METODOLOGIE din 20 mai 2013 de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta metodologie stabileşte criteriile de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu, precum şi modul de întocmire şi transmitere către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a documentaţiei care stă la baza elaborării ordinului ministrului educaţiei naţionale.
Art. 2
Unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, ce fac parte din sistemul naţional de educaţie, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, titlul de Colegiu naţional/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale.
Art. 3
- Titlul are următoarele caractere juridice:
- este atribuit unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din sistemul naţional de educaţie;
- este netransmisibil;
- are valabilitate limitată.
CAPITOLUL II: Procedura de acordare
Art. 4
În funcţie de filiera în care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate acorda titlul de Colegiu naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera tehnică sau vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale:
1.contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional;
2.activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifica desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale;
3._
a)perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu naţional;
b)perioada de activitate relevantă a unităţilor de învăţământ de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu;
4.calitatea personalului didactic titular reflectată prin:
a)ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;
b)implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în activitatea de cercetare ştiinţifică sau pedagogică;
c)lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unităţii de învăţământ;
d)implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;
5.calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ reflectată prin:
a)personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, naţional şi/sau internaţional;
b)rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani;
6._
a)Existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocaţional, în ultimii 5 ani;
b)existenţa cel puţin a unui operator economic cu care unitatea de învăţământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forţe de muncă;
7.implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani.
Art. 5
(1)Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu are valoare de cerere şi se depune, împreună cu dosarele cu documentele justificative, de către conducerile unităţilor de învăţământ de nivel liceal care solicită acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu, la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
(2)Cererea pentru propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu va fi însoţită obligatoriu de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz.
Art. 6
Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
1.primeşte cererile şi dosarele cu documentele justificative, depuse de către conducerile unităţilor de învăţământ de nivel liceal care solicită acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu;
2.verifică documentele justificative, precum şi datele la care se face referire în cererea de acordare a titlului de Colegiu, pe baza unei fişe de evaluare/autoevaluare;
3.pentru fiecare unitate de învăţământ care a solicitat acordarea titlului de Colegiu, elaborează o notă de fundamentare care va cuprinde propunerea de admitere sau de respingere a cererii pentru acordarea titlului de Colegiu;
4.până la data de cel târziu 15 iunie a fiecărui an, va înainta MEN - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, în vederea elaborării ordinelor de ministru, propunerile privind acordarea titlului de Colegiu naţional/ Colegiu, începând cu anul şcolar următor.
Art. 7
(1)Pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti o fişă de evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale prevăzute la art. 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul şcolar.
(2)În situaţia în care nu sunt îndeplinite criteriile minimale prevăzute la art. 4, pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va solicita Ministerului Educaţiei Naţionale revocarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 8
- Titlul de Colegiu naţional/Colegiu se acordă începând cu anul şcolar următor celui în care se face cererea aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 9
Conducerea unităţii de învăţământ căreia i s-a acordat/revocat titlul de Colegiu naţional/Colegiu are obligaţia ca până la începutul anului şcolar următor să întreprindă demersurile legale privind armonizarea denumirii unităţii de învăţământ cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 10
Unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au inclus în denumire titlul de Colegiu naţional/Colegiu îşi păstrează denumirea acordată, urmând ca în termen de cel mult 5 ani să li se reconfirme sau să li se revoce statutul de Colegiu naţional/Colegiu, conform prevederilor prezentei metodologii.
ANEXĂ: FIŞĂ DE EVALUARE/AUTOEVALUARE pentru acordarea titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar

Nr. crt.

Criterii generale

Criterii minimale care trebuie îndeplinite

1.

Contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional

Documente justificative care să ateste contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional, în ultimii 10 ani*)

2.

Activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale

a)

Documente justificative care să ateste activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată fn unitatea de învăţământ în ultimii 10 ani*)

b)

Performanţe profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ

b1)

premiul I sau echivalent

b2)

premiul II sau echivalent

b3)

premiul III sau echivalent

3.

Perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ **)

75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu naţional

50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu

4.

Calitatea personalului didactic titular

a)

ponderea***) personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat

b)

implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în activitatea de cercetare ştiinţifică sau pedagogică

c)

lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unităţii de învăţământ

d)

implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori

5.

Calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ

a)

personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, naţional şi/sau internaţional

b)

rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani

6.

Existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocaţional, în ultimii 5 ani

7.

Proiecte cu finanţare externă relevante pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani

Implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani

___
*) Pentru reconfirmarea statutului de Colegiu naţional/Colegiu perioada este de 5 ani.
**) Se vor menţiona actul normativ şi anul înfiinţării.
***) Ponderea situată peste media calculată la nivelul judeţului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 30 mai 2013