HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
Având în vedere prevederile art. 48, 51 şi 84 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
În temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXA nr. 1: MODELUL listei electorale suplimentare care va fi folosit în secţiile de votare din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
ROMÂNIA
JUDEŢUL*) .....................................
Municipiul, oraşul, comuna **) ...........................
Pag. ...............................
Circumscripţia electorală nr. ...................
- Secţia de votare nr. ..............................
LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ...................***)

Nr. crt.

Semnătura alegatorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului (str., nr. imobil, localitate, judeţ)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

                 

2.

                 

3.

                 

4.

                 

5.

                 

...

                 
_____
*)În cazul municipiului Bucureşti sa înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".
**)În cazul municipiului Bucureşti sa înscrie sintagma "Sectorul nr. ..."
***)Se înscrie data votării.
Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ........................
Numele, prenumele şi semnătura locţiitorului ....................
Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: .........................
NOTE:
- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de către locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.
- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
- Rubrica "Domiciliul sau reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunilor din actul de identitate. Reşedinţa se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la secţia de votare unde este întocmită lista electorală suplimentară.
ANEXA nr. 2: MODELUL listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din străinătate
Denumirea statului ........................
Denumirea localităţii ........................
Pag ........................
Circumscripţia electorală nr. ............
- Secţia de votare nr. ................
LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ...................*)

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul sau reşedinţa alegătorului (conform menţiunilor din documentul privind stabilirea reşedinţei sau din paşaport)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

                 

2.

                 

3.

                 

4.

                 

5.

                 
                  
Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ..........................
Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: .........................
NOTE:
- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, de către locţiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.
- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
_____
*)Se înscrie data votării.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 12 septembrie 2016