HOTĂRÂRE nr. 863 din 7 octombrie 2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, precum şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.044/2014 al Comisiei din 3 octombrie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2014 în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:
a)schema de plată unică pe suprafaţă;
b)schema de plată separată pentru zahăr;
c)schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană.
Art. 2
Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Cuantumul plăţilor pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4
Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 342 din 1 octombrie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA cuprinzând cuantumul maxim al plăţilor pentru anul 2014, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

Nr. crt.

Specificare

Cuantumul maxim al plăţilor*)

(euro/ha)

Schema de plată unică pe suprafaţă

Schema de plată separată pentru zahăr

Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană

0

1

2

3

4

Teren arabil

Cereale pentru boabe

1.

grâu comun

156,89

-

-

2.

grâu dur

156,89

-

-

3.

triticale

156,89

-

-

4.

secară

156,89

-

-

5.

orz

156,89

-

-

6.

orzoaica

156,89

-

-

7.

ovăz

156,89

-

-

8.

porumb

156,89

-

-

9.

porumb zaharat

156,89

-

-

10.

sorg

156,89

-

-

11.

orez

156,89

-

300,00

12.

mei

156,89

-

-

13.

hrişcă

156,89

-

-

14.

alte cereale pentru boabe

156,89

-

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

15.

mazăre pentru boabe

156,89

-

-

16.

fasole pentru boabe

156,89

-

-

17.

linte

156,89

-

-

18.

bob

156,89

-

-

19.

lupin

156,89

-

-

20.

alte leguminoase pentru boabe (năut)

156,89

-

-

Plante industriale şi medicinale

21.

floarea-soarelui

156,89

-

-

22.

rapiţă

156,89

-

-

23.

soia

156,89

-

-

24.

in pentru ulei

156,89

-

-

25.

alte oleaginoase

156,89

-

-

26.

in pentru fibră

156,89

 

-

27.

cânepă pentru fibră

156,89

-

-

28.

tutun

156,89

-

-

29.

fenicul

156,89

-

-

30.

levănţică

156,89

-

-

31.

mentă

156,89

-

-

32.

anason

156,89

-

-

33.

alte plante medicinale şi aromatice

156,89

-

-

34.

alte plante industriale

156,89

-

-

35.

arahide

156,89

-

-

36.

mac

156,89

-

-

37.

ricin

156,89

-

-

38.

susan

156,89

-

-

39.

şofrănel

156,89

-

-

Plante tuberculifere

40.

cartofi timpurii

156,89

-

-

41.

cartofi semitimpurii

156,89

-

-

42.

cartofi târzii

156,89

-

-

43.

alte culturi de cartof

156,89

-

-

44.

cartofi pentru sămânţă

156,89

-

-

Plante rădăcinoase

45.

sfecla de zahăr

156,89

379,17

-

46.

sfeclă furajeră

156,89

-

-

Legume proaspete, pepeni

47.

legume proaspete

156,89

-

-

48.

pepeni verzi şi galbeni

156,89

-

-

49.

căpşun

156,89

-

-

50.

cicoare

156,89

-

-

51.

flori şi plante ornamentale

156,89

-

-

52.

pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

156,89

-

-

53.

plante de nutreţ

156,89

-

-

54.

lot semincer

156,89

-

-

55.

alte culturi în teren arabil

156,89

-

-

56.

teren necultivat

156,89

-

-

57.

teren sub sere şi solare-cultivat

156,89

-

-

58.

teren sub sere şi solare-necultivat

156,89

-

-

Pajişte permanentă

59.

pajişti permanente comunale utilizate în comun

156,89

-

-

60.

pajişti permanente utilizate în comun

156,89

-

-

61.

păşuni permanente comunale utilizate individual

156,89

-

-

62.

pajişti permanente utilizate individual

156,89

-

-

63.

livadă tradiţională utilizată extensiv

156,89

-

-

Cultura permanentă

Pomi fructiferi

64.

meri

156,89

-

-

65.

peri

156,89

-

-

66.

pruni

156,89

-

-

67.

caişi şi zarzări

156,89

-

-

68.

piersici

156,89

-

-

69.

cireşi şi vişini

156,89

-

-

70.

gutui

156,89

-

-

71.

duzi

156,89

-

-

72.

alţi pomi fructiferi

156,89

-

-

Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite

73.

castani

156,89

-

-

74.

nuci şi aluni

156,89

-

-

75.

alte specii înrudite

156,89

-

-

76.

hamei

156,89

-

-

Arbuşti fructiferi

77.

zmeur

156,89

-

-

78.

coacăz

156,89

-

-

79.

alţi arbuşti fructiferi

156,89

-

-

Pepiniere

80.

pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi

156,89

-

-

81.

pepiniere pomicole

156,89

-

-

82.

pepiniere forestiere

156,89

-

-

83.

alte pepiniere

156,89

-

-

Alte culturi permanente

84.

teren în pregătire pentru livezi

156,89

-

-

85.

teren în pregătire pentru vii

156,89

-

-

86.

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

156,89

-

-

87.

Plante energetice nonalimentare (nonagricole)

156,89

-

-

Vie

88.

vii pe rod cu struguri nobili pentru vin

156,89

-

-

89.

vii pe rod cu struguri de masă

156,89

-

-

90.

vii tinere neintrate pe rod

156,89

-

-

91.

vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin

156,89

-

-

92.

vii înfiinţate prin programul de restru ctu ra re/reco nversie

156,89

-

-

93.

suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare

156,89

-

-

*) Dacă suprafeţele totale pentru care se solicită plăţi în cadrul schemelor de plată depăşesc suprafeţele naţionale de referinţă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 13 octombrie 2014