ORDIN nr. 2068 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale
În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 679.799 din 18 decembrie 2015 şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă unele formulare tipizate pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

Nr. anexă

Denumirea

Model

1

Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale

Model 2016 ITL

Regim special - 001

2

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL - 002

3

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Model 2016 ITL - 003

4

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Model 2016 ITL - 004

5

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice

Model 2016 ITL - 005

6

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL - 006

7

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice

Model 2016 ITL - 007

8

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Model 2016 ITL - 008

9

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Model 2016 ITL - 009

10

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 010

11

Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 011

12

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 012

13

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 013

14

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 014

15

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 015

(2)Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:
a)"Model 2016", reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;
b)grupa de litere "ITL", reprezentând acronimul de la impozite şi taxe locale;
c)"Regim special", reprezentând caracterul special al înserierii şi numerotării tipizatelor;
d)cifrele "001-015", care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.
(3)Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control fiscal, inspecţie fiscală, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit prevederilor alin. (2).
Art. 2
(1)Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 "Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001" se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.
(2)Formularele prevăzute în anexele nr. 2-15 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Organele fiscale locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(4)Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
Art. 3
Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.
Art. 4
Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3: DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Înregistrată sub nr. ..... din ..../..../20.....

La organul fiscal local din raza administrativ-teritorială unde se află situate terenurile.

Model 2016 ITL - 003

Funcţionarul Public

......................

S.S.

Rol Nominal Unic nr. ...............

Subsemnatul ................., identificat prin actul de identitate ........ seria ......., nr. ......... şi codul numeric personal ............, domiciliat în ROMÂNIA/............, judeţul ........... codul poştal ........., municipiul/oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., adresa de poştă electronică .................., tel. ..........., declar că:
Împuternicit ....................., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ....... nr. ........., CNP ..............., judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail .............., declar că:
1.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
2.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
3.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
4.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
5.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................

Nr. Crt.

Parcela/adresa unde este situat terenul

Intravilan (I)

Extravilan (E)

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2

Rang localit.

Z O N A

Terenuri cu construcţii

Arabil

Păşune

Fâneaţă

Vie

Livadă

Pădure

Terenuri cu ape

Drumuri şi căi ferate

Terenuri neproduct.

Intrată pe rod

Neintrată pe rod

Intrată pe rod

Neintrată pe rod

Până în 20 de ani/cu rol de protecţie

Peste 20 de ani

Cu amenajare piscicolă

Fără amenajare piscicolă

Liber

Ocup

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........, în calitate de ............ conform documentelor anexate ................
|_| Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
- Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ..................................

2. ..................................

3. ..................................

4. ..................................

5. ..................................

6. ..................................

7. ..................................

8. ..................................

9. ..................................

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ................

Prenumele numele ...................

Semnătura olografă ..............

ANEXA nr. 4: DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Înregistrată sub nr. ..... din ..../..../20.....

La organul fiscal local din raza administrativ-teritorială unde se află situate terenurile.

Model 2016 ITL - 004

Funcţionarul Public

......................

S.S.

Rol Nominal Unic nr. ...............

Subsemnatul ................., identificat prin actul de identitate ........ seria ......., nr. ......... şi codul numeric personal ............, domiciliat în ROMÂNIA/............, judeţul ........... codul poştal ........., municipiul/oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., în calitate de reprezentant al ................. Codul de identificare fiscală ..............., judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului ................... la nr. ........., cont IBAN ..............., deschis la ................., declar că:
1.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
2.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
3.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
4.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................
5.începând cu data de ...../....... 20.... prin actul nr. ..... din ..../..../20....., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul ..............., satul/sectorul ............., str. ............. nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ........, VOL. ........, POZIŢIA NR. ........., cota de proprietate .........., coproprietari: ............................

Nr. Crt.

Parcela/adresa unde este situat terenul

Intravilan (I)

Extravilan (E)

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2

Rang localit.

Z O N A

Terenuri cu construcţii

Arabil

Păşune

Fâneaţă

Vie

Livadă

Pădure

Terenuri cu ape

Drumuri şi căi ferate

Terenuri neproduct.

Intrată pe rod

Neintrată pe rod

Intrată pe rod

Neintrată pe rod

Până în 20 de ani/cu rol de protecţie

Peste 20 de ani

Cu amenajare piscicolă

Fără amenajare piscicolă

Liber

Ocup

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........, în calitate de ............ conform documentelor anexate ................
|_| Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
- Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ..................................

2. ..................................

3. ..................................

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ................

Director P.J.,

...................

(prenumele, numele şi semnătura)

L.S.

Şef compartiment contabil,

.....................

(prenumele, numele şi semnătura)

ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA |_| persoanelor fizice (PF) |_| persoanelor juridice (PJ)
Subsemnatul |_|Contribuabilul PF/|_| împuternicit (PJ) ....................., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ..... nr. .......... CNP ........., judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail ..............,
Contribuabilul (PJ) ......................., Codul de identificare fiscală ............, judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului ........... la nr. ........., cont IBAN ............, deschis la ................
în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing următoarele mijloace de transport:
- mijloace de transport cu tracţiune mecanică supuse înmatriculării

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Serie motor

Capacitate cilindrică

Anul fabricaţiei

1

2

3

4

5

6

7

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

1.

      

2.

      

3.

      

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică peste 1600 cm3

L

      

2.

      

3.

      

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

1.

      

2.

      

3.

      

Autoturisme cu capacitarea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

1.

      

2.

      

3.

      

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

1.

      

2.

      

3.

      

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

1.

      

2.

      

3.

      

Autobuze, autocare, microbuze

1.

      

2.

      

3.

      

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

1.

      

2.

      

3.

      

Tractoare înmatriculate

1.

      

2.

      

3.

      

Motociclete, motorete, scutere şi ataşe

1.

      

2.

      

3.

      
În cazul în care contribuabilul a dobândit un ataş care circulă la una din motocicletele declarate se precizează data dobândirii ataşului şi motocicleta de care este ataşat în cele ce urmează:
În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este hibrid se face precizarea în cele ce urmează:
În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este exclusiv electric se face precizarea în cele ce urmează:
- remorci, semiremorci sau rulote supuse înmatriculării

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Masa totală

Anul fabricaţiei

1

2

3

4

5

6

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     
- Vehicule supuse înregistrării

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Serie motor

Capacitate cilindrică

Anul fabricaţiei

1

2

3

4

5

6

7

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică nai mică de 4800 cm3

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică peste 4800 cm3

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

1.

    

X

 

2.

    

X

 

3.

    

X

 
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, în calitate de ........... conform documentelor anexate .............
|_| Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
- Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ..................................

3. ..................................

5. ..................................

2. ..................................

4. ..................................

6. ..................................

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ................

Subsemnatul,

........................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S. în cazul persoanelor juridice

- Secţiune rezervată organului fiscal:

Prenumele şi numele

 

Nr. legitimaţie

 

Semnătura

 
ANEXA nr. 6: DECLARAŢIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea |_| persoanelor fizice (PF) |_| persoanelor juridice (PJ)
Subsemnatul |_|Contribuabilul PF/|_| împuternicit (PJ) ....................., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ..... nr. .......... CNP ........., judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail ..............,
Contribuabilul (PJ) ......................., Codul de identificare fiscală ............, judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului ........... la nr. ........., cont IBAN ............, deschis la ................
în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing următoarele mijloace de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone:

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Masa autorizată

Suspensie* SP/AS

Anul fabricaţiei

1

2

3

4

5

6

7

Vehicule cu două axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu trei axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu patru axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu 2+1 axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu 2+2 axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu 2+3 axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule eu 3+2 axe

1.

      

2.

      

3.

      

Vehicule cu 3+3 axe

1.

      

2.

      

3.

      
Notă:* SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalent recunoscut
AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, în calitate de .......... conform documentelor anexate ................
|_| Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
- Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ..................................

3. ..................................

5. ..................................

2. ..................................

4. ..................................

6. ..................................

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ................

Subsemnatul,

........................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S. în cazul persoanelor juridice

- Secţiune rezervată organului fiscal:

Prenumele şi numele

 

Nr. legitimaţie

 

Semnătura

 
ANEXA nr. 7: DECLARAŢIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA |_| persoanelor fizice (PF) |_| persoanelor juridice (PJ)
Subsemnatul |_|Contribuabilul PF/|_| împuternicit (PJ) ....................., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ..... nr. .......... CNP ........., judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail ..............,
Contribuabilul (PJ) ......................., Codul de identificare fiscală ............, judeţ ........... loc. ............. cod poştal .......... sector ......... str. ............. nr. ....., bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... tel. .......... fax ........., adresă de e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului ........... la nr. ........., cont IBAN ............, deschis la ................
în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare prin contract de leasing următoarele mijloace de transport pe apă:

Nr. crt.

Marca, tipul, serie motor şi lungime

Data dobândirii

1

2

3

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

1.

  

2.

  

3.

  

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

1.

  

2.

  

3.

  

Bărci cu motor

1.

  

2.

  

3.

  

Nave de sport şi agrement

1.

  

2.

  

3.

  

Scutere de apă

1.

  

2.

  

3.

  

Nr. crt.

Remorchere şi împingătoare

Marca şi tipul

Data dobândirii

până la 500 CP inclusiv

peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

peste 4.000 CP

1

2

3

4

5

6

7

1.

      

2.

      

3.

      

Nr. crt.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

Data dobândirii

Capacitate tdw

Nr. fracţii

1

2

3

4

5

1.

    

2.

    

3.

    

Nr. crt.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale

Marca şi tipul

Data dobândirii

cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3000 tone inclusiv

cu capacitatea de încălcare peste 3000 tone

1

2

3

4

5

6

1.

     

2.

     

3.

     
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, în calitate de .......... conform documentelor anexate ...............
|_| Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronică.
- Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. ..................................

3. ..................................

5. ..................................

2. ..................................

4. ..................................

6. ..................................

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data ................

Subsemnatul,

........................

(numele, prenumele şi semnătura)

L.S. în cazul persoanelor juridice

- Secţiune rezervată organului fiscal:

Prenumele şi numele

 

Nr. legitimaţie

 

Semnătura

 
ANEXA nr. 8: DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ........... pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Stema unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL - 008

Codul de identificare fiscală: ..............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. .........../data elib. ......../20....

D-lui./D-nei .................., identificată prin actul de identitate .........., seria ......., nr. .........., CIF/CNP/ ............, domiciliată în ROMÂNIA/ ............., judeţul ..........., codul poştal .........., municipiul/oraşul/comuna .............. satul/sectorul ..........., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului .......................:
Nr. de rol nominal unic: ..............

Categorie impozit/taxă

Sumă

(lei)

Termene de plată

Cont IBAN

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

Total impozit

   
Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere .......... % de la plata impozitelor/taxelor, în calitate de .................. .
Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de .......... % pe lună sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Alte menţiuni ale organului fiscal:
..........................................................................
Conducătorul organului fiscal local
......................
(prenume, nume şi ştampilă)
Întocmit azi data
....................
(funcţia, prenume şi nume)
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume ...................., CNP .............. B.I./A.I./C.I. serie ......... nr. .............
Semnătură contribuabil ........................
Data ....../....../............... sau
Nr. şi data confirmării de primire: ....................
ANEXA nr. 9: DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ......... pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Stema unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL - 009

Codul de identificare fiscală: ..............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. .........../data elib. ......../20....

Contribuabilul ..................., CIF/CUI ..............., judeţul ..........., codul poştal .........., municipiul/oraşul/comuna .............. satul/sectorul ..........., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....
În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului ......................:
Nr. de rol nominal unic: ..............

Categorie impozit/taxă

Sumă

(lei)

Termene de plată

Cont IBAN

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

Total impozit

   
Notă: Contribuabilul beneficiază de scutire/reducere .......... % de la plata impozitelor/taxelor, în calitate de .................. .
Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de .......... % pe lună sau fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată în sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Alte menţiuni ale organului fiscal:
..........................................................................
Conducătorul organului fiscal local
......................
(prenume, nume şi ştampilă)
Întocmit azi data
....................
(funcţia, prenume şi nume)
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume ...................., CNP .............. B.I./A.I./C.I. serie ......... nr. .............
Semnătură contribuabil ........................
Data ....../....../............... sau
Nr. şi data confirmării de primire: ....................
ANEXA nr. 10: CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

Nr. de înregistrare ......../....................

Model 2016 ITL 010

D-le/D-nă DIRECTOR,
Subsemnatul(a) ........................, domiciliat(ă) în .............., strada ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., în calitate de proprietar/coproprietar/mandatat/executor1)/moştenitor2) în baza act ........... legitimat(ă) prin B.I/C.I./A.I./Paşaport Seria ...... nr. .........., C.N.P. ...................., adresa de e-mail ........... solicit eliberarea unui certificat3) privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.4) ..................
fiindu-mi necesar pentru:
a)Înstrăinare bunuri
|_| pentru bunurile imobile situate la adresele: ..........................................
|_| pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: ..........................................
b)Alte destinaţii ......................... în legătură cu bunurile
|_| pentru bunurile imobile situate la adresele: ..........................................
|_| pentru mijloacele de transport înregistrate la adresa: ..........................................
c)Alte destinaţii
........................................................................
Notă: În cazul unor bunuri aflate în coproprietate, coproprietarul poate solicita distinct situaţia fiscală doar pentru cota de proprietate sau pentru întreg bunul cu evidenţierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor obligaţiilor de plată aferente bunului respectiv.
|_| Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute doar informaţiile de natură fiscală care privesc doar cota parte aflată în proprietatea mea.
|_| Solicit ca în certificatul de atestare fiscală să fie trecute toate informaţiile de natură fiscală care privesc bunurile aflate în coproprietate.
Semnătura .......................
Data ..................
_______
1)Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.
2)Moştenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
3)Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organul fiscal.
4)Dacă se cunoaşte.
ANEXA nr. 11: CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Stema unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 011

Codul de identificare fiscală: ..............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. .........../data elib. ......../20....

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ................ nr. ........./data .......... cu domiciliul în str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sector ........, loc. ........, legitimată prin B.I./C.I./A.I./Paşaport/seria .... nr. ...... cu CNP ....... având calitatea de proprietar/coproprietar/mandatar1)/executor2)/moştenitor3) şi a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale la nr. de rol nominal unic .......... se atestă următoarele:
Prenumele şi numele ............................. domiciliul ..................4) ...........................5).
La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, |_| figurează/|_| nu figurează în evidenţele compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidenţelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea creanţei bugetare

Curent

Rămăşiţă

Majorări de întârziere

Total

0

1

2

3

4

5

      
      
      
      
      
      
 

Total

    
În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele înregistrate până la data decesului6), iar notarul are obligaţia înscrierii în certificatul de moştenitor a debitelor ce revin moştenitorilor şi comunicarea către organul fiscal a unei copii de pe certificatul de moştenitor.
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ......................... .
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule de drept.
Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă această calitate.
Alte menţiuni ale organului fiscal local: ........................................ .
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii
Conducătorul organului fiscal local
......................
(prenume, nume şi ştampilă)
Întocmit azi data ...................,
....................
(funcţia, prenume şi nume)
_______
1)Spre exemplu notarul public conform delegării date de către contribuabil.
2)Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.
3)Moştenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
4)Contribuabilul figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri ............. proprietate-folosinţă din data ......./alte situaţii.
5)În cazul în care informaţiile nu au loc în această secţiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând menţiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet şi va purta semnăturile şi ştampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoţită de certificat.
6)Debitele înregistrate până la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele înregistrate după data decesului reprezintă de drept sarcina fiscală a moştenitorilor.
*)Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi în format electronic.
ANEXA nr. 12: CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

Nr. de înregistrare ......../....................

Model 2016 ITL 012

D-le/D-nă DIRECTOR,
DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE
Subscrisa ................., Cod unic de identificare ..........., judeţ ............. loc. ............ cod poştal ......... sector ..........., str. .............. nr. ....., bloc .... scara ..... etaj .... ap. ..... tel. ........ fax ........, adresă de e-mail ..........., înregistrat la registrul comerţului ............ la nr. ........... .
Pentru punctul de lucru: ...................., având Codul de identificare fiscală ..........., judeţ ............. loc. ............ cod poştal ......... sector ..........., Stradă .................. nr. ....... bloc ....... scara ....... etaj ..... ap. .... Telefon ...... fax ........ adresă de e-mail ............, înregistrat la registrul comerţului ............ la nr. ........... .
Reprezentată prin .................., în calitate de acţionar unic/asociat/adrninistrator/împuternicit/mandatar/notar/executar/lichidator domiciliat în: judeţ ............., loc. ......... cod poştal ........ sector ....... strada ........... nr. ...... bloc .... scara .... etaj .... ap. ...., tel. ...... fax ........, adresă de e-mail ........... posesorul B.I./C.I./A.I./Paşaport seria ......... nr. .......... eliberat/ă de ............ la data de: ............
solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la ....................... .
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei nu are alte modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.
În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.
Data: ............/...............20......
Prenume şi nume ..........................
Calitatea ..................
Semnătura şi ştampila ......................
Notă: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.
ANEXA nr. 13: CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Stema unităţii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 013

Codul de identificare fiscală: ..............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. .........../data elib. ......../20....

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ..................... nr. ........./data ................. cu domiciliul în str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sector ........., loc. .............., legitimată prin B.I./C.I./A.I./Paşaport/seria ........ nr. ......... cu CNP .............. având calitatea de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar1)/executor1)/lichidator1) şi a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale la nr. de rol nominal unic .......... se atestă următoarele:
Denumire ............................ cu sediul .........................................2) .................................3)
La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, |_| figurează/|_| nu figurează în evidenţele compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidenţelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea creanţei bugetare

Curent

Rămăşiţă

Majorări de întârziere

Total

0

1

2

3

4

5

      
      
      
      
      
      
 

Total

    
În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbţie/divizare privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ................................ .
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule de drept.
Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă această calitate.
Alte menţiuni ale organului fiscal local: .................................. .
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii
Conducătorul organului fiscal local
......................
(prenume, nume şi ştampilă)
Întocmit azi data ...................,
....................
(funcţia, prenume şi nume)
_______
1)Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori, notari.
2)Figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri ............. proprietate-folosinţă din data ......./alte situaţii.
3)În cazul în care informaţiile nu au loc în această secţiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând menţiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet şi va purta semnăturile şi ştampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoţită de certificat.
*)Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi în format electronic.
ANEXA nr. 14:
ANEXA nr. 15:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 975 din data de 29 decembrie 2015