NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016
CAPITOLUL I: Situaţii financiare trimestriale
SUBCAPITOLUL 1:
1.Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2016 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Modelele formularelor actualizate, valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2016, sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
SUBCAPITOLUL 2:
(1)2.(1). La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele 5, 9, 12, 17) şi a conturilor de execuţie - cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2016 se au în vedere următoarele:
- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;
- cap. IV pct. 4.2.(2)-4.2.(5), 4.3.(1)-4.3.(3), 4.4-4.8, 4.10-4.13, 4.16-4.19 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare;
- La întocmirea conturilor de execuţie - venituri (anexele 5, 9, 12, 17) se au în vedere şi veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie;
- Sumele raportate în conturile de execuţie - venituri la coloana 4 reprezentând "Drepturi constatate din anii precedenţi" trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de încasat" din aceleaşi formulare, întocmite la 31 decembrie 2015.
- La întocmirea conturilor de execuţie - venituri, Autoritatea de Supraveghere Financiară cumulează veniturile bugetare evidenţiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 "Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale" (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituţiile de credit din acestea (cu semnul plus).
Conturile de execuţie - cheltuieli întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanţelor Publice vor purta viza Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuţiile datorate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015 şi respectiv ale art. 4 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)2.(2). La completarea formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2016 se au în vedere următoarele prevederi:
- pct. 3.1 "Modul de completare a situaţiilor financiare" din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006;
- cap. I pct. 2.(3).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;
- cap. IV pct. 4.1.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.
Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.
(3)2.(3). În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.
(4)2.(4). Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală.
Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.
La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.
(5)2.(5). Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.
La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.
(6)2.(6). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se întocmeşte potrivit prevederilor:
- cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013;
- cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;
- cap. I pct. 2.(6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;
- cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.
(7)2.(7). Formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.
- Anexa 20a se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.
(8)2.(8). Formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, agenţii de plăţi, operatori de program, alte instituţii publice).
- Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.
- Anexa 20b se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.
(9)2.(9). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)" (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.25 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016.
(10)2.(10). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» "(anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.
(11)2.(11). Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.
Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 "Finanţare de la buget").
(12)_
1.2.(12).1 Formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.
2.2.12.(2). Formularul "Plăţi restante" [anexa 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009] se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
3.2.12.(3) Plăţile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.
(13)2.(13). Formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.
Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.
(14)2.(14). Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015.
În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ....." (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ....." (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ....." (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.
(15)2.(15). La situaţiile financiare trimestriale în anul 2016, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ", cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.
De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situaţiile financiare trimestriale în anul 2016 şi a operaţiunilor efectuate de acestea.
Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.
- "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.
În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat întocmesc formularul "Bilanţ" distinct pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanţ" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2016, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2015.
Bilanţul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la inspectoratele şcolare se centralizează distinct la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
(16)2.(16). Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanţelor Publice formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).
(17)_
1.2.(17).1. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (sursa A), sumele recuperate în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi se evidenţiază cu ajutorul contului 4480100 "Alte datorii faţă de buget" (461, 117 etc. = 44801).
Scăderea datoriei către bugetul de stat sau bugetul local se înregistrează pe baza extrasului de cont care confirmă încasarea sumei în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.36.32.01 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" sau în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.36.32.02(03) deschise la Trezoreria Statului (44801 = 461, 117 etc.). Sumele încasate în aceste conturi nu se raportează în Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaţiile financiare).
Sumele încasate se raportează în conturile de execuţie şi în Situaţia fluxurilor de trezorerie ale instituţiilor publice care evidenţiază în contabilitate veniturile bugetului respectiv.
2.2.(17).2. În cazul instituţiilor publice care au bugete de venituri şi cheltuieli, sumele recuperate în anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, încasate pe codurile de venituri 36.xx.32, se evidenţiază în conturile contabile de venituri bugetare ale bugetelor respective şi se raportează în Conturile de execuţie - Venituri (anexele 5, 9, 12, 17 la situaţiile financiare) şi în Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaţiile financiare).
(18)2.(18). Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, eventualele sume reprezentând contribuţii la pensii private aferente anului 2015 transferate de casele sectoriale de pensii din bugetul asigurărilor sociale de stat se evidenţiază în contabilitatea Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti pe baza documentelor justificative prin care s-a efectuat virarea sumelor şi a extraselor de cont eliberate de Trezoreria Statului puse la dispoziţie acesteia de către casele sectoriale.
(19)2.(19). Soldul iniţial debitor al contului 4890101 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanţ la rândul cu codul 21 "Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv, rândul cu codul 21.1 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent". Soldul debitor poate fi negativ în situaţia în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleaşi rânduri, Trezoreria Centrală a Statului completează soldul iniţial debitor al contului 4890301 reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) stabilit la 31 decembrie 2015, preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.
Soldul iniţial creditor al contului 4890201 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de deficit al bugetului de stat (52002) reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, precum şi la alte instituţii publice din administraţia locală (unităţi de învăţământ preuniversitar) şi asigurări sociale (case de pensii) care efectuează plăţi în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează în bilanţ la rândul cu codul 60 "Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări" şi, respectiv, rândul cu codul 60.1 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent".
(20)2.(20). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10 lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2016.
CAPITOLUL II: Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare
1.Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2016.
2.Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 32/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Situaţiile financiare trimestriale întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4._
4.1.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, întocmesc raportările financiare lunare potrivit:
- cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;
- cap. II pct. 4.1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 465/2015;
- la raportarea lunară a indicatorilor din bilanţ se au în vedere şi rândurile 22.1 "Avansuri acordate" şi 61.1 "Avansuri primite".
4.2.Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2016 sunt cele prevăzute la cap. III "Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
5.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
6.Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.
7.Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competenţe.
9.În măsura în care, în situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţii publice autonome, inclusiv în cele întocmite pentru activitatea proprie de către ordonatorii principali de credite care nu au alte instituţii subordonate, precum şi în situaţiile financiare centralizate întocmite de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pentru bugetele locale, depuse la Ministerul Finanţelor Publice, se constată necorelări între formulare sau în cadrul formularelor, generate de aplicarea normelor aprobate prin prezentul ordin, se autorizează Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică din Ministerul Finanţelor Publice să emită precizări în aplicarea acestor norme metodologice, la solicitarea instituţiilor publice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 19 aprilie 2016