ORDIN nr. 1212 din 17 octombrie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
În conformitate cu:
- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- actualele art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
- Memorandumul de înţelegere dintre Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, semnat la 24 martie 2012 şi amendat la 18 octombrie 2012;
- Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European;
- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, aprobat de Comitetul Mecanismului Financiar SEE în conformitate cu art. 8.8 din Protocolul 38B privind Mecanismul Financiar SEE din 13 ianuarie 2011 şi confirmat de Comitetul Permanent al statelor AELS la 18 ianuarie 2011;
- Acordul de Program încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar SEE şi PNC ce reglementează modul de implementare a Programului RO05, stabileşte termenii şi condiţiile de funcţionare ale Programului, precum şi rolurile şi responsabilităţile părţilor;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013,
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe ne rambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2012;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului fondurilor europene nr. 1.683/659/2013;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
În temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Economiei la adresa www.minind.ro în secţiunea dedicată Programului Eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Unitatea de implementare programe din cadrul Direcţiei politici industriale şi competitivitate va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

ANEXĂ: SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul act instituie o schemă de ajutor de minimis pentru investiţii, denumită Schemă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc reducerea disparităţilor economice între România, Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din România.
Art. 2
(1)Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(2)Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele:
a)Memorandumul de înţelegere dintre Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, semnat la 24 martie 2012 şi amendat la 18 octombrie 2012;
b)Protocolul 38b al Acordului Spaţiului Economic European;
c)Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, aprobat de Comitetul Mecanismului Financiar SEE în conformitate cu art. 8.8 din Protocolul 38B privind Mecanismul Financiar SEE din 13 ianuarie 2011 şi confirmat de Comitetul Permanent al statelor AELS la 18 ianuarie 2011;
d)Acordul de Program încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar SEE şi PNC ce reglementează modul de implementare a Programului RO 05, stabileşte termenii şi condiţiile de funcţionare ale Programului, precum şi rolurile şi responsabilităţile părţilor;
e)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;
f)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2012;
g)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului fondurilor europene nr. 1.683/659/2013;
h)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
i)Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
j)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;
k)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
l)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;
m)Memorandumul de înţelegere pentru Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (denumit în continuare MFSEE);
n)Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.
(3)Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(4)De asemenea, schema contribuie la implementarea prevederilor specifice eficienţei energetice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
a)Directiva 27/2012 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
b)Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;
c)Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.
Art. 3
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
CAPITOLUL II: Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis
Art. 4
(1)Obiectivul schemei îl constituie sprijinirea finanţării acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor iniţiale în vederea valorificării eficienţei energetice în industrie, care va contribui la dezvoltarea regională durabilă a României, stimularea dezvoltării economice şi creşterea coeziunii sociale a regiunilor în care surit implementate.
(2)Realizarea investiţiilor în cadrul schemei va avea ca efect:
a)încurajarea folosirii invenţiilor şi inovaţiilor în industrie în scopul reducerii consumului de energie, precum şi achiziţionarea de echipamente specifice inovative;
b)limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu influenţe pozitive asupra dezvoltării durabile;
c)crearea de locuri de muncă.
Art. 5
(1)Prezenta schemă este elaborată pentru reducerea consumului de energie în România. Obiectivele acesteia sunt în concordanţă cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru "Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură", cu documentul "An Energy Policy for Europe", Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), Protocolul de la Goteborg, precum şi cu actele normative prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2)Dezvoltarea regională durabilă se va realiza prin sprijinirea investiţiilor pentru reducerea consumului de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de Programul Eficienţa energetică RO 05, denumit în continuare Programul RO 05 finanţat din MFSEE.
CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare
Art. 6
Schema de ajutor de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), din sectoarele industriale, cu excepţia celor prevăzute la art. 7, care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Art. 7
(1)În cadrul prezentei scheme sunt excluse de la finanţare:
a)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c)ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole;
d)ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f)ajutoarele destinate achiziţiei de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
g)sectorul construcţiilor de nave;
h)industria carboniferă;
i)industria siderurgică;
j)sectorul fibrelor sintetice;
k)dezvoltarea (promovarea) imobiliară - cod CAEN 411;
l)fabricarea armamentului şi muniţiei - cod CAEN 254 şi fabricarea vehiculelor militare de luptă - cod CAEN 304.
(2)De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru proiectele de investiţii cofinanţate prin alte programe operaţionale.
CAPITOLUL IV: Definiţii
Art. 8
În sensul prezentei scheme, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a)Acord de implementare a Programului - Acord între punctul naţional de contact (PAC)/Ministerul Fondurilor Europene şi operatorul de program (OP)/Ministerul Economiei ce reglementează modul de implementare a Programului RO 05, stabileşte termenii şi condiţiile de funcţionare ale Programului RO 05, precum şi rolurile şi responsabilităţile părţilor;
b)active corporale - terenuri, construcţii, utilaje sau instalaţii;
c)active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-how sau informaţii tehnice nepatentate;
d)administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia politică industrială şi competitivitate, în calitate de OP pentru Programul RO 05 în cadrul MFSEE;
e)Comitetul Mecanismului Financiar (CMF) - Comitetul desemnat să administreze MFSEE 2009-2014 şi să adopte decizii cu privire la acordarea asistenţei financiare în conformitate cu Regulamentul pentru implementarea MFSEE 2009-2014, respectiv Programul RO 05;
f)contract de finanţare - Actul juridic încheiat între OP şi promotorul proiectului care stabileşte termenii şi condiţiile de asistenţă financiară, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi dispoziţii privind implementarea, raportarea, plăţile şi neregulile;
g)costuri eligibile - costurile legate de investiţia iniţială, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale conform Regulamentului de implementare a MFSEE şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013;
h)cofinanţare la nivel de proiect - contribuţia asigurată de către promotorul proiectului, în vederea implementării proiectelor şi care reprezintă cheltuieli eligibile;
i)cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de promotorul proiectului ce nu respectă criteriile de eligibilitate ale Programului RO 05 în vederea acordării finanţării nerambursabile;
j)data iniţială de eligibilitate a cheltuielilor - data semnării contractului de finanţare;
k)furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia buget, financiar, contabilitate;
l)intensitatea ajutorului de stat - valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor;
m)investiţia iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producţie al unei unităţi existente;
n)IMM - definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
o)întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
1.o1) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
2.o2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
3.o3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
4.o4) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. o1)-o4) sunt considerate întreprinderi unice;
p)MFSEE - asistenţa financiară acordată de statele donatoare - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein - în virtutea participării la zona de liber schimb. Asistenţa are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale în SEE şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi statele donatoare;
q)OP - entitatea care gestionează unul sau mai multe programe din cadrul MFSEE. Pentru Programul RO 05, OP este Ministerul Economiei prin Unitatea de implementare a proiectului - Direcţia politici industriale şi competitivitate;
r)Oficiul Mecanismului Financiar SEE (OMF) - oficiul ce sprijină Comitetul Mecanismului Financiar în administrarea MFSEE 2009-2014, respectiv a Programului RO 05 şi serveşte ca punct de contact între OP şi CMF;
s)proiect - un ansamblu de acţiuni structurate organic şi planificate, realizate într-o perioadă de timp determinată, pentru care sunt alocate resurse materiale şi umane distincte şi care vizează realizarea unui anumit scop/atingerea obiectivului stabilit în cadrul Programului RO 05;
ş)promotor de proiect (PP) - solicitantul a cărui cerere de finanţarea fost selectată şi care a semnat contractul de finanţare pentru proiectul depus în cadrul Programului RO 05.
CAPITOLUL V: Beneficiarii
Art. 9
(1)Potenţialii beneficiari sunt IMM-urile.
(2)Beneficiarii depun un singur proiect, individual.
Art. 10
Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor sunt următoarele:
1.să fie înregistraţi ca societate în România potrivit legislaţiei în vigoare;
2.să nu se afle în dificultate, conform orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
3.să nu aibă datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale, inclusiv privind obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
4.să demonstreze că deţin resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului;
5.în cazul în care aceştia sunt/au fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, rămasă definitivă şi irevocabilă, ajutorul ilegal şi/sau utilizat abuziv a fost recuperat integral, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;
6.să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de minimis;
7.reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
8.valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, aşa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare;
9.îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
Art. 11
Numărul estimat de beneficiari este de 30.
CAPITOLUL VI: Condiţii de eligibilitate a proiectelor
Art. 12
(1)În cadrul schemei pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii iniţiale.
(2)Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
a)scopul şi obiectivele proiectelor propuse să fie în conformitate cu obiectivele operaţiunii prevăzute în Programul RO 05 finanţat din MFSEE şi obiectivele "Strategiei energetice a României 2007-2020";
b)să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 6;
c)să conţină etapele acestora, precum şi structura de finanţare pe etape;
d)să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
e)să asigure implementarea proiectului pană la 30 aprilie 2016;
f)să fie implementate pe teritoriul României;
g)activităţile acestora să nu fi fost finanţate şi să nu fie finanţate în prezent din alte fonduri publice sau alte fonduri nerambursabile;
h)să respecte reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea şi egalitatea de şanse;
i)să îndeplinească şi alte condiţii specificate în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
CAPITOLUL VII: Durata
Art. 13
Prezenta schemă se aplică până la data de 30 aprilie 2016.
CAPITOLUL VIII: Bugetul schemei
Art. 14
(1)Bugetul total estimat alocat schemei este de 6.953.000 euro (echivalent în lei), din care 5.910.050 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin MFSEE şi 1.042.950 euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
(2)În cazul în care nu se va contracta toată suma până la 30 aprilie 2016, bugetul se va redistribui în anii următori, în condiţiile elaborării unei noi scheme de ajutor de stat/de minimis.
(3)Limitele valorii eligibile pentru fiecare proiect sunt între 60.000 euro şi 200.000 euro.
CAPITOLUL IX: Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
Art. 15
Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în alocarea unor sume nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.
Art. 16
Sumele vor fi acordate în mai multe tranşe, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, şi vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordării ajutorului. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului. Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.
Art. 17
(1)Valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de minimis) este de 90% din costurile eligibile, respectiv maximum 200.000 euro.
(2)Diferenţa până la valoarea totală a costurilor eligibile este suportată de beneficiar din surse proprii sau atrase. Beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 10% din costurile eligibile, din resurse personale, sub o formă care să nu facă obiectul vreunui ajutor de stat sau de minimis.
CAPITOLUL X: Cheltuielile eligibile
Art. 18
Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:
a)costul investiţiilor în active corporale - considerate integral;
b)costul investiţiilor în active necorporale - se ia în considerare costul integral al acestor investiţii.
Art. 19
Activele achiziţionate trebuie să fie noi.
Art. 20
Cheltuielile privind achiziţia de active prin leasing nu sunt eligibile.
Art. 21
(1)Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de minimis;
b)să fie considerate active amortizabile;
c)să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;
d)să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locaţia care a beneficiat de ajutor de minimis pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
(2)Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate, inclusiv dobânzile aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.
(3)Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
- orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă pentru activităţile din proiect;
- dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei şi penalităţi de întârziere;
- cheltuieli legate de tranzacţiile financiare şi de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
- provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
- pierderi din cursul de schimb;
- TVA-ul recuperabil;
- costuri care sunt acoperite din alte surse;
- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
- cheltuieli excesive şi imprudente.
(4)Costurile indirecte sunt cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de promotorul proiectului şi/sau de partenerul de proiect ca fiind atribuite în mod direct proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate în baza sistemului lor de contabilitate ca fiind legate în mod direct de costurile eligibile directe atribuite proiectului.
CAPITOLUL XI: Necesitatea ajutorului de minimis şi a menţinerii investiţiei
Art. 22
(1)Ajutorul de minimis pentru investiţii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât dacă, înaintea începerii lucrărilor, beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop şi dacă autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unei verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor.
(2)Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost consemnate în contractul de finanţare dintre Ministerul Economiei şi beneficiar şi au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.
Art. 23
Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării lucrărilor. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani din cauza schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.
CAPITOLUL XII: Modalitatea de derulare a schemei
Art. 24
Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale şi competitivitate, în calitate de OP în cadrul MFSEE pentru Programul RO 05, este autoritatea responsabilă cu administrarea prezentei scheme, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.
Art. 25
(1)Procedura de implementare şi derularea schemei se desfăşoară după cum urmează:
a)lansarea cererilor de propuneri de proiecte;
b)primirea şi înregistrarea cererii de finanţare;
c)verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare şi a existenţei documentelor însoţitoare - numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
d)verificarea eligibilităţii propunerilor de proiecte şi a beneficiarilor - numai propunerile de proiecte care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
e)transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate ale schemei, potrivit art. 21;
f)evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor;
g)selecţia proiectelor;
h)informarea în scris a întreprinderilor beneficiare cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordat şi caracterul de minimis al acestuia, în baza prezentei scheme de ajutor de minimis, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
i)întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;
j)derularea proiectelor şi rambursarea cheltuielilor: plăţile se efectuează de către Direcţia generală buget, financiar, contabilitate numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare;
k)efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;
l)finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentaţiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;
m)efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 5 ani.
(2)Pentru a beneficia de ajutorul acordat conform prezentei scheme, operatorul economic va depune la Min sterul Economiei, adresată OP, o cerere de finanţare corespunzătoare obiectivului şi scopului schemei de minimis prevăzute în art. 4, însoţită de documentele necesare solicitate în cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului.
(3)Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al întreprinderii, privind faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
(4)Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaraţie pe propria răspundere privind orice alt ajutor de minimis primit de întreprinderea unică în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.
(5)Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro.
(6)Conţinutul cererii de finanţare şi al documentelor însoţitoare, descrierea detaliată a etapelor prevăzute în alin. (1), criteriile de selecţie, precum şi celelalte condiţii necesare pentru implementarea schemei sunt stabilite în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului. Cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului corespunzătoare operaţiunii vor fi publicate pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresa www.minind.ro. Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la Ministerul Economiei, OP, va fi anunţată la lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, OP, www.minind.ro.
(7)Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi despre caracterul de minimis al acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(8)Ajutorul de minimis va fi plătit după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.
(9)Ajutoarele plătibile în mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite, şi, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.
CAPITOLUL XIII: Reguli privind transparenţa, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
Art. 26
Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei, la adresa www.minind.ro.
Art. 27
Furnizorul de ajutor de minimis va monitoriza respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
Art. 28
Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare la cererea OP, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexă la Ghidul solicitantului.
Art. 29
(1)Furnizorul de ajutor de minimis se asigură că investiţiile vor fi menţinute în regiune pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestora.
(2)În situaţia în care constată nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (1), precum şi a tuturor celorlalte condiţii prevăzute în prezenta schemă, furnizorul de ajutor de minimis va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.
Art. 30
(1)Furnizorul de ajutor de minimis păstrează toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(2)Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.
Art. 31
Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de minimis.
Art. 32
Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Consiliului Concurenţei o raportare anuală cu privire la ajutoarele acordate în baza schemei, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 29 octombrie 2014