ORDIN nr. 77 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010
Văzând Referatul de aprobare nr. 347 din 23 iunie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Norma sanitar-veterinară privind condiţiile sanitar - veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine, porcine şi iepuri, provenite din exploataţii nonprofesionale, precum şi porcine provenite din exploataţii comerciale şi din exploataţii comerciale de tip A."
2.La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum şi asistenţa medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit;
...............
e) să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut la lit. c);
.............
h) să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele utilizate pentru transportul animalelor, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construita din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; rampa trebuie să fie dotată cu parapeţi laterali, iar înclinaţia maximă poate fi de 20°, respectiv 36,4% faţă de planul orizontal, pentru porci, viţei şi cai, şi de 26° şi 34', respectiv 50% faţă de planul orizontal, pentru oi şi bovine, altele decât viţeii; atunci când înclinaţia este mai mare de 10°, respectiv 17,6 % faţă de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din şipci transversale, care să permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;"
3.La articolul 3 alineatul (î), după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:
"j) să dispună de un spaţiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale şi să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
k) spaţiul de comercializare a animalelor să fie delimitat de spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi, iar zonele de comercializare a animalelor să fie separate în funcţie de specie, deasupra fiecărei zone fiind aplicate indicatoare în care se menţionează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă;
l) să dispună de facilităţi necesare staţionării, furajării şi adăpării animalelor, amplasate sau construite astfel încât să se evite expunerea animalelor la soare şi să se asigure libertatea de mişcare minimă necesară fiecărei specii; dispozitivele de adăpare folosite trebuie să fie în stare bună de funcţionara şi să fie proiectate şi poziţionate corespunzător speciilor şi categoriilor de animale care trebuie adăpate;
m) să asigure o sursă de apă potabilă."
4.La articolul 3 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) întocmirea cererii de analiză pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigaţii la cel mai apropiat laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor."
5.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Se interzice funcţionarea târgului de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat este supusă unor restricţii sanitar-veterinare."
6.La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
"(6) Manipularea animalelor se va face astfel încât să fie evitată violenţa sau alte metode care le pot provoca panica, răni sau suferinţă inutilă.
(7) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/autorizate în acest sens, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe o distanţă mai mică de 50 km de la exploataţia lor; mijloacele de transport proprii ale agricultorilor trebuie să respecte condiţiile generale de transport prevăzute de art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.
(8) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor către târg sau de la târg trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005."
7.La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişează într-un loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informaţii: numele târgului, datele de contact ale direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau ale medicului veterinar oficial zonal, obligaţiile persoanelor care vând şi cumpără animale."
8.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) În târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, apte pentru a fi comercializate, însoţite de documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.
(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică documentele sanitar-veterinare ale tuturor animalelor, la intrarea în târg."
9.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Animalele grav rănite, precum şi cele care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt apte de a fi comercializate, în special dacă:
a) nu sunt capabile să se mişte singure fără dureri sau nu se pot mişca fără ajutor;
b) prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;
c) sunt femele gestante care au depăşit 90% ori mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente;
d) sunt mamifere nou-născute, a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;
e) sunt porci cu vârsta sub 3 săptămâni, miei cu vârsta sub o săptămână şi viţei cu vârsta sub 10 zile, în cazul în care au fost transportaţi pe o distanţă mai mare de 100 km.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), animalele rănite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar oficial zonal."
10.La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, atunci când situaţia o impune; prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, sub supravegherea medicului veterinar oficial."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 566 din data de 29 iulie 2015