÎ).
Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite acest aviz juridic în legătură cu Acordul în numele Împrumutatului.
Am examinat exemplarele originale sau copii ale Acordului şi MÎ. Am studiat de asemenea prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi Băncii Naţionale a României, mandatele semnatarilor, şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată prin prezentul.
Am presupus (i) veridicitatea tuturor semnăturilor (cu excepţia celei a Împrumutatului şi a Băncii Naţionale a României) şi conformitatea tuturor copiilor cu exemplarele originale; (ii) capacitatea şi calitatea tuturor părţilor de a încheia Acordul şi autorizarea şi semnarea valabilă a Acordului de fiecare dintre celelalte părţi în afara Împrumutatului şi Băncii Naţionale a României; şi (iii) valabilitatea, caracterul obligatoriu şi aplicabilitatea Acordului pentru fiecare parte în conformitate cu legile Angliei şi, în ceea ce priveşte Clauza 14 din Acord, în conformitate cu legile Republicii Federale Germane.
Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în această opinie vor avea semnificaţia stabilită în Acord şi în MÎ.
Această opinie este limitată la legea română aşa cum este ea în vigoare la data exprimării acestei opinii.
Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este că:
1.Conform prevederilor [Se vor introduce trimiterile.] Guvernul, în numele României, este autorizat să contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plăţi şi coroborat cu prevederile corespondente din [Se vor introduce trimiterile.].
2.În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile [Se vor introduce trimiterile.], Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţională a României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Uniunea Europeană (în calitate de Împrumutător) pentru o sumă maximă de 2 miliarde euro.
3.Conform prevederilor [Se vor introduce trimiterile.], Memorandumul de înţelegere şi acordul au fost semnate în mod corespunzător la [introduceţi locul şi data], în numele României [Se vor introduce trimiterile.] în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [ ] emis în data de [ ] de către Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea [Se vor introduce trimiterile.] Preşedintelui României. Prin această semnare a Acordului, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin prin acesta.
4.Semnarea, transmiterea şi derularea de către Împrumutat a Acordului şi a MÎ: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, autorizaţiile şi aprobările necesare; şi (ii) nu au încălcat şi nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă vreunei autorităţi competente ori niciun acord sau tratat cu caracter obligatoriu.
5.Nicio prevedere din acest Acord nu contravine ori nu limitează drepturile Împrumutatului de a efectua plăţi punctuale şi efective datorate ca rată de capital, dobândă sau alte comisioane conform Acordului.
6.Acordul şi MÎ sunt întocmite în forma juridică corectă în conformitate cu legile României, având efect executoriu împotriva Împrumutatului şi Băncii Naţionale a României. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu contravin prevederilor obligatorii din legea română, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte.
7.Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului şi MÎ nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea lor la nicio instanţă ori autoritate din România.
8.Niciun fel de impozite, taxe ori tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legătură cu vreo plată ori transfer de principal, dobândă, comisioane sau alte sume datorate conform Acordului.
9.Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului valutar şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului.
10.Semnarea Acordului şi al MÎ de către [Se va introduce numele.], guvernator al Băncii Naţionale a României, angajează în mod valabil şi legal Banca Naţională a României.
11.Alegerea legii engleze ca lege care să guverneze Acordul (şi alegerea legii germane ca lege care să guverneze garanţia reală mobiliară constituită conform Clauzei 14) este o alegere valabilă obligatorie pentru Împrumutat şi Banca Naţională a României conform legii române.
12.Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil să se supună jurisdicţiei exclusive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivă şi pe deplin executorie în România.
13.Nici Împrumutatul şi niciunul dintre elementele patrimoniului său nu sunt şi nu pot deveni imune din raţiuni de suveranitate în faţa judecăţii popririi - anterioare sau ulterioare pronunţării - ori în faţa executării în legătură cu orice acţiune sau procedură aferentă acestui Acord, cu excepţia activelor protejate prin prevederile constituţionale obligatorii.
14.Acordul şi MÎ privind executarea acestuia respectă toate prevederile Constituţiei naţionale pentru ca Acordul şi MÎ să fie în vigoare din punctul de vedere al legii române şi sunt obligatorii pentru România şi Banca Naţională a României şi au fost adoptate în conformitate cu prevederile. [Se vor introduce trimiterile la legea naţională.]
15.Acordul şi Memorandumul de înţelegere [Sunt pe deplin valabile fără a fi necesară ratificarea/ Au fost ratificate în mod valabil.] în conformitate cu dispoziţiile [Se vor introduce trimiterile la legea naţională.].
16.În concluzie, Acordul şi MÎ au fost corect semnate în numele Împrumutatului şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în conformitate cu termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.
Directorul Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice din România
ANEXA nr. 5: LISTA DE CONTACTE
1._
Pentru Împrumutător:
Comisia Europeană
Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare -
Unitatea L4 - Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office
L-2920 Luxemburg
În atenţia: directorului de unitate
Tel.: (+352) 4301 36372
Fax: (+352) 4301 33459
Adresa SWIFT: EUCOLULL
Cu copie la Banca Centrală Europeană:
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt pe Main
În atenţia: directorului Diviziei de servicii operaţiuni financiare
Tel.:+ 49 69 1344 7333
Fax: +49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC
2._
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-050741 Bucureşti, România
În atenţia: directorului general, Direcţia generală relaţii financiare internaţionale
Tel.: +40 21 319 98 54
Fax: +40 21 312 67 92
SWIFT BIC: TREZROBU
Cu copie la Banca Naţională a României
Strada Lipscani nr. 25, sectorul 3
RO-030031 Bucureşti, România
În atenţia: directorului, Direcţia operaţiuni de piaţă
Tel.: +40 21 312 01 20
Fax: +40 21 315 12 55
SWIFT BIC: NBORROBU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 11 aprilie 2014