HOTĂRÂRE nr. 40 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport/licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare, după caz;
2. efectuarea transportului rutier având licenţa de transport/licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare, suspendată/suspendat, după caz;
3. lipsa de la bordul vehiculului rutier a autorizaţiei de transport internaţional corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzută de legislaţia în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte ori efectuarea transportului rutier având autorizaţia de transport internaţional necompletată/completată necorespunzător sau neştampilată de către autoritatea competentă, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de mărfuri ori de persoane de către un operator de transport rutier străin având România ca ţară de tranzit, de destinaţie sau terţă ţară, după caz;
4. efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulaţie sau plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie, după caz;
5. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz ori efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport/a unei copii conforme a licenţei comunitare sau a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu necorespunzătoare tipului de transport efectuat sau suspendate, după caz;
6. utilizarea de către operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto obţinut în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi/sau ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;
8. înstrăinarea licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, şi/sau a copiilor conforme ale acestor documente, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei de transport internaţional sau a documentului de transport specific tipului de transport efectuat către un alt/o altă operator de transport rutier/întreprindere de transport rutier în cont propriu/operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier sau către o persoană fizică ori juridică;
9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare;
10. sustragerea de la controlul în trafic sau obstrucţionarea controlului în trafic prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare sau neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor;
11. sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz, sau obstrucţionarea controlului la sediul acestora prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la sediu conform reglementărilor în vigoare;
12. angajarea şi utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/ calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;
13. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 10 zile, un număr de copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare egal cu numărul vehiculelor rutiere pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită;
14. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
15. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
16. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care nu respectă prevederile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
17. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei maxime autorizate pe axe;
18. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
19. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licenţiaţi;
20. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de persoane, a obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii de transport rutier în cont propriu, nominalizate în documentul de transport sau, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, a obligaţiei de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;
21. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligaţiei de a nu pleca în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului şi/sau a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;
22. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către un conducător auto care nu deţine atestat/certificat care atestă competenţa/calificarea profesională a acesteia, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare sau având atestatul/certificatul suspendat, după caz;
23. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
24. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care a fost autorizat/licenţiat serviciul respectiv;
25. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
26. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, după caz;
27. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfăşurării cursurilor, conform programelor de pregătire;
28. nerespectarea de către centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate;
29. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto corespunzătoare categoriei pentru care se efectuează pregătirea, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare;
30. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având autorizaţia de şcoală de conducători auto suspendată;
31. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane care nu deţin atestat de profesor de legislaţie rutieră sau atestat/autorizaţie de instructor auto, după caz, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu excepţia cursurilor de prim ajutor susţinute de personal specializat în baza unui contract încheiat de acesta cu şcoala de conducători auto, potrivit reglementărilor în vigoare;
32. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane având atestatul de profesor de legislaţie rutieră, atestatul de instructor auto sau autorizaţia de instructor auto, după caz, suspendat/suspendată;
33. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a încheia contract de şcolarizare pentru pregătirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere cu fiecare dintre persoanele care solicită pregătirea;
34. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a asigura efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere numai de către instructori auto cu care are încheiat contract în acest sens;
35. utilizarea în procesul de pregătire practică în vederea obţinerii permisului de conducere a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
36. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a-şi desfăşura activitatea doar în locaţii care au fost autorizate în acest sens, cu excepţia pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
37. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a utiliza, în procesul de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea obţinerii permisului de conducere, numai profesori de legislaţie rutieră atestaţi, cu excepţia cursurilor de prim ajutor susţinute de către personal specializat în baza unui contract încheiat de acesta cu şcoala de conducători auto, potrivit reglementărilor în vigoare şi/sau numai instructori auto atestaţi, înregistraţi la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform prevederilor legale în vigoare;
38. eliberarea, de către şcoala de conducători auto, a fişei de şcolarizare cursanţilor care nu au finalizat cursurile de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere;
39. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a înscrie cursanţii în registrul unic de evidenţă a acestora, pentru efectuarea pregătirii teoretice şi practice în vederea obţinerii permisului de conducere;
40. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a efectua pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere numai după finalizarea pregătirii teoretice a acestora;
41. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a elibera instructorului auto foile zilnice de parcurs;
42. depăşirea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a duratei maxime lunare prevăzută de legislaţia în vigoare pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere;
43. furnizarea către autoritatea emitentă de documente conţinând informaţii incorecte, pentru obţinerea licenţei comunitare sau a copiei conforme a acesteia, a certificatului de transport în cont propriu sau a copiei conforme a acestuia, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a autorizaţiei de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a autorizaţiei de şcoală de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto, a atestatului de instructor auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră, a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, după caz, şi/sau furnizarea de documente conţinând informaţii incorecte în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obţinerea licenţei de traseu;
44. utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi/sau în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;
45. efectuarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate de către un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizaţia de transport internaţional sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009."
2.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
1. efectuarea transportului rutier în baza licenţei de traseu/ autorizaţiei de transport internaţional/documentului de transport/ copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu declarat/e pierdut/e, după caz;
2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto obţinut în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 către autoritatea emitentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia;
3. efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane în cazul prevăzut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi/sau (3) şi la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs;
6. nerestituirea de către operatorul de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare, a foilor de parcurs completate autorităţii emitente, în cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub formă de servicii ocazionale;
7. efectuarea transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
8. efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
9. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau între 5% şi 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei maxime autorizate pe axe;
10. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1)-(3) şi/sau ale art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
11. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aferente licenţelor de traseu;
12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
13. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
14. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura, în cazul efectuării transportului rutier, că sistemul de fixare, elementele de fixare şi dispozitivul de fixare a mărfii respectă condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
15. menţinerea în funcţie, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/ calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz;
16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor prevăzute de reglementările specifice în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a eliberat licenţa de traseu, în cazul transportului rutier contra interjudeţean cost de persoane prin servicii regulate;
17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane a obligaţiei de a transmite semestrial, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., raportările privind operaţiunile de cabotaj, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
18. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
19. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;
20. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul dintre următoarele documente:
20.1. certificatul de transport rutier în cont propriu, în original;
20.2. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
20.3. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
20.4. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
20.5. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;
20.6. dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
20.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
21. nerespectarea de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, a unuia dintre următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
21.1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
21.2. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
21.3. documentul de transport specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare;
21.4. certificatul de clasificare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
21.5. certificatul de agreare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
22. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a efectua transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
23. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a admite la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier contra cost de persoane;
24. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
25. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. informaţii privind abonamentele eliberate pentru transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor, prin completarea în format electronic a formularului disponibil pe pagina de internet a acesteia;
26. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, de la data comunicării sancţiunii retragerii licenţei de traseu;
27. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
28. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
29. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial, către Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
30. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete, conform reglementărilor în vigoare;
31. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate;
32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în licenţa de transport/licenţa comunitară unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:
32.1. licenţa de transport/licenţa comunitară, în original;
32.2. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original, pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie, pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
32.3. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
32.4. dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
32.5. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
32.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
32.7. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;
32.8. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
32.9. documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
32.10. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
32.11. documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină informaţii privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, în cazul în au fost întocmite astfel de documente;
32.12. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
32.13. copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
32.14. certificatele de clasificare;
33. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
33.1. copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
33.2. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
33.3. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;
33.4. documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
33.5. documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
33.6. documentele care să conţină elementele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, în cazul efectuării unei operaţiuni de cabotaj;
33.7. certificatul de clasificare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
33.8. certificatul de agreare, în original, eliberat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase;
33.9. documentul de transport, specific tipului de transport efectuat, astfel cum este stabilit prin reglementările specifice în vigoare;
33.10. autorizaţiile de transport internaţional, corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzute de legislaţia în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte;
34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a repartiza cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;
35. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a întocmi programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
36. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;
37. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a primi şi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
38. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport şi fără a depăşi capacitatea autogării sau lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia sau a unor copii ale acestor contracte;
39. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor şi traseelor, pe fiecare operator de transport deţinător de licenţă de traseu cu care aceştia au încheiat contract;
40. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
41. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost - a obligaţiei de a deţine la sediu evidenţa activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate şi/sau documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate, pentru anul în curs şi anul precedent;
42. nerespectarea de către un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
43. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, care va cuprinde:
43.1. ora de plecare/sosire;
43.2. numărul de circulaţie;
43.3. traseul;
43.4. operatorul de transport rutier;
43.5. observaţii;
44. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situaţia în care acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;
45. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregătire, a duratei minime de pregătire şi a numărului de ore de pregătire prevăzute de reglementările în vigoare, corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
46. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a uneia sau mai multor obligaţii ce le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, privind înscrierea cursanţilor şi/sau păstrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregătirii acestora;
47. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a informa Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare, conform reglementărilor în vigoare;
48. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei numai vehicule rutiere care sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate sau de a nu utiliza la efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei vehicule rutiere care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
49. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligaţiei de a transporta, în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii;
50. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;
51. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie/legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului sau a persoanelor care sunt menţionate în documentul de transport, după caz;
52. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier a obligaţiei de a nu îmbarca persoane în alte puncte decât cele menţionate în comandă/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
53. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculului rutier a unuia dintre documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tipul de transport rutier efectuat;
54. nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, a uneia sau a mai multor obligaţii dintre următoarele:
54.1. să utilizeze pe timpul efectuării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport efectuat;
54.2. să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
54.3. să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale;
55. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a opri în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
56. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a nu opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
57. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a respecta planul şi/sau programa de învăţământ prevăzute de reglementările în vigoare;
58. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a deţine la sediu, completate la zi şi arhivate cel puţin 3 ani, unul dintre următoarele documente:
58.1. documentele şcolare;
58.2. copiile fişelor de şcolarizare;
58.3. foile zilnice de parcurs;
58.4. contractele de şcolarizare încheiate cu cursanţii;
58.5. documentele şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor cursanţilor;
58.6. documentele solicitate cursanţilor la înscrierea la şcoala de conducători auto;
58.7. actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale şi psihologice, atestatele/certificatele de pregătire profesională, actualizate, în copie, pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de conducători auto ca instructor auto şi ca profesor de legislaţie rutieră;
59. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a duratei zilnice şi/sau a perioadei de pregătire teoretică şi/sau practică stabilite de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie;
60. nerespectarea de către şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat a obligaţiei de a inscripţiona vehiculele utilizate la efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere conform legislaţiei în vigoare;
61. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a asigura completarea bazei de date informatice privind pregătirea cursanţilor, precum şi transferul datelor către sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.;
62. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligaţiei de a deţine la bordul vehiculului pe toată durata efectuării pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la cererea acestuia, unul sau mai multe dintre documentele prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
63. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligaţiei de a acoperi caseta cu inscripţia ŞCOALĂ pe perioada în care nu efectuează pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
64. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat, în cadrul procesului de pregătire practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, a obligaţiei de a respecta planul de învăţământ şi/sau a obligaţiei de a respecta durata orelor de pregătire practică şi/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislaţia în vigoare;
65. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a deţine pe toată durata efectuării pregătirii teoretice şi de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la cererea acestuia, unul dintre documentele prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
66. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a respecta planul şi/sau programa de învăţământ şi/sau a obligaţiei de a respecta durata orelor de pregătire teoretică şi/sau a pauzelor dintre acestea, prevăzute de legislaţia în vigoare;
67. nerespectarea de către instructorul auto autorizat a obligaţiei de a păstra evidenţa cursanţilor conform reglementărilor specifice în vigoare."
3.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia, constituie contravenţii:
1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a face dovada punerii la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier, a unuia dintre următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
1.1. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
1.2. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
2. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 5%, dar nu mai mult de 750 kg, a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau cu până la 5%, dar nu mai mult de 500 kg, a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 5% a masei maxime autorizate pe axe;
3. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport/licenţei comunitare a oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi/sau a termenului prevăzut la art. 12 alin. (2) şi la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
4. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
6. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier, potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
8. completarea necorespunzătoare a comenzii/contractului cu beneficiarul sau completarea necorespunzătoare a documentului de transport de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport/licenţei comunitare/licenţei de traseu/certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
10. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a dota autovehiculele, precum şi remorcile şi semiremorcile tractate de acestea, cu plăcuţe din care să rezulte masele maxime autorizate şi dimensiunile acestora, conform reglementărilor în vigoare;
11. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica transporturile şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorii auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă;
12. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
12.1. de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
12.2. prin mijloace audiovizuale;
12.3. prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;
13. utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice minore, astfel cum sunt stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, a licenţei de traseu, a certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia, a autorizaţiei, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
15. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în scris, schimbarea sediului declarat, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutiera prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
17. prezentarea la control de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier/ operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/conducătorul auto a documentelor emise de către autoritatea competentă în oricare altă formă/alte condiţii decât cele în care au fost eliberate;
18. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare;
19. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - a obligaţiei de a monta la peroane afişaje care să conţină informaţii privind traseele şi orele de plecare/sosire a curselor;
20. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a comunica Direcţiei transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;
21. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;
22. nerespectarea de către şcoala de conducători auto a obligaţiei de a face publice, prin afişare la sediu, următoarele: orarul după care se desfăşoară pregătirea teoretică, planul de învăţământ, tariful pentru activitatea de pregătire efectuată;
23. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a organiza şi controla desfăşura procesul de pregătire teoretică şi practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;
24. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a menţine în permanenţă funcţionalitatea bazei tehnico-didactice de pregătire şi instruire;
25. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a asigura arhivarea registrelor de evidenţă a cursanţilor, a copiilor fişelor de şcolarizare, a cataloagelor, a caietelor cursanţilor, a contractelor încheiate cu cursanţii, a documentelor şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor acestora, precum şi a dovezilor efectuării pregătirii practice;
26. nerespectarea de către persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto a obligaţiei de a verifica activitatea instructorilor auto şi/sau a profesorilor de legislaţie rutieră, după caz;
27. nerespectarea de către instructorul auto/instructorul auto autorizat a obligaţiei de a efectua pregătirea practică a cursantului numai în intervalul orar prevăzut în foaia de parcurs şi numai pe traseele stabilite de către Poliţia Rutieră;
28. nerespectarea de către profesorul de legislaţie rutieră a obligaţiei de a completa documentele şcolare corespunzător cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare."
4.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1-9, 11-17, 43 şi 45 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 15-17 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 4, 9, 10, 20-25 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 8, 11, 12, 18, 19 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12, 30, 33-41 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
(6) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 10, 32, 35, 42 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică instructorului auto/instructorului auto autorizat/profesorului de legislaţie rutieră, după caz.
(7) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12, 26-28 şi 43 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(8) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1, 26, 29, 31 şi 44 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz.
(9) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 11 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile."
5.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14-19, 22-33 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 1, 8, 9, 13-15, 18, 20-22 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 48-56 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15 şi 34-44 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15 şi 57-60 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
(6) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 62-64 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto.
(7) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 60, 62-64 şi 67 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat.
(8) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15 şi 45-47 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(9) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 65 şi 66 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică profesorului de legislaţie rutieră.
(10) Contravenţia prevăzută la art. 4 pct. 61 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică persoanei care conduce activitatea şcolii de conducători auto."
6.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 1-17 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier român sau străin.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 1-3 şi 9-17 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 4, 17 şi 21 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 16-19 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
(5) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 22 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.
(6) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 27 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică instructorului auto/instructorului auto autorizat, după caz.
(7) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 14 şi 20 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(8) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 28 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică profesorului de legislaţie rutieră.
(9) Contravenţia prevăzută la art. 5 pct. 23-26 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică persoanei care conduce activitatea şcolii de conducători auto."
7.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Inspecţia şi controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori, precum şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin stabilite prin prezenta hotărâre, precum şi la sediul operatorilor de transport rutier/ întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto de către inspectori."
8.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică, în condiţiile legii, de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:
a) încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 17 şi la art. 4 pct. 9 şi/sau în cazul nerespectării dimensiunilor maxime autorizate;
c) transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare/certificatul de clasificare, după caz;
d) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii;
e) utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, stabilite prin reglementările specifice în vigoare;
f) utilizarea la efectuarea transportului rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, a unui autovehicul care nu este dotat cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori care nu are montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate."
9.La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), suplimentar faţă de măsura imobilizării, inspectorii aplică şi măsura anulării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în cauză.
(5) Măsura anulării inspecţiei tehnice periodice se aplică de către inspectori şi în cazul constatării încălcării prevăzute la art. 4 pct. 18 şi se comunică de către structura din care face parte agentul constatator, în toate cazurile, Regiei Autonome Registrul Auto Român, în vederea actualizării bazei naţionale de date cu inspecţiile tehnice periodice."
10.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii/poliţiştii rutieri vor proceda la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii/poliţiştii rutieri îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului teritorial/unităţii de poliţie din care fac parte.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat are obligaţia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial/unităţii de poliţie din care fac parte inspectorii/poliţiştii rutieri care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii/poliţiştii rutieri se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.
(3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează agentul constatator şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora.
(4) Modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum şi condiţiile necesare care trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, pentru fiecare dintre cazurile prevăzute la art. 12 alin. (1), se stabilesc prin ordinul comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19."
11.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
În toate cazurile în care, la controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, utilizate la efectuarea transporturilor rutiere de către operatorul de transport rutier străin/întreprinderea de transport rutier în cont propriu străină, inspectorii constată una sau mai multe încălcări prevăzute de prezenta hotărâre, aceştia aplică conducătorului auto sancţiunea contravenţională corespunzătoare şi se procedează, în condiţiile legii, după cum urmează:
a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
b) se vor ridica plăcuţele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuţii de control şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora;
c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau să achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont de disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la Trezoreria Statului, urmând ca aceasta să se restituie sau să se vireze, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti;
d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizaţiei de transport internaţional sau utilizarea unei autorizaţii necompletate/completate necorespunzător sau, după caz, neştampilate de către autoritatea competentă, permisiunea privind reluarea efectuării transportului este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport internaţional valabile, completate şi/sau ştampilate corespunzător."
12.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi securitate a transportului, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
(2) Pe perioada imobilizării, atât vehiculul rutier, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului, în condiţiile legii.
(3) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate, prin imobilizarea vehiculului rutier, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli în legătură cu măsura imobilizării şi sau cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
(4) Măsura imobilizării nu se aplică în cazul transporturilor de animale vii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e)."
13.La articolul 17, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) În cazul utilizării la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fără a deţine următoarele documente valabile, după caz: licenţă de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţă de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, după caz, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii/poliţiştii rutieri aplică şi măsura suspendării dreptului de utilizarea autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, denumită în continuare măsura de suspendare.
(2) În cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto/autorizaţie de instructor auto, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii/poliţiştii rutieri aplică şi măsura de suspendare.
...........
(5) Inspectorul/poliţistul rutier întocmeşte procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului."
14.La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.
15.La articolul 18, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
16.La articolul 18, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Dacă până la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (1) contravenientul nu depune dovada achitării amenzii contravenţionale, măsura de suspendare se prelungeşte pentru o nouă perioadă de 6 luni.
(6) În cazul prelungirii măsurii de suspendare potrivit alin. (5), aceasta încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitării amenzii contravenţionale.
(7) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2), în cazul în care, în ultimele 12 luni i s-a mai aplicat măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiaşi autovehicul."
17.La articolul 20, alineatul (1) litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 6, 12 şi 45 şi la art. 4 pct. 4, 5, 7-9 şi 16;"
18.La articolul 20, alineatul (1) litera d) se abrogă.
19.La articolul 20, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.
(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, una dintre următoarele măsuri:
a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
d) suspendarea copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare"
20.La articolul 20, alineatul (5) se abrogă.
21.La articolul 21 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare de două ori în ultimele 12 luni, măsuri rămase definitive."
22.La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 17 şi la art. 4 pct. 1."
23.La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
24.La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz."
25.La articolul 22, alineatele (2)-(4) se abrogă.
26.La articolul 23 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) operatorului de transport rutier i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, măsuri rămase definitive;
c) dacă operatorul de transport rutier refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării;"
27.La articolul 23 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 4, 5, 11 şi 13."
28.La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz."
29.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) I.S.C.T.R. retrage licenţa de transport/licenţa comunitară în următoarele cazuri:
a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 23 alin. (2), după suspendarea licenţei de transport/licenţei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;
b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii licenţei de transport/licenţei comunitare;
c) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat/condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
d) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, măsuri rămase definitive;
e) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea participării la atribuirea prin Sistemul informatic pentru obţinerea licenţei de traseu;
f) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2 şi 8.
(2) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii licenţei de transport/licenţei comunitare, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz."
30.La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.
31.La articolul 28 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 12 şi la art. 4 pct. 8 şi 9;"
32.La articolul 28 alineatul (1), litera d) se abrogă.
33.La articolul 28, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere, I.S.C.T.R. poate aplica măsura suspendării copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu.
(4) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată una dintre următoarele măsuri:
a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;
b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;
c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora;
d) suspendarea copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu."
34.La articolul 28, alineatul (5) se abrogă.
35.La articolul 29 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) dacă întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, măsuri rămase definitive;"
36.La articolul 29 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 17 şi art. 4 pct. 1."
37.La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere sau una sau mai multe încălcări grave ale legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto, I.S.C.T.R. poate aplica măsura retragerii copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu."
38.La articolul 29, alineatul (2) se abrogă.
39.La articolul 30, alineatele (2)-(4) se abrogă.
40.La articolul 31 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura retragerii copiei conforme a certificatului de transport rutier în cont propriu, măsuri rămase definitive;
c) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu refuză să predea către I.S.C.T.R., în vederea suspendării, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, în termen de 5 zile de la data solicitării;"
41.La articolul 31 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
"d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 5 şi 11."
42.La articolul 32, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării certificatului de transport rutier în cont propriu, măsuri rămase definitive;"
43.La articolul 32, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2 şi 8."
44.La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
45.La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) I.S.C.T.R. retrage autorizaţia de transport internaţional în următoarele cazuri:
a) dacă în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu s-a remediat situaţia în cauză;
b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente care conţin informaţii incorecte în vederea obţinerii autorizaţiei de transport internaţional;
c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei de transport internaţional;
d) dacă operatorului de transport rutier titular al autorizaţiei de transport internaţional i-a fost retrasă licenţa de transport/licenţa comunitară."
46.La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura retragerii autorizaţiei de transport internaţional, notifică în scris Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de remediere."
47.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
În cazul în care un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura retragerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier."
48.Articolul 40 se abrogă.
49.Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41
I.S.C.T.R. retrage licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier în următoarele cazuri:
a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 39 nu a fost remediată situaţia în cauză;
b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 8, 11, 18, 19 şi 43;
c) operatorul economic a furnizat documente conţinând informaţii incorecte, în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;
d) dacă operatorul economic a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 35 şi 38-44, sancţiuni rămase definitive;
e) când operatorul economic îşi încetează activitatea conexă transportului rutier."
50.Articolul 43 se abrogă.
51.La articolul 45 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11, 12 şi 31-40;"
52.La articolul 45 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) şcoala de conducători auto a fost sancţionată de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 57-60."
53.La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei şcolii de conducători auto nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni."
54.La articolul 46, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) şcolii de conducători auto i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării autorizaţiei, măsuri rămase definitive;
d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 30."
55.După articolul 46 se introduc patru noi articole, articolele 461-464, cu următorul cuprins:
"Art. 461
(1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de instructor auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:
a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 10 şi 42;
b) instructorul auto a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 62-64, sancţiuni rămase definitive.
(2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura suspendării atestatului de instructor auto, notifică în scris şcoala de conducători auto în cadrul căreia îşi exercită activitatea instructorul auto în cauză.
Art. 462
(1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de instructor auto în următoarele cazuri:
a) instructorul auto a efectuat activitate de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având atestatul de instructor auto suspendat;
b) instructorului auto i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării atestatului de instructor auto, măsuri rămase definitive;
c) instructorul auto a furnizat informaţii incorecte în vederea obţinerii atestatului de instructor auto.
(2) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului de instructor auto către autoritatea emitentă şi titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de remediere.
Art. 463
(1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul de profesor de legislaţie rutieră, pentru o perioadă de 30 de zile, în cazul în care acesta a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 65 şi 66.
(2) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura suspendării atestatului de profesor de legislaţie rutieră, notifică în scris şcoala de conducători auto în cadrul căreia îşi exercită activitatea profesorul de legislaţie rutieră în cauză.
Art. 464
(1) I.S.C.T.R. retrage atestatul de profesor de legislaţie rutieră în următoarele cazuri:
a) profesorul de legislaţie rutieră a efectuat activitate de pregătire teoretică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere având atestatul de profesor de legislaţie rutieră suspendat;
b) profesorului de legislaţie rutieră i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării atestatului, măsuri rămase definitive;
c) profesorul de legislaţie rutieră a furnizat informaţii incorecte în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră.
(2) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului de profesor de legislaţie rutieră către autoritatea emitentă şi titularul atestatului retras, precizând inclusiv măsurile de remediere."
56.La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11, 12, 27 şi 28."
57.La articolul 48 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) centrul de pregătire a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 45-47, sancţiuni rămase definitive."
58.La articolul 49, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) centrului de pregătire i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării autorizaţiei, măsuri rămase definitive;
d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 26;"
59.La articolul 49, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia."
60.La articolul 51 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 10, 35 şi 42;"
61.La articolul 51 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) instructorul auto autorizat a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 60 şi 62-64, sancţiuni rămase definitive."
62.La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul în care I.S.C.T.R. aplică măsura suspendării autorizaţiei instructorului auto, notifică în scris şcoala de conducători auto cu care instructorul auto în cauză colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere."
63.La articolul 52, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 32."
64.Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 53
(1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a autorizaţiei şcolii de conducători auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire către autoritatea emitentă şi titularul autorizaţiei retrase, precizând inclusiv măsurile de remediere.
(2) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a autorizaţiei instructorului auto către autoritatea emitentă, titularul autorizaţiei retrase şi şcoala de conducători auto cu care instructorul auto în cauză colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, precizând inclusiv măsurile de remediere.
(3) Odată cu retragerea autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto sau a autorizaţiei centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizaţiei retrase devin nule."
65.După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:
"Art. 541
(1) I.S.C.T.R. suspendă atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare, în următoarele cazuri:
a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 9, 10, 21 şi 23-25;
b) conducătorul auto a fost sancţionat de două ori în ultimele 12 luni pentru una dintre încălcările prevăzute la art. 4 pct. 50-56, sancţiuni rămase definitive.
(2) I.S.C.T.R. retrage atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, corespunzător tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare, în următoarele cazuri:
a) conducătorul auto a condus un vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier având atestatul/certificatul care atestă competenţa/calificarea profesională suspendat;
b) conducătorului auto i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni măsura suspendării atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a acestuia, măsuri rămase definitive;
c) conducătorul auto a furnizat informaţii incorecte în vederea obţinerii atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională a acestuia.
(3) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a atestatului/certificatului care atestă competenţa/ calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă, angajatorul conducătorului auto în cauză şi titularul atestatului/certificatului retras, precizând inclusiv măsurile de remediere."
66.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 55
(1) Împotriva măsurilor administrative de retragere sau suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto, a autorizaţiei centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi a atestatului/certificatului care atestă competenţa/calificarea profesională a conducătorului auto, după caz, titularul documentului suspendat/retras se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Procedurile privind aplicarea măsurilor de retragere şi suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor."
67.La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 56
(1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 4 pct. 22 are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat."
68.Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 57
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3-5 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către:
a) inspectori;
b) poliţişti rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 1, 2, 4-6, 9, 20, 22, 23 şi 25, la art. 4 pct. 12 şi 53-56 şi la art. 5 pct. 12, 13, 17, 21 şi 27.
(2) În scopul aplicării dispoziţiilor prezentei hotărâri, poliţiştii rutieri au acces la Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi la Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, în condiţiile stabilite printr-un protocol încheiat între instituţiile implicate.
(3) Prin protocolul prevăzut la alin. (2) se stabileşte inclusiv modalitatea prin care se realizează schimbul de informaţii între instituţiile din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (1), privind controalele efectuate şi măsurile şi sancţiunile aplicate în temeiul prezentei hotărâri.
(4) În cazul în care inspectorii aplică sancţiuni conducătorului auto angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, pentru una sau mai multe dintre contravenţiile prevăzute la art. 3-5, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. din care face parte agentul constatator notifică în scris angajatorul contravenientului cu privire la sancţiunile aplicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
(5) În cazul în care, la finalizarea controlului în trafic, inspectorii reţin unul sau mai multe documente dintre cele prezentate la control de către conducătorul auto, documentele reţinute sunt menţionate într-un proces-verbal de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Procesul-verbal de reţinere prevăzut la alin. (5) se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului."
69.După articolul 60 se introduce o anexă, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 69/2012)
- Model -
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR
Inspectoratul Teritorial nr. ....................
PROCES-VERBAL DE REŢINERE
În ziua ... luna ...... anul .........., locul .........., localitatea ............., judeţul (sectorul) ............. .
Subsemnatul, ..........................., în calitate de ....................... la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR, Inspectoratul Teritorial nr. ................, cu sediul în ...................., în temeiul ......................, în baza Legitimaţiei de control nr. ....................., eliberate de Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-ISCTR, în urma verificării autovehiculului cu numărul de înmatriculare ...................., deţinut de ......................., cu sediul în ...................., conducător auto .............., am procedat la reţinerea următoarelor:
- ...................
- ...................
- ...................
- ...................
- ...................
- ...................
Observaţii: .....................................
Semnătura inspectorului
....................
Numele şi prenumele conducătorului auto
...................
Semnătura ...................
NOTE:
- Pentru fiecare dintre documentele menţionate în prezentul proces-verbal se va menţiona dacă acestea au fost reţinute în original sau în copie, iar, dacă este cazul, se va menţiona dacă acestea erau deteriorate.
- La rubrica observaţii se vor menţiona motivele pentru care au fost reţinute documentele, precum şi obiecţiunile conducătorului auto.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 121 din data de 17 februarie 2016