Luând în considerare Adresa nr. 638 din 16 martie 2016 a Consiliului pentru Finanţarea Învăţământului Superior, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 8.863 din 17 martie 2016,
în temeiul art. 193, 197, 216, 219 alin. (2) şi al art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.
Art. 3
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei şi notifică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice eventualele neconcordanţe sesizate.
Art. 4
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind orice neconcordanţe sesizate în datele raportate.
Art. 5
În anul 2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice analizează şi aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, astfel încât instituţiilor de învăţământ superior de stat să le fie repartizate sume care să asigure funcţionarea în condiţii normale a acestora.
Art. 6
Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia generală buget-finanţe din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 249 din data de 4 aprilie 2016