HOTĂRÂRE nr. 35 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi art. 62 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 24 aprilie 2014, hotărăşte:
CAPITOLUL 0:
Art. 1
Se aprobă cotizaţiile şi taxele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, conform art. 2-7:
SECŢIUNEA A: Cotizaţii fixe
Art. 2
(1)Cotizaţiile fixe anuale reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei, persoane fizice şi juridice, active sau nonactive, în vederea menţinerii în Registrul public al auditorilor financiari şi a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia.
(2)Cotizaţiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:
a)pentru auditorii financiari persoane fizice active: 780 lei;
b)pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 390 lei;
c)pentru persoanele juridice: 750 lei;
d)pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 1.180 lei;
e)pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 790 lei;
f)pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.150 lei.
Art. 3
(1)Plata cotizaţiilor fixe anuale pentru persoane fizice se face în două tranşe anuale, astfel:
a)pentru auditorii financiari persoane fizice active: 400 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;
b)pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 200 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;
c)pentru auditorii financiari persoane fizice active cu calificativ B, C sau D: 800 lei până la 31 martie, respectiv 380 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;
d)pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive cu calificativ B, C sau D: 600 lei până la 31 martie, respectiv 190 lei până la 30 septembrie a fiecărui an;
e)pentru auditorii financiari persoane juridice cu calificativ B, C sau D: 1.000 lei până la 31 martie, respectiv 150 lei până la 30 septembrie a fiecărui an.
(2)Plata cotizaţiilor fixe anuale pentru persoane juridice se face până la data de 31 martie a fiecărui an.
(3)În cazul auditorilor financiari persoane fizice şi juridice care se înscriu în Registrul public al auditorilor financiari după data de 31 ianuarie, cotizaţia fixă anuală se plăteşte în termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calităţii de membru al Camerei.
(4)Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) duce la sancţionarea membrilor Camerei, conform prevederilor legale în vigoare.
(5)Auditorii financiari care solicită suspendarea/încetarea suspendării într-un an calendaristic vor achita astfel:
a)auditorii financiari care solicită suspendarea pe parcursul unui an calendaristic achită cotizaţia fixă proporţional cu lunile cât au avut statut de membru (activ sau nonactiv) al Camerei;
b)auditorii financiari a căror suspendare încetează pe parcursul unui an calendaristic achită cotizaţia fixă proporţional cu lunile rămase de la data încetării suspendării;
c)luna depunerii cererii de suspendare sau de încetare a suspendării va fi luată în calcul la determinarea perioadei noului statut.
(6)La schimbarea statutului din membru activ în membru nonactiv sau din membru nonactiv în membru activ, pe parcursul unui an calendaristic, cotizaţia fixă anuală se va recalcula proporţional cu cotizaţia fixă aferentă lunilor cât a avut vechiul statut însumată cu cotizaţia fixă aferentă noului statut de membru. Luna depunerii declaraţiei de schimbare a statutului de membru va fi luată în calcul la determinarea perioadei noului statut.
SECŢIUNEA B: Cotizaţii variabile
Art. 4
(1)Cotizaţiile variabile anuale reprezintă contribuţiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea cotelor specificate la alin. (2) la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).
(2)Cotizaţiile variabile anuale se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, în funcţie de mărimea acestora, astfel:
- se aplică o cotă de 0,5% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
- se aplică o cotă de 0,8% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 50.000 lei şi mai mic sau egal cu 200.000 lei;
- se aplică o cotă de 0,9% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 200.000 lei şi mai mic sau egal cu 600.000 lei;
- se aplică o cotă de 1,0% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 600.000 lei şi mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;
- se aplică o cotă de 1,2% la totalul onorariilor, dacă acesta este mai mare de 1.000.000 lei.
(3)Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă se calculează însumând onorariile obţinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obţinute din activitatea de audit intern, precum şi cu alte onorarii obţinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fără să se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, alte organizaţii; auditul situaţiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligaţiile din contractele de privatizare a societăţilor comerciale potrivit solicitărilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenţă în vederea retratării situaţiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanţă şi alte lucrări care necesită calitatea de auditor financiar etc.) pentru perioada de raportare.
(4)Onorariile luate în calcul sunt cele facturate în cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, şi nu includ taxa pe valoarea adăugată.
Art. 5
(1)Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în cursul anului cotizaţiile variabile anuale, sub formă de avans, până la data de 30 septembrie, în funcţie de modalităţile de calcul prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3). Cotizaţia variabilă sub formă de avans se calculează asupra onorariilor încasate până la 30 iunie, mai puţin sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligaţia menţionării ulterioare a sumelor respective şi a beneficiarilor acestora în Raportul anual al membrilor.
(2)Pe baza situaţiilor financiare întocmite pentru exerciţiul financiar care se încheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizaţiei variabile datorate de membrii Camerei, aferentă totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obţinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.
Din cuantumul definitiv al cotizaţiei se va scădea avansul achitat de membrii Camerei până la data de 30 septembrie, conform alin. (1), diferenţa urmând a fi regularizată (achitată de membrii Camerei sau rambursată de către aceasta, după caz) până la data de 31 martie a anului următor.
(3)Acordarea vizei anuale, pe carnetul de auditor financiar, pentru exercitarea profesiei se va face numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiilor, inclusiv a celor de plată a cotizaţiilor fixe şi variabile anuale, de către membrii Camerei. Viza este valabilă din momentul acordării până la data de 31 martie a anului următor acordării acesteia.
(4)Pentru veniturile obţinute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum şi pentru alte venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizaţie variabilă către Cameră.
SECŢIUNEA C: Taxe
Art. 6
(1)Taxele pentru auditorii financiari sunt următoarele:
a)taxa pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice care au obţinut calificarea în România este în sumă de 650 lei;
b)taxa pentru recunoaşterea calificării de auditor financiar, atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice care au obţinut calificarea în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei sau în terţe ţări este în sumă de 2.600 lei;
c)taxa pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice este în sumă de 1.300 lei;
d)taxa pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice care sunt autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei sau în terţe ţări este în sumă de 2.600 lei;
e)taxa pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice şi juridice este în sumă de 3.000 lei;
f)taxa pentru înscrierea în Registrul auditorilor financiari care auditează situaţiile financiare ale entităţilor reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), este în sumă de 850 lei;
g)taxa pentru înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi în Registrul auditorilor financiari care pot audita operaţiuni finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, este în sumă de 550 lei.
(2)Taxele stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.
Art. 7
(1)Taxele şi cotizaţiile pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar sunt următoarele:
a)taxa pentru înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar este în sumă de 500 lei;
b)taxa pentru înscrierea la stagiu în activitatea de audit financiar pentru persoanele care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, este în sumă de 250 lei;
c)taxa pentru echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi înscrierea la stagiu în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care solicită echivalarea cu un program de maşter sau cu o calificare pentru care există protocol de colaborare încheiat de CAFR cu o instituţie de învăţământ sau cu o altă instituţie profesională din domeniu, este în sumă de 500 lei;
d)cotizaţia fixă anuală pentru monitorizarea activităţii de pregătire practică a membrilor stagiari este în sumă de 580 lei/an;
e)taxa pentru înscrierea la examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar este în sumă de 400 lei/probă;
f)cotizaţia fixă anuală pentru menţinerea în Registrul stagiarilor aflaţi în perioada legală de susţinere a examenului este în sumă de 480 lei.
(2)Taxele şi cotizaţiile stabilite la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei sau prin transfer bancar.
(3)Taxa stabilită la alin. (1) lit. c) se achită la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar. În caz de respingere a dosarului de echivalare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, se va restitui 75% din suma achitată.
(4)Cotizaţia fixă anuală stabilită la alin. (1) lit. d) se achită în două tranşe astfel:
a)300 lei până la data de 31 mai, respectiv
b)280 lei până la data de 30 septembrie a fiecărui an de stagiu.
Neachitarea taxelor şi cotizaţiilor pentru membrii stagiari, duce la imposibilitatea finalizării anului de stagiu.
CAPITOLUL 01:
Art. 8
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 13 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 358 din data de 15 mai 2014