HOTĂRÂRE nr. 755 din 28 august 2014 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea în perioada 3-5 septembrie 2014 la Bucureşti a celei de-a 6-a reuniuni a Forumului Central European al Autorităţilor de reglementare din domeniul audiovizual (CERF)
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării în perioada 3-5 septembrie 2014 la Bucureşti a celei de a 6-a reuniuni a Forumului Central European al Autorităţilor de reglementare din domeniul audiovizual (CERF), organizat în baza Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii, semnat la 10 decembrie 2009 de reprezentanţii autorităţilor de reglementare din domeniul audiovizual din Europa Centrală.
Art. 2
Cheltuielile aferente organizării evenimentului prevăzut la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Consiliului Naţional al Audiovizualului în bugetul de stat pe anul 2014, capitolul 51.01, titlul II "Bunuri şi servicii", articolul 20.30 "Alte cheltuieli", alineatul 20.30.02 "Protocol şi reprezentare", alineatul 20.30.30. "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii" şi alineatul 20.01.05 "Carburanţi şi lubrifianţi", în limita sumei de 43.975 lei, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
În scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea unui număr de maximum 70 de persoane (30 străine şi 40 române), prin derogare de la prevederile cap. I pct. 3 şi cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

ANEXĂ: DEVIZ ESTIMATIV privind cheltuielile ocazionate de organizarea evenimentului internaţional "Reuniune a Forumului Central European al Autorităţilor de Reglementare (CERF)", ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 3-5 septembrie 2014

Nr. crt.

Obiectul

Suma din bugetul Consiliului Naţional al Audiovizualului 2014

(lei)

Articol bugetar

1.

Cheltuieli privind cazarea delegaţiilor oficiale

0

-

2.

Cheltuieli de masă/masă oficială/cocteil/trataţii uzuale:

- cocteil în data de 3 septembrie 2014 pentru maximum 70 de persoane (străine şi române) x 12,5 lei/persoană = 875 lei;

- masa oficială în data de 4 septembrie 2014, 70 de persoane (străine şi române) x 60 lei/persoană = 4.200 lei;

- cheltuieli de masă în data de 5 septembrie 2014, 30 de persoane (străine) x 90 lei/zi/persoană = 2.700 lei;

- alte cheltuieli, cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii pentru 30 de persoane (străine) x 2 zile x 6,5 lei/persoană = 390 lei;

40 persoane (române) x 2,5 lei x 2 zile = 200 lei

8.365

20.30.02

3.

Cheltuieli privind cadouri de protocol

8 delegaţii x 204,38 lei = 1.635 lei

1.635

20.30.02

4.

a) Cheltuieli de transport:

- transport hotel - tur Bucureşti - hotel = 2.000 lei;

- deplasare aeroport - hotel - aeroport = 975 lei.*

*NOTĂ:

Suma estimată se va încadra în normativele de cheltuieli aprobate la nivelul Consiliului Naţional al Audiovizualului/2014, conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Cheltuieli închiriere sală de conferinţe, inclusiv dotările necesare: mobilier (mese şi scaune), instalaţie de climatizare, echipamente audiovideo (echipamente sonorizare, echipamente pentru prezentarea materialelor în format electronic, videoproiector, ecran de proiecţie), 2 rollup, flipchart, markere

 

2.000

975

 

 

 

 

 

 

23.000

 

20.30.30

20.01.05

 

 

 

 

 

 

20.30.30

5.

Cheltuieli privind inscripţionare banner

Cheltuielile pentru materiale promoţionale (pixuri, mape, badges, suporturi pentru nume etc.)

6.975

20.30.30

6.

Cheltuieli privind taxa de parcare

225

20.30.30

7.

Cheltuieli privind vizita la Palatul Parlamentului

800

20.30.30

 

TOTAL:

43.975

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 639 din data de 30 august 2014