HOTĂRÂRE nr. 1093 din 28 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, şi pentru modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
"i1) să aducă de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei în care funcţionează punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, din momentul în care a luat cunoştinţă de aceasta;"
2.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile de apel, preşedintele poate fi ajutat, de regulă, de 2 vicepreşedinţi, la tribunale şi tribunale specializate preşedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreşedinţi, iar la judecătorii preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte. Judecătoriile la care preşedinţii sunt ajutaţi de către vicepreşedinţi se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii."
3.La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Preşedintele curţii de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă."
4.La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) La curţile de apel unde funcţionează 2 sau 3 vicepreşedinţi, atribuţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi de alte legi speciale în materie penală pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condiţiile prevăzute de lege, de către unul dintre vicepreşedinţi."
5.La articolul 11, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte atribuţiile prevăzute de Codul de procedură civilă şi de alte legi speciale în materie civilă, pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta.
(6) Atribuţiile fiecărui vicepreşedinte sunt stabilite prin decizie a preşedintelui curţii de apel, ţinând seama de specializarea vicepreşedinţilor şi de experienţa profesională a acestora. Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e) se realizează, pentru fiecare domeniu, de către vicepreşedintele care a fost desemnat conform prevederilor alin. (4) şi (5)."
6.La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Preşedintele tribunalului ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la tribunal, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă."
7.La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Preşedintele judecătoriei ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la judecătorie, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă."
8.La articolul 83 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Condica şedinţelor de judecată
În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.
La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.
La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.
La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.
Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, efectuarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, emiterea autorizaţiilor privind comunicarea datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi pentru şedinţele de judecată a recursurilor soluţionate prin încheiere."
9.La articolul 83 alineatul (1), după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:
"25. Registrul de evidenţă a autorizaţiilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei şi data înregistrării; data pronunţării încheierii; numărul şi data autorizaţiei, echipamentul de comunicaţie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este autorizată măsura; numele şi prenumele judecătorului care a emis autorizaţia; data efectuării comunicării către persoana ale cărei date au fost vizate de solicitare.
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor emise în baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicităţii."
10.La articolul 92, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea autorizaţiilor privind comunicarea datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală."
11.La articolul 95, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) În cauzele penale cu arestaţi, la primirea rechizitoriului, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie verifică în sistemul ECRIS dosarele în care s-a dispus ori s-a prelungit măsura arestării preventive a inculpaţilor şi înaintează de îndată dosarul format, încheierile prin care s-a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a acestei măsuri, precum şi un proces-verbal, în care menţionează rezultatul verificării, preşedintelui secţiei penale sau, după caz, preşedintelui instanţei, dacă nu există secţii, care poate dispune, în scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriu să nu fie repartizat acelor judecători care au soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale. Dispoziţia preşedintelui secţiei penale sau, după caz, a preşedintelui instanţei prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie a dosarului se depune la dosarul cauzei."
12.La articolul 103, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) În cauzele penale în care instanţa a fost învestită prin rechizitoriu, înainte de primul termen de judecată, grefierul de şedinţă verifică în sistemul ECRIS dacă există dosare formate ca urmare a propunerii de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive a inculpaţilor, pe care le ataşează la dosarul cauzei."
Art. II
- Articolul II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 11 şi pct. 16-18, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013."
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 28 decembrie 2012