ORDIN nr. 400 din 15 martie 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 694 din 4 februarie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, luând în considerare prevederile:
- art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
SECŢIUNEA 1: Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1
(1)Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 8 aprilie-22 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2)Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 8 aprilie-6 iulie inclusiv.
(3)Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv.
Art. 2
În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie- 29 iunie inclusiv.
Art. 3
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a)pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b)pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c)sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d)lacul Gâscă din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
e)lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
f)cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g)pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie-10 mai şi 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h)pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5- 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie-10 mai şi 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i)pe braţul Borcea, zona km 33-48 (Feteşti), pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie-10 mai şi 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
j)zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
k)zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
SE: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 40' long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
l)zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", delimitată de coordonatele:
NV: 44° 46' 12.25" lat. N şi 29° 08' 20.08" long. E;
NE: 44° 48' 49.59" lat. N şi 29° 26' 00.35" long. E;
SE: 44° 44' 02.05" lat. N şi 29° 28' 07.06" long. E;
SV: 44° 42' 18.56" lat. N şi 29° 10' 25.44" long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
Art. 4
(1)În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a)pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c)lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d)admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a)când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b)din considerente de prevenire a inundaţiilor.
SECŢIUNEA 2: Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5
(1)Prin excepţie de la art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a)ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 25 martie; în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii în mediul acvatic natural;
b)pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul de Babadag (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c)coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d)păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e)sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august.
(2)În apele Mării Negre se interzic:
a)prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie şi în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv;
b)reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
d)pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;
e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3)Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
(4)Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a > = 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5)Prin excepţie de la prevederile art. 1, capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului -, în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, capturarea rapanei se poate efectua numai cu folosirea metodelor şi echipamentelor selective pentru această specie.
Art. 6
Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 29 aprilie-8 mai inclusiv;
b)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 1 mai-20 mai inclusiv;
c)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 mai-9 iunie inclusiv.
Art. 7
Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 113 zile, în perioada 20 martie-10 mai şi, respectiv, 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, în zonele:
a)Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b)braţul Borcea, km 33-48 (Feteşti).
SECŢIUNEA 3: Dispoziţii finale
Art. 8
(1)Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosirea uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie- 30 septembrie inclusiv.
(3)Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 8 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(4)Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
Art. 9
(1)Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10
(1)Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultura, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2)În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a)facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b)bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c)facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d)licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3)Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 19 martie 2013