ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7, art. 91 alin. (3), art. 342 alin. (1) şi ale art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)"Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i., precum şi instrucţiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;
b)"Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.61, prevăzută în anexa nr. 3;
c)"Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.62, prevăzută în anexa nr. 4;
d)"Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.02.63, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularelor aprobate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 4
(1)Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.
(2)Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
CAPITOLUL 1:

CERERE DE ÎNREGISTRARE ÎN/RADIERE DIN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

095

Nr. operator de date cu caracter personal 759

A. CERERE DE ÎNREGISTRARE

|_|

B. CERERE DE RADIERE

|_|

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Persoană impozabilă

|_|

Persoană juridică neimpozabilă

|_|

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ŢARA DE REZIDENŢĂ

 

JUDEŢ .................. SECTOR ........... LOCALITATE ..............................

STRADA ......................... NR. ...... BLOC ......... SC. .........

ET. ........ AP. ...... COD POŞTAL ................... TELEFON .................

FAX ............. E-MAIL .................

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIUL FISCAL

 
 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

În temeiul dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

A. Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, pentru operaţiunile intracomunitare pe care intenţionez să le efectuez.

 

Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei, asociaţi şi administratori sunt persoanele din Anexa la cererea de înregistrare.

B. Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face cererea

 

Funcţia

 

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

.../.../.......

Numele persoanei care a verificat

 
Cod MFP 14 13.01.10.11/r.o.i.
CAPITOLUL 2: Anexă la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
Nr. ...../....................

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ŢARA DE REZIDENŢĂ

 

JUDEŢ .................. SECTOR ........... LOCALITATE ..............................

STRADA ......................... NR. ...... BLOC ......... SC. .........

ET. ........ AP. ...... COD POŞTAL ................... TELEFON .................

FAX ............. E-MAIL .................

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/REPREZENTANTULUI FISCAL

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIUL FISCAL

 
 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 
I.ADMINISTRATORI

Nr. Crt.

Nume, prenume/Denumire

Data şi locul naşterii/Numărul de înregistrare în ţara de stabilire

Cod de identificare fiscală

Domiciliu/sediu social

     
     
     
II.ASOCIAŢI

Nr. Crt.

Nume, prenume/Denumire

Data şi locul naşterii/Numărul de înregistrare în ţara de stabilire

Cod de identificare fiscală

Domiciliu/sediu social

     
     
     

Anexez la prezenta certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor precum şi următoarele documente:

-

-

-

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face cererea

 

Funcţia

 

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

....../......./..................

Numele persoanei care a verificat

 
CAPITOLUL 3: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a Cererii de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
SUBCAPITOLUL 1: A. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
(1)_
Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.
Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează şi se depune la organul fiscal competent de către:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din acelaşi act normativ;
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
Cartuşul "Date de identificare a contribuabilului" se completează astfel:
Se bifează cartuşul corespunzător categoriei de persoane în care se încadrează solicitantul, respectiv persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, astfel cum sunt definite de art. 266 alin. (1) pct. 21 şi 22 din Codul fiscal.
"Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.
"Cod de înregistrare în scopuri de TVA" - se completează dacă persoana care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari este înregistrată în scopuri de TVA în România. În acest caz, se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din România, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
"Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Se completează de contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
"Ţara de rezidenţă" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.
În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.
Cartuşul "Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal" se completează numai în cazul în care depunerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează printr-un împuternicit sau printr-un reprezentant fiscal şi conţine:
"Denumire/nume, prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/reprezentantului fiscal.
"Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul/reprezentantul fiscal este persoană fizică. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
"Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal.
Se bifează cartuşul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari.
(2)Cererea se depune la organul fiscal competent însoţită de:
1.anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare;
2.certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăţilor pe acţiuni se depun însoţite de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor;
3.documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II "Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari" din anexa nr. 1 la ordin.
SUBCAPITOLUL 2: B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari solicită radierea din acest registru.
CAPITOLUL 4: INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a anexei la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
1.Cartuşul "Date de identificare a contribuabilului" se completează prin preluarea datelor înscrise în cartuşul "Date de identificare a contribuabilului" din Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari.
2.Secţiunea I "Administratori" şi secţiunea II "Asociaţi" se completează cu datele de identificare ale persoanei/persoanelor administrator(i)/asociat/asociaţi al/ai contribuabilului la data solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, astfel:
- "Nume, prenume/denumire" - se înscriu, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entităţi administrator/asociat;
- "Data şi locul naşterii/Numărul înregistrării în ţara de stabilire" - se înscriu data şi locul naşterii persoanei fizice administrator/asociat sau numărul sub care s-a înregistrat la autorităţile competente persoana juridică în afara României;
- "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul primit la înregistrarea fiscală în România, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care administratorul/asociatul este persoană fizică. Nu se completează pentru persoanele administratori/asociaţi neînregistrate fiscal în România;
- "Domiciliu/sediu social" - se înscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau al altei entităţi administrator/asociat al contribuabilului.
CAPITOLUL 5: ACTUALIZAREA DATELOR din anexa la Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
1.Anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru.
- Anexa actualizată se depune însoţită de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori şi/sau asociaţi, precum şi de documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau de compartimentul juridic, în condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 4 din secţiunea 1 a cap. II "Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari" din anexa nr. 1 la ordin.
ANEXA nr. 3: DECIZIE privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală .....................

Nr. ....../.................

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: ........

Tel. .........

Fax: ........

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...........................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ..............., str. ............. nr. ....., bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul .....................
Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..................
Având în vedere dispoziţiile art. 329 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ......./............., vă comunicăm:
|_| aprobarea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:
|_| data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);
|_| data înregistrării în scopuri de TVA, pentru cererile de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari depuse odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei înregistrării în scopuri de TVA.
|_| respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:
|_| nu sunteţi înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;
|_| înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;
|_| aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..............................
Semnătura şi ştampila unităţii ..........................

Cod M.F.P. 14.13.02.61

http://www.anaf.ro/

ANEXA nr. 4: DECIZIE privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală .....................

Nr. ....../.................

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: .........

Tel. ...............

Fax: ..............

E-mail: .........

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...........................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ..............., str. ............. nr. ....., bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul .....................
Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..................
În baza prevederilor art. 329 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ......./................., vă comunicăm că aţi fost radiat din Registrul operatorilor intracomunitari.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare, potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO........... nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..............................
Semnătura şi ştampila unităţii ..........................

Cod M.F.P. 14.13.02.62

http://www.anaf.ro/

ANEXA nr. 5: DECIZIE privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală .....................

Nr. ....../.................

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Adresa: .........

Tel. ...............

Fax: ..............

E-mail: .........

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ...........................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ..............., str. ............. nr. ....., bl. ....., ap. ....., et. ....., judeţul/sectorul .....................
Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..................
În baza prevederilor art. 329 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că aţi fost radiat, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât:
|_| nici în anul calendaristic precedent şi nici în anul curent, până la data radierii din registru, nu aţi mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
|_| a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit legii;
|_| aveţi ca asociat sau administrator o persoană faţă de care a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal şi care face parte din categoria asociaţilor definiţi la art. 329 alin. (17) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 107 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare;
|_| nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;
|_| nu aţi depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu:
|_| data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);
|_| data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 329 alin. (16) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA RO.................. nu mai este valabil pentru a desfăşura operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ..............................
Semnătura şi ştampila unităţii ..........................

Cod M.F.P. 14.13.02.63

http://www.anaf.ro/

ANEXA nr. 6: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor
1.Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
1.1.Denumire: "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari"
1.2.Cod MFP: 14.13.01.10.11/r.o.i.
1.3.Format: A4/t1
1.4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
1.5.U/M: set (două file)
1.6.Se difuzează gratuit
1.7.Se utilizează pentru înscrierea în/sau radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
1.8.Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.
1.9.Circulă la organul fiscal.
1.10.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari
2.1.Denumire: "Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari"
2.2.Cod MFP: 14.13.02.61
2.3.Format: A4/t1
2.4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
2.5.U/M: o filă
2.6.Se utilizează pentru aprobarea înscrierii sau respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
2.7.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
2.8.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
2.9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
3.Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari
3.1.Denumire: "Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari"
3.2.Cod MFP: 14.13.02.62
3.3.Format: A4/t1
3.4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
3.5.U/M: o filă
3.6.Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
3.7.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
3.8.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
3.9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
4.Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari
4.1.Denumire: "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari"
4.2.Cod MFP: 14.13.02.63
4.3.Format: A4/t1
4.4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
4.5.U/M: o filă
4.6.Se utilizează pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, din oficiu, de către organul fiscal competent.
4.7.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
4.8.Circulă:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal.
4.9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 26 februarie 2016