HOTĂRÂRE nr. 81 din 12 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A.
Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sectorul 6, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 2779625
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.5 + R.6)

1

421.006,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

401.156,00

   

a)

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

 

2

 

Venituri financiare

5

19.850,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

337.083,95

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

305.226,95

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

216.741,09

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

637,00

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

32.634,96

   

C0

cheltuieli de natură salarială

12

23.223,82

   

C1

cheltuieli cu salariile

13

21.055,40

   

C2

bonusuri

14

2.168,42

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.880,68

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale

18

7.530,46

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

55.213,90

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

31.857,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

83.922,05

IV.

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

13.427,53

V.

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

70.494,52

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

28

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 şi 29

30

70.494,52

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

(*)

1.071,00

 

8

 

Minim 50% dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

35.782,76

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

35.782,76

  

b)

- dividende cuvenite bugetului de stat local

33a

0,00

  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

34.740,76

VI.

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

  

a)

cheltuieli cu materialele

38

0,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

  

c)

cheltuieli cu prestările de servicii

40

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitatea

41

0,00

  

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

154.339,44

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

   

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45bis

0,00

IX.

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

153.718,14

X.

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Număr de personal prognozat la finele anului

48

478

 

2

 

Număr mediu de salariaţi total

49

478

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 x 1000

50

4.048,78

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12 x 1000

51

3.670,75

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

839,24

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

-

 

7

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1) x 1000

54

800,66

 

8

 

Plăţi restante

55

-

 

11

 

Creanţe restante

56

-

NOTA
(*) doar caracter informativ fiind constituit provizion pentru aceasta destinaţie
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 14 februarie 2014