DECIZIE nr. 80 din 29 iulie 2015 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
Ţinând cont de referatele Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/4.698 din 9 iunie 2015 şi nr. RG II/6.151 din 29 iulie 2015,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 30 septembrie 2010, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 284/2010, precum şi ale Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, a Deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie
Art. 1
Se desemnează Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune.
Art. 2
Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro
-****-

Directorul general ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Leonard Artur Horvath

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 599 din data de 7 august 2015