Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 997/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 75.695/2014,
având în vedere prevederile art. 800-803, ale art. 809 şi 810, precum şi ale art. 857 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale eliberează la cerere, în termen de maximum 2 ani, fără o nouă inspecţie, distribuitorilor angro inspectaţi conform Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 761/2015, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, certificatul de bună practică de distribuţie angro şi autorizaţia de distribuţie conform modelului actualizat, pe baza inspecţiei efectuate în perioada menţionată anterior.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.964/2008 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 108 din data de 11 februarie 2016