HOTĂRÂRE nr. 84 din 8 iunie 2016 referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport referitor la propunerea de Decizie a Consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final.
Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/405 din 3 mai 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul constată:
(1)Propunerea se întemeiază pe art. 46 şi 48 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, coroborate cu art. 218 alin. (9), precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 2.894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spaţiul Economic European, în special art. 1 alin. (3).
(2)Proiectul de decizie a Comitetului mixt al SEE (Spaţiul Economic European) - anexat la propunerea de decizie a Consiliului - vizează modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi, cu scopul de a continua cooperarea în materie de liberă circulaţie a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială şi măsurile în favoarea migranţilor, inclusiv a migranţilor din ţări terţe, şi în anul 2016.
(3)Propunerea de decizie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 15 iunie 2016