ORDIN nr. 1040 din 6 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.310/A.C. din 20 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava nr. 11.808 din 8 decembrie 2015, Decizia nr. 81 din 2 decembrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.432 din 27 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 569 din data de 27 iulie 2016