HOTĂRÂRE nr. 8 din 19 septembrie 2012 privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012
Având în vedere dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012 se efectuează de către Autoritatea Electorală Permanentă, la cererea scrisă a conducerii instituţiei mass-media, făcută până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
(2)Acreditarea reprezentanţilor presei, radioului şi posturilor de televiziune străine, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012 se efectuează de către Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
(3)Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de tabele cuprinzând prenumele, numele, seriile şi numerele actelor de identitate ale reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România.
(4)Tabelele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse şi în format electronic editabil, în termenul prevăzut la alin. (1).
Art. 2
Acreditările emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la orice birou sau oficiu electoral constituit la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.
Art. 3
Modelul cererii de acreditare formulate de instituţiile mass-media din România, modelul tabelului prevăzut la art. 1 alin. (3) şi modelele documentelor de acreditare a reprezentanţilor mass-mediei din România, respectiv a reprezentanţilor organizaţiilor străine sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4
(1)Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte organizaţiile neguvernamentale care pot participa cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.
(2)Până cel târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, organizaţiile neguvernamentale care doresc să participe cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012 depun la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere pentru eliberarea adeverinţei privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)Până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverinţa prevăzută la alin. (2) organizaţiilor neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4)Acreditarea observatorilor interni propuşi de către organizaţiile neguvernamentale, în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către birourile electorale de circumscripţie.
Art. 5
Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publică, prin afişare pe pagina proprie de internet, instituţiile mass-media române şi străine şi organizaţiile internaţionale ai căror reprezentanţi au primit acreditări, precum şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 4 alin. (3).
Art. 6
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXA nr. 1:
Modelul cererii de acreditare formulate de instituţiile mass-media din România
CERERE de acreditare a reprezentanţilor ...............1 pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012
Subsemnatul, ...............2, ...............3, în cadrul ...............4, solicit acreditarea pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012 a persoanelor ale căror nume, prenume şi calitate în instituţia noastră sunt prevăzute în tabelul anexat la prezenta cerere.
..........................5
..........................6
1Se trece denumirea instituţiei mass-media din România.
2Se înscriu numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea instituţiei mass-media.
3Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.
4Se trece denumirea instituţiei mass-media.
5Se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.
6Se trece data.
Modelul tabelului care se anexează la cererile de acreditare formulate de instituţiile mass-media din România

Nr. crt.

Prenumele

Numele

Calitatea în instituţia mass-media/seria şi numărul actului de identitate*

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

...

   
*Se înscrie calitatea persoanei în cauză în respectiva instituţie (reporter, cameraman, sunetist, corespondent etc.).
NOTĂ:
Documentul se depune în format tipărit şi în format electronic editabil (fişier Word).
Modelul acreditării reprezentanţilor instituţiilor mass-media din România
ACREDITARE
Având în vedere cererea ...............1, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. .........,
în temeiul prevederilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentanţii ...............2 pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012:
1................3;
2.................;
3.................;
4..................
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru
1Se trece denumirea instituţiei mass-media.
2Se trece denumirea instituţiei mass-media.
3Se trec numele şi prenumele reprezentantului instituţiei mass-media, calitatea în instituţia mass-media, seria şi numărul actului de identitate al acestuia.
NOTĂ:
Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform legii ori a unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoţită de actul de identitate al titularului acreditării permite accesul acestuia în localul oricărei secţii de votare, iar la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie sau, după caz, la oficiile electorale, în spaţiile special stabilite în acest sens.
Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage de drept încetarea acreditării.
ANEXA nr. 4:
Modelul acreditării reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine
ACREDITARE
Având în vedere Cererea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. .........., înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. .........,
în temeiul prevederilor art. 43 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentanţii ...............1 pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012:
1................2;
2.................;
3.................;
4..................
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru
1Se trece denumirea instituţiei mass-media străine sau a organizaţiei internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului.
2Se trec numele şi prenumele reprezentantului instituţiei mass-media străine sau al organizaţiei internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului.
NOTĂ:
Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform legii ori a unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoţită de actul de identitate al titularului acreditării permite accesul acestuia în localul oricărei secţii de votare, iar la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie sau, după caz, la oficiile electorale, în spaţiile special stabilite în acest sens.
Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage de drept încetarea acreditării.
ANEXA nr. 5:
- Model -
CERERE pentru eliberarea adeverinţei privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul, ...............1, ...............2, în cadrul ...............3, solicit eliberarea adeverinţei privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, de către ...............3.
Menţionez că toate persoanele care fac parte din organele de conducere ale organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezint au declarat că nu sunt membri ai vreunui partid politic.
Depun anexat o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei, din care rezultă că organizaţia este înfiinţată cu cel puţin 6 luni anterior datei de 9 decembrie 2012.
..........................4
..........................5
1Se înscriu numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea organizaţiei neguvernamentale.
2Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală.
3Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.
4Se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale.
5Se trece data.
ANEXA nr. 6:
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta, adeverim că organizaţia neguvernamentală ...............1 îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru
NOTĂ:
Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) permite organizaţiei neguvernamentale să obţină de la birourile electorale de circumscripţie acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propune acestora.
1Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale din România.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 24 septembrie 2012