HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.
Art. 3
(1)Cheltuielile generate de administrarea în anul 2015 a unităţilor cu personalitate juridică, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, sunt în valoare de 17 milioane lei.
(2)Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2015, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 25 milioane lei.
(3)Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2
CUI RO 1590120
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.650.000,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.647.450,0

  

a)

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

  

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

 

Venituri financiare

5

2.150,0

3

 

Venituri extraordinare

6

400,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.515.000,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.509.750,0

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

502.750,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

33.050,0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

764,731,9

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

615.313,9

C1

ch. cu salariile

13

545.410,0

C2

bonusuri

14

69.903,9

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

7.000,0

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.000,0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

818,0

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

141.600,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

209.218,1

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.850,0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

1.400,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

135.000,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

23.755,9

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

111.244,1

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

111.244,1

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

12.360,4

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

61.802,3

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33.a

 
 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

49.441,8

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 
 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

254.441,8

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

45.000,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

254.441,8

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19 670,0

2

 

Nr. mediu de salariaţi

49

22.235,0

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

2,224,0

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.044,1

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masă lemnoasă/persoană)

53

418,3

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

918,2

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

0,0

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

18.700,0

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 178 din data de 16 martie 2015