ORDIN nr. 863 din 3 iunie 2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.733/FU din 9 mai 2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3366/CJ/29.04.2014,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea unui număr de 6 exemplare de urs, după cum urmează:
a)3 exemplare de pe raza ariei naturale protejate ROSCI0190 Penteleu;
b)3 exemplare de pe raza ariei naturale protejate ROSCI0229 Siriu.
Art. 2
(1)Derogarea în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate, denumită în continuare derogare, se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 noiembrie 2015.
(2)Recoltarea exemplarelor din specia urs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip ladă, cu eliberarea ulterioară a acestora.
(3)Capturarea exemplarelor din specia urs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Consiliul Judeţean Buzău, denumit în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate din cadrul Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 3
Beneficiarul are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.
Art. 4
(1)Beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute - model -
Solicitant ......................
Specia pentru care s-a acordat derogarea ......................
Numărul exemplarelor ......................
Stadiul de dezvoltare ......................
Starea exemplarelor înainte de prelevare ......................
Starea exemplarelor după prelevare ......................
Locul de prelevare ......................
Data prelevării ......................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ......................
Stocarea şi destinaţia specimenelor ......................
MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data .................
Semnătura .........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 23 iunie 2014