HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 95 alin. (6) şi art. 97 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.
(2)AGIFER are următoarele atribuţii principale:
a)investigarea accidentelor feroviare grave;
b)investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
c)investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
d)alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.
(3)AGIFER poate participa la proiecte în legătură cu activitatea de investigare sau realizate pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare, finanţate din fonduri europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGIFER prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)Se aprobă lista cuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Autorităţii Feroviare Române - AFER care se preiau în administrare, în condiţiile legii, de către Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER de la AFER, prevăzută la anexa nr. 2.
(2)Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare parcul auto aprobat pentru a fi utilizat de AGIFER este de 12 autovehicule ce include şi autoturismele cuprinse în anexa nr. 2, cu o normă lunară de consum de carburant stabilită la 300 de litri/autovehicul, necesară deplasării operative la situaţiile de urgenţă generate de producerea accidentelor feroviare.
Art. 4
(1)Conducerea AGIFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri, al cărui preşedinte este directorul general al AGIFER.
(2)Membrii consiliului de conducere sunt desemnaţi din rândul specialiştilor din învăţământul superior acreditat, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER, potrivit art. 95 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998. aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 16 alin. (1) din anexa nr. 1.
(3)Selectarea şi desemnarea membrilor consiliului de conducere al AGIFER, prevăzute la alin. (2), se fac de către directorul general al AGIFER, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
(4)Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general selectat în baza unui concurs/examen conform art. 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare. Până la finalizarea concursului/examenului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducerea executivă va fi asigurată de directorul în funcţie al OIFR, numit director general.
(5)Selectarea persoanelor care urmează să participe la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiei de director general se face potrivit legii, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 15 din anexa nr. 1.
(6)Directorul general este desemnat din rândul candidaţilor selectaţi pe baza criteriilor menţionate la alin. (5), prin concurs/examen organizat de persoana juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată potrivit legii.
(7)Persoanele desemnate potrivit prevederilor alin. (3) şi (6) sunt numite în funcţie, în condiţiile legii, în termen de maximum 30 de zile de la data desemnării.
(8)Mandatul directorului general al AGIFER şi al celorlalţi membri ai consiliului de conducere încetează prin expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese nesoluţionat în termenul prevăzut de reglementările în vigoare şi în orice alte cazuri şi condiţii prevăzute de lege.
Art. 5
(1)Personalul Organismului de Investigare Feroviar Român (OIFR) este preluat, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a celor salariale, avute la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) se preia de către AGIFER de la AFER, potrivit prevederilor art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Contractul colectiv de muncă încheiat pentru personalul din AGIFER cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă competent potrivit legii.
(4)Până la încheierea contractului colectiv de muncă prevăzut la alin. (3), personalului AGIFER i se aplică prevederile contractului colectiv de muncă al AFER în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6
(1)AGIFER întocmeşte anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit legii.
(2)Bugetul AGIFER se avizează de consiliul de conducere al AGIFER şi se aprobă potrivit legii.
(3)Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AGIFER rămâne la dispoziţia acesteia şi se foloseşte în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit legii.
(4)AGIFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
Art. 7
Patrimoniul AGIFER se preia de la Autoritatea Feroviară Română - AFER, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-primire încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 8
(1)Pentru organizarea şi desfăşurarea în teritoriu a activităţilor de investigare Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., după caz, asigură, la solicitarea AGIFER, pe bază de contracte de locaţiune, potrivit legii, spaţii pentru birouri funcţionale, în sediile în care funcţionează structurile teritoriale ale acestora.
(2)Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii AGIFER, AFER va pune la dispoziţie la sediul acesteia, cu titlu gratuit, în condiţiile legii, spaţii pentru birouri de cca 200 m2.
Art. 9
În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, la litera D, după numărul curent 6 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 7, cu următorul cuprins:

"7

Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

Venituri proprii

Bucureşti

45"

Art. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 4 septembrie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER
CAPITOLUL I: Prevederi generale
Art. 1
Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
AGIFER este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri proprii, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 3
AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1.
CAPITOLUL II: Atribuţii
Art. 4
(1)AGIFER îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, în condiţiile legii.
(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, AGIFER este desemnată să exercite, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii:
a)investigarea accidentelor feroviare grave;
b)investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
c)investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
d)ţine evidenţa stadiului implementării recomandărilor de siguranţă emise prin rapoartele de investigare;
e)poate investiga, la solicitarea operatorilor economici, alte incidente feroviare, în măsura în care nu îi periclitează independenţa;
f)analizarea şi propunerea proiectelor de acte normative sau modificări ale celor existente, specifice domeniului său de activitate, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
g)desfăşurarea activităţilor de documentare tehnică la operatorii economici din domeniul feroviar pentru fundamentarea deciziei de a investiga;
h)acordarea de asistenţă tehnică de specialitate şi efectuarea de studii şi de expertize în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul şi urban pe şine;
i)oferirea şi solicitarea de asistenţă organismelor de investigare similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau Agenţiei Feroviare Europene pentru oferirea de competenţe ori pentru desfăşurarea de inspecţii tehnice, analize sau evaluări;
j)publicarea pe site-ul propriu a rapoartelor finale ale investigaţiilor efectuate şi transmiterea la Agenţia Feroviară Europeană;
k)întocmirea anuală a unui raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică pe site-ul propriu şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene, cel mai târziu până la data de 30 septembrie;
l)elaborarea strategiei de comunicare internă şi externă privind activităţile specifice AGIFER;
m)organizarea şi realizarea comunicării permanente cu publicul;
n)utilizarea instrumentelor şi metodologiilor specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informaţii;
o)asigurarea, pentru domeniul său de competenţă, difuzarea şi publicarea materialelor informative şi a rapoartelor finale de investigare;
p)desfăşurarea oricărei altei activităţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei;
q)stabilirea strategiei de formare continuă în vederea perfecţionării sau specializării personalului propriu şi elaborarea planului de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;
r)stabilirea cadrului tehnic şi logistic pentru formarea continuă a personalului;
s)coordonarea şi controlarea activităţii de instruire şi perfecţionare a personalului propriu;
ş)cooperarea cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate în vederea creşterii calităţii investigaţiilor feroviare;
t)administrarea fondurilor pe care le are la dispoziţie, precum şi a bunurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă;
ţ)elaborarea proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului transporturilor, şi asigurarea exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii;
u)achiziţionarea sau închirierea, în condiţiile legii, a bunurilor mobile ori imobile necesare desfăşurării activităţii proprii;
v)asigurarea reprezentării AGIFER la organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul investigaţiilor feroviare;
w)alte activităţi date în competenţa sa prin alte acte normative.
(3)În realizarea investigaţiilor AGIFER poate apela, în caz de nevoie, la colaboratori externi, specialişti din domenii conexe, în calitate de experţi ce pot fi remuneraţi în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Patrimoniul
Art. 5
(1)Patrimoniul AGIFER se constituie potrivit actelor normative în vigoare.
(2)Bunurile AGIFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AGIFER pe toată durata de existenţă a acesteia, în condiţiile legii.
(3)AGIFER poate primi în administrare şi orice alte bunuri proprietate privată/publică a statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV: Structura organizatorică
Art. 6
(1)Numărul de posturi al AGIFER este 45. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
(2)Modificarea structurii organizatorice a AGIFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al AGIFER.
CAPITOLUL V: Organele de conducere
Art. 7
Conducerea AGIFER este asigurată de Consiliul de conducere numit în condiţiile legii.
Art. 8
Consiliul de conducere îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe, în conformitate cu reglementările în vigoare:
a)aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
b)aprobă regulamentul intern al AGIFER;
c)aprobă strategia de dezvoltare sau de modernizare a AGIFER;
d)propune spre aprobare ministrului transporturilor structura organizatorică a AGIFER sau, după caz, modificarea acesteia;
e)aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de AGIFER pentru trimiterea acestuia la Agenţia Feroviară Europeană;
f)asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;
g)avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, asigură execuţia acestuia după aprobare şi stabileşte măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
h)aprobă investiţiile ce urmează a se realiza de către AGIFER în condiţiile legii;
i)avizează majorarea sau diminuarea patrimoniului AGIFER, în condiţiile legii;
j)stabileşte şi supune spre aprobare ministrului transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii;
k)aprobă închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale AGIFER;
l)avizează, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor din patrimoniul AGIFER, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite;
m)exercită orice atribuţii care îi revin potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 9
(1)Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(2)Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului de conducere.
(3)Şedinţele consiliului de conducere pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cei puţin jumătate plus unu din membrii consiliului.
(4)Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.
(5)Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii AGIFER de către preşedintele consiliului de conducere.
Art. 10
(1)Directorul general are următoarele atribuţii principale:
a)conduce activitatea AGIFER, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege;
b)organizează, coordonează şi îndrumă activitatea AGIFER, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
c)stabileşte strategia de dezvoltare sau de modernizare a AGIFER, pe care o supune aprobării consiliului de conducere;
d)aprobă toate procedurile, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii AGIFER, inclusiv statul de funcţii;
e)emite decizii de investigare a accidentelor feroviare şi stabileşte componenţa comisiilor de investigare;
f)aprobă publicarea rapoartelor de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare;
g)stabileşte modul de numire a investigatorului principal în cazul incidentelor feroviare;
h)aprobă planul anual de audit intern al AGIFER;
i)numeşte şi, după caz, revocă personalul de conducere şi îi stabileşte salariile, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii;
j)angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul AGIFER, potrivit prevederilor legale;
k)stabileşte criteriile de selecţie pentru personalul de execuţie din cadrul AGIFER, altul decât cel care ocupă funcţia de investigator;
l)aprobă promovarea şi sancţionarea personalului AGIFER, potrivit prevederilor legale;
m)coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AGIFER la sfârşitul fiecărui an de activitate;
n)aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu;
o)aprobă deplasarea în ţară şi, după caz, în străinătate a personalului AGIFER pentru participare la acţiuni de investigare şi/sau de documentare, precum şi participarea la grupuri de lucru, sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizări sau altele asemenea;
p)coordonează, la nivelul AGIFER, activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative specifice domeniului său de activitate sau de modificare a celor în vigoare, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
q)reprezintă AGIFER în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
r)reprezintă AGIFER în raport cu organismele internaţionale în domeniu;
s)reprezintă AGIFER în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă;
ş)exercită orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din acte normative în vigoare.
(2)Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii care sunt obligatorii pentru personalul AGIFER.
(3)Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin dispoziţia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din AGIFER, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
CAPITOLUL VI: Personalul
Art. 11
Personalul AGIFER este constituit din:
a)investigatori, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, care pot îndeplini funcţia de investigator principal în comisiile de investigare;
b)personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăşurării activităţii instituţiei.
Art. 12
(1)Personalul AGIFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar şi ale regulamentului intern al AGIFER, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2)Angajarea personalului pe funcţii de execuţie se face prin concurs/examen, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3)Criteriile de selecţionare a personalului care urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul AGIFER, altul decât cel preluat, potrivit legii, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER, vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţă şi de nivelul de calificare profesională, de vechime în activitate şi de cerinţele specifice posturilor necesare exercitării atribuţiilor realizării obiectului de activitate a AGIFER, stabilite în prezentul regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 13
Personalul AGIFER poate face parte din organizaţii profesionale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
CAPITOLUL VII: Criterii de selecţie
Art. 14
(1)Criteriile principale de selecţie pentru ocuparea posturilor de investigator în cadrul AGIFER, în condiţiile legii, sunt următoarele:
a)să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b)să aibă experienţă de minimum 10 ani în domeniul feroviar;
c)să nu fie în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16.
(2)Ocuparea celorlalte posturi se realizează pe baza criteriilor de selecţie aprobate de directorul general al AGIFER, cu respectarea legislaţiei muncii.
Art. 15
Criteriile principale de selecţie pentru ocuparea postului de director general, în condiţiile legii, sunt următoarele:
a)este cetăţean român;
b)cunoaşte limba română;
c)cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţelor medicale şi psihologice eliberate de unităţile sanitare abilitate;
f)a absolvit studii superioare de lungă durată, de specialitate din domeniul feroviar, dovedite cu diplomă;
g)are experienţă profesională de cel puţin 15 ani în sistemul feroviar, instituţie/organism/direcţie/servicii de specialitate, administrator de infrastructură feroviară sau operator de transport feroviar, din care cel puţin 4 ani vechime într-o funcţie de conducere;
h)nu a fost sancţionat disciplinar pentru fapte ce au creat prejudicii de imagine angajatorului;
i)nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei.
Art. 16
(1)Directorul general şi membrii consiliului de conducere, personalul de conducere al AGIFER, precum şi investigatorii din cadrul AGIFER trebuie să respecte prevederile legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER şi astfel pentru a nu se afla în una dintre următoarele situaţii:
a)să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de Infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER;
b)să facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la lit. a);
c)să desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la lit. a).
(2)Situaţiile prevăzute la alin. (1) se constată la angajare, numire, precum şi în desfăşurarea activităţii.
(3)Personalul prevăzut la alin. (1) care, în momentul numirii/angajării sau pe parcursul mandatului sau al desfăşurării activităţii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) are la dispoziţie un termen de 60 de zile pentru ieşirea din situaţiile respective.
CAPITOLUL VIII: Bugetul de venituri şi cheltuieli şi relaţiile AGIFER
Art. 17
AGIFER întocmeşte, anual, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit legii.
Art. 18
AGIFER poate să încheie, în condiţiile legii, contracte cu alte organisme similare, cu instituţii de specialitate şi cu operatori economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând datele de identificare şi valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Autorităţii Feroviare Române - AFER care se preiau în administrare de către Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER

Nr. crt.

Marca şi tipul

Tip serie motor

Numărul de identificare a caroseriei

Valoarea de inventar

(lei)

1

B 44 MTT DACIA DU STER 4X4

K9K-R8 D042870

UU1HSDADG51678591

68.119,32

2

B 02 YFR DACIA DUSTER 4X4

K9K-R8 D042869

UU1HSDADG51715442

68.119,32

3

B 21 AFR DACIA DUSTER 4X4

K9K-J8 D115645

UU1HSDACN49710618

68.292,00

4

B 90 YFR DACIA DUSTER

K9K-J8 D049584

UU1HSDAC646104670

69.464,77

Total valoare

273.995,41

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 676 din data de 4 septembrie 2015