ORDIN nr. 1197 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 511/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 1 aprilie 2015, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
- mii lei -

Cap./
Titlu

Subcap.
Articol

Paragraf
Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

14.717,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

6.406,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

6.406,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

6,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

6,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

6,00

36.10

  

DIVERSE VENITURI

6.400,00

 

50

 

Alte venituri

6.400,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

8.311,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

8.311,00

84.10

  

CHELTUIELI TOTAL

14.717,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

7.837,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2.916,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2.322,00

  

01

Salarii de bază

2.204,00

  

02

Salarii de merit

-

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

  

06

Alte sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

70,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

48,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

94,00

  

01

Tichete de masă

94,00

  

30

Alte drepturi salariale în natură

-

 

10.03

 

Contribuţii

500,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

348,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

11,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

115,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

7,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19,00

  

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

4.921,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1.610,00

  

01

Furnituri de birou

110,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

20,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

40,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

5,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

94,00

  

06

Piese de schimb

-

  

07

Transport

110,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

150,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

510,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

571,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

3,00

  

01

Medicamente

3,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89,00

  

01

Uniforme şi echipament

10,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

79,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

491,00

  

01

Deplasări interne

108,00

  

02

Deplasări în străinătate

383,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

3,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

44,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

180,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

38,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.463,00

  

02

Protocol şi reprezentare

20,00

  

03

Prime de asigurare non-viaţa

30,00

  

04

Chirii

2.181,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

232,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.880,00

71

  

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.880,00

 

71.01

 

Active fixe

6.880,00

  

01

Construcţii

5.900,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

894,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

8,00

  

30

Alte active fixe

78,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

____
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 40 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 4.538 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 80 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 70 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 48 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 18 noiembrie 2015