HOTĂRÂRE nr. 238 din 7 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între Unităţi ale Administraţiei Publice", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2015, cu suma de 1.189 mii lei pentru finanţarea organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Teatru NETA, Bucureşti 2015.
Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015.
Art. 3
Ministerul Culturii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 239 din data de 8 aprilie 2015