ORDIN nr. 823 din 6 iunie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.374 din 5 mai 2016, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 38/2016 al Comisiei din 14 ianuarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte plafonul maxim al avansurilor în cazul sprijinului pentru investiţii şi inovare în contextul programelor naţionale de sprijin din sectorul vitivinicol,
în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) solicitanţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., şi care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
- deţin sau exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G. şi autorizate în acest sens, şi produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;
- achiziţionează struguri pentru vin cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G., produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin.
Solicitanţii trebuie să fie:
- întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 10/50 milioane euro; sau
- microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi cu a cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 2 milioane euro; sau
- întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor;
- să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare."
2.La punctul 3, subpunctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiţiei de la pct. 1 lit. b), rata sprijinului se reduce la jumătate."
3.La punctul 5, subpunctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5.2. Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., cheltuielile eligibile prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R.; în sectorul prelucrării produselor vitivinicole, solicitanţii care au accesat sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.S. 2014-2018 nu vor accesa sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.D.R. decât după finalizarea proiectului P.N.S. 2014- 2018. Solicitanţii pot accesa investiţii noi în sectorul vitivinicol în cadrul submăsurii 4.2 din P.N.D.R. şi înainte de finalizarea investiţiei derulate prin P.N.S. 2014--2018."
4.La punctul 7 subpunctul 7.1, litera b2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b2) în cazul solicitării plăţii în avans, autorizaţia de renovare/modernizare pentru aceste investiţii (vinotecă, săli de prezentare), după caz."
5.La punctul 7 subpunctul 7.2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
"h) autorizaţia de renovare/modernizare pentru investiţiile care cuprind operaţiuni de renovare/modernizare a structurii de prezentare/vânzare (vinotecă, săli de prezentare), după caz, pentru care nu s-a solicitat plata în avans."
6.La punctul 7 subpunctul 7.7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât şi la faţa locului) efectuată de către autorităţile competente însărcinate cu controlul tuturor plăţilor solicitate din F.E.G.A. şi să permită/să faciliteze accesul în spaţiile administrative şi de producţie."
7.La punctul 7, după subpunctul 7.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.8, cu următorul cuprins:
"7.8. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în condiţiile în care:
(i)se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiţiei;
(ii)programul de investiţii a fost aprobat de către A.P.I.A.;
(iii)solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 110% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
(iv)în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de:
a)depozit în numerar;
b)scrisoare de garanţie bancară.
Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a investiţiei, la care se adaugă 90 de zile, şi se depune odată cu declaraţia de începere a acesteia."
8.Anexa nr. 1 "Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
9.Anexa nr. 2 "Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice]
CAPITOLUL 0:
1.Producţia produselor vinicole (de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat)
2.Controlul calităţii
3.Comercializarea produselor vinicole
Producţia sau marketingul produselor vinicole [articolul 50 (1) din Regulamentul (UE) nr 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr, 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007]
CAPITOLUL I: Producţia produselor vinicole (de la struguri la îmbutelierea şi etichetarea vinului în cramă)
A)Renovarea/modernizarea imobilelor destinate vinificaţiei, inclusiv prin achiziţia, după caz, a instalaţiilor/echipamentelor aferente
1.Controlul temperaturii:
- camere de depozitare reci - climatizarea spaţiilor destinate procesării, condiţionării, îmbutelierii şi depozitării produselor vitivinicole.
2.Infrastructura cramei:
- conducte vechi;
- modernizarea instalaţiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor fixe şi mobile prin care se realizează mişcarea produselor vitivinicole, a diferitelor instalaţii şi/sau reţele necesare pe fluxul tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare, sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.);
- echipamente şi utilaje de montaj şi auxiliare pentru acestea;
- instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare;
- instalaţii electrice şi alte instalaţii.
B)Îmbunătăţirea procesului tehnologic prin achiziţia de echipamente, inclusiv programe de calculator
1.Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepţie, cântărire, zdrobire, presare etc.):
- echipamente tehnice fixe şi mobile pentru transport, recepţie, procesare a strugurilor;
- materiale pentru măsurarea şi analizarea calitativă şi cantitativă a strugurilor;
- benzi transportoare pentru struguri şi subproduse viticole;
- maşini, utilaje şi echipamente de sortare a strugurilor;
- echipamente pentru desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor;
- echipamente pentru presarea strugurilor;
- storcătoare;
- pompe şi prese de must, drojdie şi de tescovină de struguri;
- echipamente şi instalaţii pentru igienizarea spaţiilor şi a utilajelor utilizate pentru transportul, recepţia, cântărirea, zdrobirea şi presarea strugurilor şi a subproduselor vitivinicole.
2.Echipamente pentru fermentaţie/vinificaţie:
- echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiţi:
- echipamente şi materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor (termovinificaţie, eliberare rapidă, extracţie culoare etc.);
- autovinificatoare din lemn sau metal;
- tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru vinificaţie; vase speciale de fermentaţie şi macerare pentru obţinerea vinului roşu şi roze;
- echipament pentru microoxidare;
- echipament pentru controlul fermentaţiei:
- echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentaţiei;
- echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe durata fermentaţiei;
- echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire sau alte mijloace de asigurare a temperaturii pe durata procesului de fermentaţie;
- echipamente şi aparatură pentru control exercitat pe fluxul tehnologic;
- conducte (în cazul echipării ulterioare şi/sau instalaţii de răcire);
- echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu filtre vacuumatice rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.;
- echipamente pentru microvinificaţie:
- echipamente şi instrumentar pentru efectuarea de teste şi analize în vederea realizării practicilor oenologice (dozaje de materiale oenologice etc.);
- echipamente şi instrumentar pentru realizarea de noi produse - microloturi.
3.Echipament pentru procesarea vinului; tratamentul vinului şi al mustului (filtrare, sedimentare, limpezire etc.):
- echipamente de filtrare grosieră şi sterilă (filtre de pământ, filtre de hârtie etc), alte echipamente şi tehnologii de filtrare, filtre tangenţiale, centrifugale etc.;
- pământuri de filtrare;
- echipamente pentru decantarea şi limpezirea mustului şi vinului; centrifuge;
- echipament pentru stabilizare tartrică;
- echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.);
- echipamente şi materiale oenologice pentru extracţia drojdiei;
- echipamente pentru separarea, depozitarea şi manipularea tescovinei de struguri;
- echipament pentru transportul tescovinei şi drojdiei de vin;
- echipamente mobile de vinificaţie;
- echipamente, aparate de măsură şi control pentru dozarea materialelor oenologice şi pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici ai produselor vitivinicole.
4.Controlul temperaturii:
- refrigeratoare/răcitoare pentru probe must şi vin;
- instalaţii climatizare spaţii de procesare şi depozitare musturi şi vinuri;
- echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării, producţiei şi depozitării vinului, de exemplu: unităţi de răcire, boilere, aparatură de control temperatură etc.
5.Echipament pentru mişcarea şi tratarea vinului în cramă:
- utilaje şi echipamente, inclusiv computere şi software pentru realizarea şi monitorizarea operaţiunilor logistice ale materiilor prime, subproduselor şi produselor în fazele de vinificaţie, condiţionare, îmbuteliere şi depozitare:
- pompe, pompe de transfer;
- dozatoare pentru materialele oenologice;
- vase şi containere pentru manipularea vinului;
- dispozitive şi alte echipamente de ridicare, de exemplu stivuitoare, transpaleţi etc.;
- coşuri/cuşeti şi giropaleţi pentru manipularea sticlelor.
6.Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiţionarea şi maturarea/învechirea vinului:
- baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea şi învechirea vinurilor;
- tancuri şi cisterne pentru producţia, depozitarea, maturarea şi învechirea vinurilor, realizate din: lemn, beton/oţel inoxidabil/fibre din poliester etc.;
- restaurarea facilităţilor de depozitare a produselor din vin, de exemplu renovarea tancurilor prin căptuşire interioară;
- tancuri cu autodrenare;
- cuve cu termoreglare;
- tancuri mobile din oţel inoxidabil pentru maturare;
- containere din plastic;
- echipamente pentru depozitarea şi păstrarea prodjselor din vin.
7.Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producţie " depozitare, îmbuteliere şi condiţionare):
- echipamente pentru producţia, depozitarea, îmbutelierea şi condiţionarea vinurilor spumante;
- echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare (mobile, auto-propulsate sau portabile);
- sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.
8.Echipament pentru condiţionare (îmbuteliere, etichetare, ambalare):
- echipamente şi utilaje pentru prepararea loturilor omogene şi condiţionarea în vederea îmbutelierii (omogenizare, limpezire, stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare, sulfitare etc.);
- echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente şi utilaje de spălare/clătire sticle goale), dopuire, capişonare, etichetare, condiţionare şi ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare etc.), precum şi echipamente utilizate în manevrarea produselor în depozite (transpalete, stivuitoare etc.);
- echipamente informatice şi software pentru automatizări ale operaţiunilor pe fluxul de producţie şi pentru controlul şi monitorizarea calitativă şi cantitativă a produselor şi a etapelor tehnologice;
- tancuri duble/duale.
9.Software pentru managementul cramei:
- computere şi programe pentru îmbunătăţirea calităţii transportului şi procesării strugurilor, producerii şi procesării vinului, precum şi pentru procesarea şi depozitarea materiei prime, a materialelor oenologice, a subproduselor şi a produselor finite;
- echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente, şi programe specifice care au ca scop controlul echipamentului tehnologic pentru procesare, depozitare şi manipulare a produselor/alte operaţiuni logistice;
- echipamente informatice şi programe de computer pentru managementul cramei
10.Echipament pentru managementul apelor uzate:
- echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare şi purificare);
- instalaţii de dedurizare;
- instalaţii electrice, canalizări şi instalaţii de epurare.
11.Echipament pentru infrastructura cramei:
- compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalaţii sanitare, canalizări, trasee de conducte fixe şi mobile pentru circulaţia produselor în cramă etc.
12.Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/ tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale), cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.
CAPITOLUL II: Controlul calităţii
A)Renovarea/Modernizarea laboratoarelor pentru controlul calităţii
1.Echipament de laborator pentru controlul calităţii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic:
- mobilier, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, pavimente, alte instalaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice de laborator;
- utilaje, echipamente, instrumente şi materiale necesare pentru efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice şi microbiologice pentru produse vitivinicole şi pentru apele tehnologice şi apele uzate.
B)Achiziţia de echipamente noi. inclusiv de programe de calculator
1.Echipament pentru controlul calităţii produselor şi procesării:
- mobilier, echipamente şi instrumente de laborator, aparate de măsură, echipamente informatice şi software utilizate în cadrul controlului calităţii materialelor oenologice, produselor vitivinicole şi condiţiilor de mediu ale producţiei şi depozitării produselor.
2.Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate:
- echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de managementul calităţii şi siguranţei alimentare, a sistemelor pentru asigurarea trasabilităţii, inclusiv pentru vinul organic.
3.Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/ tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale), cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.
CAPITOLUL III: Comercializarea produselor vinicole. Renovarea/Modernizarea imobilelor de vânzare şi de prezentare, amplasate în perimetrul unităţii de vinificaţie
1.Unităţi de prezentare şi vânzare:
- renovarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare şi vânzare:
- spaţii de depozitare a vinotecilor;
- showroomuri şi săli de degustare (prezentarea vinurilor proprii);
- unităţi de vânzare;
- puncte de vânzare în cadrul exploataţiei, dar în afara
unităţilor de producţie (puncte pentru vânzarea directă).
2.Echipamente pentru prezentare şi unităţi de vânzare:
- echiparea/dotarea unităţilor de vânzare sau de expunere/ degustare cu: mobilier, echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar, echipamente informatice pentru prezentarea produselor, alte echipamente şi dotări specifice acestei activităţi:
- mobilier de depozitare, maturare, învechire şi pentru expunerea produselor vinicole în vinoteci sau spaţiile de vânzare şi degustare, inclusiv recipiente de depozitare specifice;
- showroomuri (prezentarea vinurilor proprii):
- unităţi de vânzare en detail şi angro;
- puncte de vânzare în cadrul exploataţiei, dar în afara unităţilor de producţie (puncte pentru vânzarea drectă);
- investiţii care includ: mobilier, unităţi de răcire, chiuvete, robinete, bar, echipament de computer şi software aferent pentru derularea activităţilor.
3.Echipamente pentru distribuţia şi comercializarea vinului:
- mobilier, echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea, automatizarea şi adaptarea platformelor de distribuţie (eficientizarea şi îmbunătăţirea organizării lanţului de transport pe piaţa internă şi internaţională);
- dezvoltarea reţelelor;
- îmbunătăţirea/raţionalizarea canalelor şi facilităţilor de comercializare;
- instalaţii tehnologice, echipamente - inclusiv echipamente informatice, programe de computer, utilizate în cadrul distribuţiei/logisticii şi comercializării produselor.
4.Hardware, software, platforme web (de reţea) pentru comerţul electronic:
- hardware şi software pentru realizarea, modernizarea şi adaptarea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC) şi pentru comerţul electronic (e-comerţ).
5.Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale), cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.
ANEXA nr. 2: Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii
(- Anexa nr. 2 fa normele metodologice)

Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii

 
 

Nr. de înregistrare/Data

  

1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI:

           
 

Ştampila A.P.I.A.-C.J.

  
 

2. Denumirea solicitantului:

 

2.1. CUI:

                  

3. Adresa completă a solicitantului:

 
 

4. Cod poştal

          

4.1. Cod ţară

         

5. Telefon

                         

5.1. Fax

                         

5.2. E-mail

6. Banca/Filiala

6.1. Cod IBAN

                     

7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Denumirea programului:

9. Data începerii lucrărilor:

10. Data finalizării lucrărilor:

11. Suma totală a programului aprobat - lei

            

,

   

12. Solicit sprijinul financiar - lei

- 50% din suma menţionată la pct. 11

- pentru plata la finalizare/avans*

            

,

   

Angajamente şi declaraţii

Subsemnatul,……………., legitimat cu BI/CI seria……….nr……….eliberat(ă) de………… la data……………..CNP ……………………………..reprezentant/împuternicit legal al………………………… declar că:

Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de investiţii în termenul menţionat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.LA.) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. antrenează respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor incorect încasate.

Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta către A.P.LA. cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii.

În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.LA.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

ATENŢIE!

Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată injustiţie.

O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor si la pierderea posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja*

* Sub rezerva constituirii garanţiei de 110 %

Numele şi prenumele solicitantului

 

Reprezentant sau împuternicit legal:

 
 

Locul întocmirii:

Data:

Semnătura/Ştampila

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 7 iunie 2016