DECIZIE nr. 246 din 21 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Iulia Antoanella Motoc

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Robis" - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.532/122/2008 al Tribunalului Giurgiu şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 114D/2013.
La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, având în vedere faptul că autoarea nu motivează în ce constă încălcarea prevederilor constituţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 5 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.532/122/2008, Tribunalul Giurgiu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Robis" - S.R.L. din Giurgiu într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prevederile criticate sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 16 din Constituţie şi, "date fiind consecinţele juridice ce decurg din această situaţie", este necesar să se prevadă ca intrarea în faliment să fie decisă de judecătorul-sindic numai prin sentinţă.
Tribunalul Giurgiu nu şi-a exprimat opinia cu privire la temeinicia excepţiei de neconstituţionalitate.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Din analiza notelor autoarei excepţiei de neconstituţionalitate reiese că aceasta se referă doar la dispoziţiile art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006, text cu privire la care Curtea urmează a se pronunţa în prezenta cauză, cu următorul cuprins: "(1) Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri: [...]."
În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
Autoarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate este nemulţumită de faptul că prevederile legale existente stabilesc că judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile legii privind procedura insolvenţei, intrarea în faliment în anumite cazuri, fapt ce ar crea o discriminare. Totodată consideră că ar trebui ca dispoziţiile legale să prevadă că judecătorul-sindic va decide numai prin sentinţă intrarea în faliment.
Pe de o parte, din economia prevederilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Curtea observă că acestea sunt norme de procedură, ce au fost edictate în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării, coroborate cu cele ale art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia "competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", care atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competenţei şi procedurii de judecată, regulile de procedură cu aplicabilitate generală, dar şi unele reguli speciale, în considerarea unor situaţii deosebite.
Pe de altă parte, Curtea constată că, prin criticile formulate, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate exprimă mai degrabă nemulţumirea acesteia în legătură cu modul de redactare şi cu soluţiile legislative cuprinse în textul criticat, precum şi faptul că aceste norme nu reglementează şi alte situaţii. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta "se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Robis" - S.R.L. din Giurgiu în Dosarul nr. 1.532/122/2008 al Tribunalului Giurgiu.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Giurgiu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 365 din data de 19 iunie 2013