ORDIN nr. 1022 din 18 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI
Operatorul economic: Compania Naţională ROMARM - S.A. Bucureşti -
Filiala Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A.
Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba
Cod unic de înregistrare: RO1769224, J01/40/1999
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

156.115

 

1

 

Venituri totala din exploatare, din care:

2

148.335

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
  

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

7.780

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

138.090

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

129.920

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

66.588

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

35.647

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

29.229

C1

ch. cu salariile

13

26.133

C2

bonusuri

14

3.096

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

145

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

216

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6.057

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

26.585

2

 

Cheltuieli financiare

20

8.170

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

18.025

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.884

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

15.141

 

1

 

Rezerve legale

25

757

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

14.384

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului da stat

33

 
 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.075

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.075

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.143

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.133

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

2.148

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.955

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49|

52

133

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1)x1000

54

885

 

8

 

Plăţi restante

55

20.544

 

9

 

Creanţe restante

56

20.795

__
*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 461 din data de 26 iunie 2015