DECIZIE nr. 254 din 21 august 2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: "Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selecţie de investitori", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 31 iulie 2014,
În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comisia interministerială pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, structură fără personalitate juridică, denumită în continuare Comisia, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2)Comisia este condusă de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care are calitatea de preşedinte.
(3)În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii entităţilor reprezentate în cadrul Comisiei desemnează în cadrul acesteia câte un membru titular şi un membru supleant.
Art. 2
Comisia are următoarele atribuţii:
a)supraveghează şi răspunde pentru punerea în practică şi respectarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, denumită în continuare Strategia;
b)supraveghează modul de derulare a procedurii de selecţie a investitorilor, în conformitate cu Strategia;
c)coordonează activitatea Comisiei de negociere cu potenţialii investitori în Proiectul 3 şi 4 CNE Cernavodă, denumită în continuare Comisia de negociere;
d)informează periodic Guvernul cu privire la derularea procesului de selecţie de noi investitori pentru continuarea realizării Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă;
e)decide cu privire la problemele prezentate de Comisia de negociere;
f)aprobă Caietul de sarcini, rezultat al procesului de selecţie de investitori, investitorul propus a fi selectat de Comisia de negociere, formele, negociate de Comisia de negociere cu investitorul selectat, ale Scrisorii privind intenţia de realizare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, ale memorandumului de înţelegere, ale actului constitutiv al societăţii de proiect şi ale acordului acţionarilor;
g)aprobă aspectele care privesc implicarea statului român, în calitate de investitor, de proprietar al unor active, precum şi de autoritate de reglementare a unor aspecte de natură legislativă;
h)aprobă rezultatul negocierilor cu investitorul selectat.
Art. 3
(1)Comisia se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.
(2)Convocarea şedinţelor se face de către preşedintele Comisiei, direct sau la solicitarea entităţilor reprezentate în cadrul Comisiei.
(3)Secretariatul Comisiei este asigurat de către Departamentul pentru Energie.
(4)Agenda de lucru a fiecărei şedinţe a Comisiei se întocmeşte de către secretariatul acesteia, pe baza propunerilor înaintate în acest sens preşedintelui Comisiei.
(5)În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia aprobă prin hotărâre regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
1.Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte
2.Ministrul economiei - membru
3.Ministrul delegat pentru energie - membru
4.Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru
5.Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru
6.Director general, Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, Departamentul pentru Energie - membru
7.Director general. Direcţia generală energie şi mediu, Departamentul pentru Energie - membru
8.Director general, Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM"- S.A. - membru
9.Director general, Societatea Naţională "Nuclearelectrica"- S.A. - membru
10.Director general, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 22 august 2014