HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Marieta Safta

- prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de doamna Bălan Angela Mihaela împotriva înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 886F/2014, la care a fost ataşată propunerea de candidatură a domnului Kelemen Hunor, împreună cu Decizia nr. 17D din 24 septembrie 2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrata la Curtea Constituţională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014.
În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În contestaţia formulată, doamna Bălan Angela Mihaela arată că domnul Kelemen Hunor nu şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Central din partea vreunui partid politic şi nici ca independent, "aşa cum prevede art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004". În această situaţie, potrivit susţinerilor contestatoarei, "Biroul Electoral Central, în baza art. 17 alin. 1 lit. a) şi b) trebuia să constate că nu sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 370/2004 în cazul preşedintelui U.D.M.R., care la dosarul de candidat nu a depus documentele cerute de lege pentru un candidat al unui partid politic sau pentru un candidat independent." Apreciind că astfel candidatul "a încercat să se situeze deasupra Legii nr. 370/2004 şi a Constituţiei României, recurgând la o discriminare pozitivă faţă de ceilalţi candidaţi care s-au înscris în competiţia pentru alegerea Preşedintelui României", solicită Curţii Constituţionale să admită contestaţia şi să anuleze Decizia nr. 17 din 24 septembrie 2014 a Biroului electoral Central, astfel încât să fie respinsă candidatura lui Kelemen Hunor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României din noiembrie 2014."
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte candidatura domnului Kelemen Hunor.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Examinând contestaţia, Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.
În cauză se invocă încălcarea art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, cu motivarea că domnul Kelemen Hunor nu şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Central din partea vreunui partid politic şi nici ca independent.
Curtea constată însă că, potrivit art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,
"(1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;
c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor; al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegător."
De asemenea, potrivit art. 27 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, "Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru candidaţii propuşi de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru candidaţii propuşi de către alianţele electorale."
Din coroborarea textelor de lege mai sus citate rezultă că organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot face propuneri de candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al României, criticile formulate de autoarea contestaţiei fiind neîntemeiate.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de doamna Bălan Angela Mihaela împotriva înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 706 din data de 26 septembrie 2014