ORDIN nr. 2254 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A.
Adresa: Bucureşti, bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3
RO 13278352
mii lei
   

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

 

2

3

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

19.585

 

1

 

Venituri din exploatare

2

18.520

2

 

Venituri financiare

3

65

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

18.701

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

18.636

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

7.558

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

30

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

8.725

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

5.946

C2

bonusuri

11

317

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

596

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.865

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2.273

2

 

Cheltuieli financiare

17

65

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

884

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

181

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

703

 

1

 

Rezerve legale

22

44

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

659

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

66

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

560

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

99

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 
  

a)

cheltuieli materiale

34

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 
 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

2.090

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 
    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.090

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

87

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

84

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

6.263

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

5.946

b)

bonusuri

47

317

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

45

5.899

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

6.213

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

232

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

955

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 6 noiembrie 2013