ORDIN nr. 38 din 20 martie 2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Activitatea structurilor şi unităţilor aflate în aparatul central şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.
Art. 2
Viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, coordonează:
a)Corpul de control al ministrului;
b)Departamentul de Informaţii şi Protecţie internă;
c)Direcţia audit public intern;
d)Direcţia Generală Anticorupţie;
e)Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
f)Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale;
g)Direcţia informare şi relaţii publice.
Art. 3
(1)Secretarul de stat pentru ordine publică coordonează:
a)Direcţia generală management operaţional;
b)Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului;
c)instituţiile prefectului, cu excepţia activităţilor operaţionale în situaţii de urgenţă;
d)Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;
e)Agenţia Naţională Antidrog;
f)Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
g)Inspectoratul General pentru Imigrări;
h)Poliţia Română;
i)Jandarmeria Română;
j)Poliţia de Frontieră Română;
k)Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia activităţilor menţionate la art. 5 alin. (1) lit. a);
l)Direcţia Generală de Paşapoarte;
m)Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor;
n)Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
(2)Secretarul de stat pentru ordine publică semnează, în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia documentelor care se prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi a celor din domeniul planificării misiunilor/resurselor şi al protecţiei infrastructurilor critice promovate de Direcţia generală management operaţional şi de Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, care sunt semnate de viceprim - ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.
Art. 4
(1)Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul coordonează:
a)Direcţia generală juridică;
b)Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale;
c)Direcţia Schengen;
d)Unitatea de politici publice;
e)Centrul Naţional SIS.
(2)Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul poate susţine în Parlament răspunsurile scrise ale viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.
(3)Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul semnează, în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.
Art. 5
(1)Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, coordonează:
a)prefectul cu privire la activităţile operaţionale în situaţii de urgenţă, potrivit art. I alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
b)Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
c)Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la operaţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
d)Direcţia medicală.
(2)Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, semnează, în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.
Art. 6
(1)Secretarul general coordonează:
a)Direcţia generală management resurse umane;
b)Direcţia generală logistică;
c)Direcţia generală financiară;
d)Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
e)Direcţia secretariat general şi protocol;
f)Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";
g)Institutul de Studii pentru Ordine Publică;
h)Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;
i)Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne;
j)Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti;
k)Arhivele Naţionale;
l)Societatea Comercială "Comicex" - S.A.
(2)Secretarul general semnează, în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepţia:
a)statelor de organizare;
b)numărului de posturi şi indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 7
(1)Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne1, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne2, a căror aplicare are întâietate.
___
1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2 Ordinul constituie act normativ clasificat, potrivit legii, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu se aplică pentru:
a)însuşirea proiectelor de acte normative pentru care viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare;
b)instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului pentru care viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator;
c)memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale;
d)corespondenţa adresată prim-ministrului, celorlalţi membri ai Guvernului, Parlamentului, Preşedintelui României ori Administraţiei Prezidenţiale, conducătorilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Public şi altor autorităţi publice centrale;
e)răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul şedinţelor Guvernului;
f)însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competenţe ale acestuia;
g)convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Afacerilor Interne este parte.
Art. 8
În absenţa viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat prevăzut la art. 3.
Art. 9
În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii, potrivit art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
(1)Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 martie 2014.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 199 din data de 21 martie 2014