ORDIN nr. 648 din 18 aprilie 2016 pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucureşti la 25 martie 2016
În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucureşti la 25 martie 2016.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

ANEXĂ: PROGRAM DE COOPERARE în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt
Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în continuare "părţi",
dorind să promoveze relaţiile de prietenie şi să dezvolte cooperarea dintre cele două state şi în conformitate cu articolul 9 al Acordului de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Cairo la 25 ianuarie 1978,
au convenit să adopte următorul program:
CAPITOLUL I: Educaţie
Art. (1)
Părţile fac schimb de informaţii şi materiale educaţionale referitoare la structura, conţinutul şi organizarea sistemului educaţional din statele lor, precum şi de planuri de învăţământ şi programe analitice, manuale şcolare, material documentar şi publicaţii având ca tematică procesul educaţional.
Art. (2)
Părţile fac schimb de opere de artă şi desene ale elevilor în scopul cunoaşterii talentelor artistice ale copiilor.
CAPITOLUL II: Învăţământul superior
Art. (3)
Părţile foc schimb de informaţii privind manifestările ştiinţifice internaţionale din domeniile educaţiei, ştiinţei şi cercetării, organizate în statele lor, sprijinind, în acelaşi timp, participarea propriilor specialişti la manifestările organizate în celălalt stat.
Art. (4)
Pe perioada valabilităţii prezentului program, părţile vor încuraja schimbul de membri ai corpului profesoral al universităţilor şi al altor instituţii de învăţământ superior, în scopul susţinerii de prelegeri şi participării la conferinţe şi seminare ştiinţifice organizate în România şi în Republica Arabă Egipt, cu informarea prealabilă a ministerelor cu atribuţii în domeniul învăţământului superior din cele două state, pe canale diplomatice.
Art. (5)
Părţile sprijină contactele directe şi înţelegerile dintre universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din statele lor, în vederea dezvoltării legăturilor şi a schimbului de informaţii, şi încurajează aplicarea acordurilor de cooperare directă existente între universităţi.
Art. (6)
(1)Părţile încurajează schimburile de lectori pentru a preda cultura română la Universitatea din Cairo sau altă universitate egipteană şi cursuri de limba şi cultura arabă la Universitatea din Bucureşti sau altă universitate din România.
(2)Lectorii vor fi încadraţi în muncă la universitatea părţii primitoare şi vor beneficia de asistenţă medicală şi alocaţie lunară asigurate de partea primitoare, în conformitate cu gradele academice şi reglementările interne în vigoare.
(3)Această prevedere va fi pusă în aplicare prin contacte directe şi în conformitate cu procedurile interne din cele două state, cu informarea reciprocă a părţilor, pe canale diplomatice.
Art. (7)
(1)Părţile oferă, anual, 10 (zece) burse (licenţă/masterat/doctorat), în regim de reciprocitate, cu excepţia specializărilor reglementate de partea primitoare, în funcţie de locurile disponibile în instituţiile de învăţământ superior din statul primitor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare a celui din urmă.
(2)Studiile se vor efectua în limba arabă sau în limba engleză pentru bursierii români şi în limba română pentru bursierii egipteni. Partea egipteană asigură bursierilor care doresc să studieze în limba engleză posibilitatea de a studia limba arabă, pe durata unui an, fără plata taxelor, în paralel cu studiile lor academice. Dacă este necesar, partea română va asigura, fără taxă, un an pregătitor pentru învăţarea limbii române înainte de începerea studiilor academice.
Art. (8)
(1)Părţile asigură accesul la toate nivelurile de studiu, pe bază de reciprocitate, în instituţiile de învăţământ publice, acreditate în statul primitor, pentru personalul reprezentanţelor oficiale ale celor două state - ambasade, oficii consulare, agenţii economice, organizaţii şi organisme internaţionale -, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia.
(2)Calitatea oficială a candidaţilor din această categorie, cât şi îndeplinirea clauzei de reciprocitate se confirmă de către Ministerul Afacerilor Externe de pe teritoriul părţii primitoare.
CAPITOLUL III: Cercetare ştiinţifică
Art. (9)
Părţile promovează formele de cooperare directă între organizaţiile de cercetare-dezvoltare din cele două state prin realizarea de proiecte de cercetare în domenii de interes comun, precum şi alte manifestări ştiinţifice complementare (organizarea în comun de seminare şi întâlniri ştiinţifice) pe baza avantajului reciproc şi a legislaţiei în vigoare în cele două state.
CAPITOLUL IV: Cultură şi artă
SECŢIUNEA 1: Cultură
Art. (10)
Părţile încurajează cooperarea directă între bibliotecile lor, prin schimburi de informaţii, cărţi, reviste, microfilme şi periodice, în conformitate cu regulile şi reglementările în vigoare în fiecare stat.
Art. (11)
(1)Părţile sprijină dezvoltarea cooperării între edituri, inclusiv prin schimb de specialişti şi traducători.
(2)Partea română invită traducători egipteni la Colocviul traducătorilor de literatură română, organizat la Bucureşti.
Art. (12)
Părţile încurajează participarea la diferite evenimente internaţionale din domeniul cărţii organizate în fiecare stat. Partea română va participa la Târgul Internaţional de Carte de la Cairo, iar partea egipteană va participa la Târgul Internaţional de Carte de la Bucureşti.
Art. (13)
Părţile fac schimb de material documentar şi informaţii necesare pregătirii enciclopediilor şi a altor lucrări similare, în vederea asigurării unei prezentări corecte a istoriei, culturii şi vieţii sociale a fiecărui stat.
Art. (14)
(1)Părţile încurajează schimbul de artişti şi grupuri artistice, inclusiv amatori.
(2)Detaliile acestor schimburi vor fi stabilite la nivelul instituţiilor competente din cele două state, pe cale diplomatică.
Art. (15)
Părţile încurajează organizarea de activităţi culturale şi artistice şi participarea de persoane şi grupuri la manifestările culturale şi festivalurile internaţionale organizate în cele două state.
Art. (16)
Părţile sprijină cooperarea în domeniul cinematografiei prin derularea de programe, festivaluri de film, coproducţii, cât şi prin schimburi de experienţă, de schimburi de film între arhivele naţionale de film, precum şi prin organizarea şi participarea anuală, pe bază de reciprocitate, la gale de film.
Art. (17)
Părţile încurajează schimbul de expoziţii de arte frumoase, artizanat şi fotografie. Expoziţiile pot fi însoţite de 1 (un) curator, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 (zece) zile.
Art. (18)
(1)Părţile vor face schimburi de vizite la nivelul ministerelor pentru a promova dialogul şi implementarea programelor de schimburi între acestea.
(2)Părţile vor încuraja vizitele reciproce ale celor care realizează politici în domeniul cultural şi artistic, ale managerilor şi reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale culturale reprezentative şi ale altor organizaţii pentru a realiza schimburi de experienţă.
SECŢIUNEA 2: Patrimoniu cultural
Art. (19)
(1)Părţile încurajează cooperarea directă dintre instituţiile specializate în realizarea unor programe comune de cercetare a monumentelor rupestre paleocreştine, originilor monahismului şi artei copte.
(2)Părţile încurajează organizarea, în colaborare cu marile muzee din Republica Arabă Egipt, de expoziţii pe diverse tematici, ca, de exemplu, "Vestigii antice din Egipt" sau "Arta coptă".
(3)Detaliile vor fi stabilite pe canale diplomatice, în conformitate cu legile şi reglementările aplicabile în acest domeniu în cele două state.
Art. (20)
Părţile sprijină cooperarea directă dintre muzeele şi galeriile de artă din cele două state, prin schimbul de material bibliografic, reviste, cataloage şi expoziţii ale colecţiilor lor, cu scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor de arheologie şi al creşterii interesului faţă de acest domeniu.
Art. (21)
Părţile facilitează schimbul de specialişti din domeniul istoriei artei, arheologiei, restaurării şi conservării monumentelor, siturilor arheologice şi bunurilor culturale, precum şi de specialişti în domeniul muzeelor. Părţile fac schimb anual de 1 (un) specialist în aceste domenii, pentru o vizită ce nu va depăşi 14 (paisprezece) zile. Partea care solicită vizita îşi asumă toate cheltuielile legate de aceasta.
Art. (22)
Părţile convin să realizeze expoziţii de bunuri culturale selectate, pentru perioade stabilite în conformitate cu înţelegerile speciale cu sectorul muzeelor din cadrul Ministerului Antichităţilor.
Art. (23)
Părţile încurajează participarea la simpozioane, conferinţe şi cursuri de pregătire, prin schimbul de delegaţii culturale compuse din experţi în săpături arheologice şi restaurare.
Art. (24)
Părţile fac schimb de regulamente şi legi aplicabile în ambele state în domeniile arheologiei, restaurării, conservării şi protecţiei.
Art. (25)
Părţile încurajează cooperarea directă, pe canale adecvate, pentru pregătirea de programe comune de cercetare a patrimoniului cultural din Republica Arabă Egipt.
Art. (26)
(1)Părţile încurajează organizarea de expoziţii care să ilustreze cultura şi civilizaţia egipteană.
(2)Detaliile se stabilesc pe cale diplomatică în conformitate cu legile şi regulamentele aplicabile în ambele state.
Art. (27)
Părţile vor coopera pe baza convenţiilor internaţionale pentru prevenirea importului, exportului şi transferului de bunuri Culturale care au fost scoase în mod ilicit de pe teritoriul unui stat şi aduse pe teritoriul celuilalt, precum şi pentru recuperarea şi protejarea corespunzătoare a bunurilor culturale până la returnarea lor în ţara de origine.
SECŢIUNEA 3: Cooperarea între biblioteci
SUBSECŢIUNEA 1: A. În domeniul bibliotecilor
Art. (28)
(1)Părţile convin ca Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca şi Arhivele Naţionale din Egipt să coopereze prin schimbul de publicaţii şi experienţă în domeniile conservării, restaurării şi digitalizării moştenirii culturale naţionale şi să colaboreze în organizarea de cursuri profesionale, ateliere de lucru, seminare şi conferinţe internaţionale specializate în cercetare comună, în domeniile ştiinţific şi cultural.
(2)Părţile încurajează semnarea unui Acord-cadru de cooperare şi Biblioteca Naţională a României între Biblioteca şi Arhivele Naţionale din Egipt,
Art. (29)
Părţile încurajează cooperarea dintre Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Alexandrină din Republica Arabă Egipt în domeniul biblioteconomiei şi informării.
SUBSECŢIUNEA 2: B. În domeniul arhivelor
Art. (30)
(1)Părţile convin ca Arhivele Naţionale ale României şi Biblioteca şi Arhivele Naţionale din Egipt să coopereze la realizarea schimbului de publicaţii şi experienţă în domeniile conservării, restaurării şi digitalizării patrimoniului lor naţional, precum şi să colaboreze la organizarea de cursuri de pregătire, ateliere de lucru, seminare şi conferinţe internaţionale specializate în cercetare comună, în domeniile ştiinţific şi cultural.
(2)Părţile convin ca Ministerul Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale ale României, şi Biblioteca şi Arhivele Naţionale din Egipt să semneze un Memorandum de cooperare.
CAPITOLUL V: Informaţie şi mass-media
Art. (31)
Părţile încurajează schimbul de programe de radio, televiziune şi ştiri, care să reflecte diferite aspecte ale vieţii din cele două state.
Art. (32)
Părţile încurajează schimbul de materiale mass-media şi de televiziune pe bază comercială şi necomercială, în conformitate cu înţelegerile anterioare dintre părţi.
Art. (33)
(1)Programele care sunt supuse schimburilor comerciale sau necomerciale sunt cuprinse în una din categoriile următoare:
a)programe libere de drepturi pentru partea primitoare de programe de ştiri;
b)programe ale căror drepturi vor fi clarificate: documentare, programe muzicale şi de divertisment, filme, seriale şi programe pentru copii;
c)programe ale căror drepturi vor fi cumpărate: evenimente sportive speciale, cu posibile costuri suplimentare pentru drepturi exclusive, care vor fi negociate cu partea trimiţătoare.
(2)Părţile iau în considerare posibilitatea de a face programe în coproducţie, pe teme de interes comun.
(3)Condiţiile specifice de coproducţie ale programelor vor fi stabilite prin contracte separate.
Art. (34)
Părţile încurajează schimbul de experţi, informaţii şi cercetători din domeniul radioului şi televiziunii.
Art. (35)
La cererea sau iniţiativa oricăreia dintre părţi se efectuează schimburi pe bază necomercială de cataloage cuprinzând informaţii şi date despre programele de televiziune care pot fi schimbate pe bază comercială sau necomercială.
Art. (36)
Părţile vor încuraja folosirea oportunităţilor oferite de aria de acoperire a satelitului egiptean "NileSat".
Art. (37)
Părţile vor încuraja folosirea oportunităţilor oferite de programele de instruire profesională din cele două state în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile din cele două state.
Art. (38)
Părţile vor încuraja schimbul de vizite ale experţilor şi ale personalului din domeniul ingineriei radio-tv şi de emisie.
Art. (39)
Părţile încurajează schimbul de materiale de presă între Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Agenţia de Ştiri a Orientului Mijlociu (MENA), pentru a stimula cooperarea şi înţelegerea în acest domeniu.
CAPITOLUL VI: Tineret
Art. (40)
(1)Părţile încurajează schimburile de tineri în cadrul taberelor internaţionale pentru tineret.
(2)Părţile încurajează trimiterea de invitaţii la seminare şi conferinţe internaţionale pe probleme de tineret care au loc în celălalt stat.
(3)Părţile fac schimb de materiale tipărite, cercetări şi studii în domeniul tineretului.
CAPITOLUL VII: Sport
Art. (41)
Părţile sprijină şi stimulează schimburile sportive bilaterale. Detaliile acţiunilor comune vor fi stabilite direct de către instituţiile competente.
Art. (42)
Părţile fac schimb de informaţii, publicaţii şi cercetări în domeniul sportului. Detaliile vor fi convenite între autorităţile competente din cele două state.
CAPITOLUL VIII: Turism
Art. (43)
Părţile încurajează schimbul de materiale turistice de prezentare, informaţii şi statistici.
Art. (44)
Părţile încurajează participarea la evenimente turistice şi culturale din cele două state.
Art. (45)
Părţile încurajează cooperarea în domeniul turismului în scopuri terapeutice şi balneoclimaterice.
CAPITOLUL IX: Sănătate
Art. (46)
Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale prin iniţierea de negocieri pentru un nou memorandum de înţelegere între ministerele de resort din cele două state.
CAPITOLUL X: Prevederi generale
Art. (47)
Prevederile prezentului program nu sunt restrictive şi nu împiedică realizarea altor activităţi şi schimburi solicitate de către partea interesată, fie pe cheltuiala sa, fie în conformitate cu prevederile prezentului program şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Detaliile vor fi convenite pe canale diplomatice, cu informarea prealabilă a ministerelor de resort de pe teritoriul celor două state.
Art. (48)
(1)În vederea aplicării în cele mai bune condiţii a prevederilor prezentului program, invitaţiile la diferitele activităţi vor fi trimise de către organizatori direct celor interesaţi, cu cel puţin 2 (două) luni anterior demarării acţiunilor, împreună cu termenii şi condiţiile de participare.
(2)Data sosirii participanţilor, precum şi mijloacele de transport vor fi comunicate atât organizatorilor, cât şi autorităţilor de resort din cele două state, cu cel puţin 2 (două) săptămâni înainte de începerea activităţilor.
(3)Părţile se vor informa reciproc în legătură cu sosirea participanţilor prin ambasada statului părţii trimiţătoare.
Art. (49)
(1)Dosarele complete ale candidaţilor la burse vor fi trimise celeilalte părţi până la sfârşitul lunii aprilie a fiecărui an.
(2)Numele candidaţilor admişi la studii vor fi comunicate anual celeilalte părţi până la 15 iulie.
Art. (50)
Partea primitoare va lua în considerare domeniile de studiu stabilite de către partea trimiţătoare, în ceea ce priveşte candidaţii la bursă, cu excepţia specializărilor reglementate în statul primitor. Schimbarea domeniului de studiu se va face cu prealabila consultare dintre părţi.
Art. (51)
(1)Partea care trimite o delegaţie va comunica părţii primitoare, cu cel puţin 2 (două) luni înainte de plecare, curriculum vitae, programul vizitei, subiectele conferinţelor propuse a fi susţinute, limbile de circulaţie internaţională vorbite de delegaţi, precum şi orice alte informaţii utile.
(2)După acceptarea de către partea primitoare, partea trimiţătoare va confirma data şi ora sosirii delegaţiei cu cel puţin 2 (două) săptămâni înainte de începerea programului.
Art. (52)
Părţile îşi vor transmite reciproc, cu cel puţin 3 (trei) luni înaintea deschiderii expoziţiilor sau organizării spectacolelor, materialul documentar, informaţiile, datele tehnice ale expoziţiilor şi datele referitoare la grupurile artistice. Expoziţiile se vor trimite cu cel puţin 2 (două) săptămâni înaintea vernisajului.
Art. (53)
Materialele documentare, publicaţiile şi filmele ce fac obiectul schimburilor vor fi tipărite, traduse sau însoţite de o listă de titluri, fiecare în limba statului primitor sau în limbile engleză sau franceză, la alegerea părţii trimiţătoare.
Art. (54)
Cu respectarea reglementărilor în vigoare în statul primitor, părţile vor permite accesul în arhive şi biblioteci, muzee şi instituţii de educaţie, culturale sau ştiinţifice, în vederea realizării programului convenit.
Art. (55)
Părţile se vor informa reciproc, anual, asupra manifestărilor cu participare internaţională din domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, cum ar fi conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii şi festivaluri, în vederea participării reciproce.
Notificarea va fi transmisă în timp util înainte de începerea evenimentului avut în vedere.
Art. (56)
Părţile vor lua măsurile necesare pentru a facilita procesarea cât mai rapidă a solicitărilor de vize şi pentru a asigura emiterea de vize în acord cu legislaţia în vigoare în statele părţi, pentru artişti, grupuri artistice şi amatori care participă la activităţi culturale în cele două state, în cadrul prezentului program de cooperare.
CAPITOLUL XI: Prevederi financiare
Art. (57)
Detaliile privind schimburile de vizite pe termen scurt vor fi convenite de comun acord între instituţiile competente din cele două state, de la caz la caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul primitor.
Art. (58)
În domeniul televiziunii şi radioului, vizitele sau schimburile de specialişti vor fi convenite de fiecare parte, potrivit posibilităţilor şi resurselor umane şi financiare disponibile. Serviciile vor fi negociate separat, de la caz la caz.
Art. (59)
Pentru vizitele ce implică perioade mai lungi de 1 (una) lună, părţile vor conveni asupra condiţiilor financiare pentru fiecare caz în parte.
Art. (60)
Cheltuielile privind bursele se acoperă după cum urmează:
(1)Partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport până la locul de studiu şi retur.
(2)Partea primitoare asigură:
a)plata lunară a burselor de la art. 7, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Partea primitoare va informa partea trimiţătoare, pe canale diplomatice, până la începutul lunii ianuarie a fiecărui an, despre cuantumul bursei lunare oferite beneficiarilor;
b)proces de învăţământ gratuit şi scutirea de la plata taxei de înscriere în universităţile de stat, conform legislaţiei în vigoare;
c)cazare adecvată gratuită în cămine studenţeşti, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
d)acces la cantinele studenţeşti şi transport local subvenţionat, conform legislaţiei naţionale în vigoare,
Art. (61)
Cheltuielile legate de schimbul de expoziţii vor fi acoperite după cum urmează:
a)Partea trimiţătoare acoperă costul transportului internaţional tur-retur între capitalele sau porturile celor două state, după caz, şi costurile de asigurare;
b)Partea primitoare suportă cheltuielile implicând instalarea, montarea şi organizarea, publicitatea, tipărirea afişelor, cataloagelor şi invitaţiilor, închirierea sălilor de expoziţie, vămuirea exponatelor;
c)Partea primitoare suportă cheltuielile de transport intern şi de depozitare;
d)Partea primitoare asigură securitatea expoziţiilor pe propriul teritoriu. În cazul în care se impune, partea primitoare va procura şi furniza părţii trimiţătoare documentele privitoare la
pagubele cauzate exponatelor, spre a permite părţii trimiţătoare solicitarea şi încasarea despăgubirilor la care este îndreptăţită, de la compania asiguratoare. Cheltuielile pentru pregătirea acestor documente vor fi acoperite de către partea primitoare. Orice operaţiune de restaurare a exponatelor deteriorate va fi efectuată numai cu consimţământul scris al părţii trimiţătoare;
e)Cheltuielile implicate de prezenţa unui responsabil sau expert vor fi suportate după cum urmează:
- Partea trimiţătoare asigură transportul internaţional dus-întors, până în capitala părţii primitoare;
- Partea primitoare va suporta cheltuielile de cazare, cheltuielile zilnice de masă şi transport intern.
Art. (62)
Cheltuielile pentru organizarea zilelor sau galelor de film vor fi acoperite astfel:
a)Partea trimiţătoare va suporta costul transportului filmelor
dus-întors între capitalele celor două state, precum şi cheltuielile de asigurare, iar partea primitoare pe cele privind transportul intern;
b)Partea primitoare va suporta cheltuielile legate de vămuire, publicitate, tipărirea invitaţiilor, posterelor şi programelor, chiria sălilor şi costul distribuirii invitaţiilor.
Art. (63)
Condiţiile financiare ce privesc schimbul de solişti, grupuri şi ansambluri artistice, sportivi şi echipe sportive vor fi convenite direct între instituţiile interesate din statele celor două părţi.
Art. (64)
Cheltuielile de transport internaţional pentru toate materialele informative, cărţi, publicaţii, benzi, înregistrări şi filme vor fi acoperite de partea interesată.
CAPITOLUL XII: Prevederi finale
Art. (65)
(1)Prezentul program va intra în vigoare la data semnării şi va fi valabil o perioadă de maximum 5 (cinci) ani.
(2)Programul poate fi modificat prin acordul părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1).
(3)Părţile pot notifica în scris, pe canale diplomatice, despre intenţia de a denunţa programul, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării valabilităţii sale. În acest caz, denunţarea îşi produce efectele în 6 (şase) luni de la primirea notificării.
(4)Încetarea valabilităţii prezentului program nu va afecta implementarea proiectelor sau programelor din cadrul prezentului program şi care nu sunt pe deplin îndeplinite la momentul denunţării sale.
Semnat la Bucureşti la 25 martie 2016 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

Daniela Gîtman,

secretar de stat

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII ARABE EGIPT

E.S. domnul Alaa Elhadidi,

ambasador

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 336 din data de 3 mai 2016