HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simina Popescu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de domnul Dumitru Badea împotriva înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim - Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 876F/2014, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Corneliu Vadim-Tudor, împreună cu Decizia nr. 22D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.241 din 24 septembrie 2014.
În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În sesizarea formulată, autorul contestă înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la funcţia de Preşedinte al României, pe motiv că "Plenara Consiliului Naţional al Partidului România Mare din 20 septembrie 2014", prin care s-ar fi decis desemnarea domnului Corneliu Vadim - Tudor pentru a candida la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, "nu a întrunit numărul de participanţi pentru realizarea cvorumului necesar unei asemenea decizii, prevăzute expres în Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi Statutul Partidului România Mare". În opinia autorului, este de notorietate faptul că "organele de conducere ale Partidului România Mare alese la Congresul al V-lea din 30 octombrie 2010 (Consiliul naţional, Comitetul director, Biroul permanent) au fost decimate prin politica de cadre nefastă a domnului Corneliu Vadim-Tudor, astfel încât niciunul dintre aceste organe nu mai poate vreodată să realizeze cvorumul necesar funcţionării".
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei, deoarece aspectele criticate reprezintă aprecieri de ordin personal ale autorului, vizând, mai degrabă, ordinea internă a partidului politic.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor pentru funcţia de Preşedinte al României.
Examinând contestaţia, Curtea reţine că aceasta este formulată împotriva Deciziei nr. 22/D din 24 septembrie 2014 a Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
În continuare, Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.
Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004, "Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent".
Faţă de prevederile de lege citate, având în vedere actele dosarului, Curtea constată îndeplinirea acestei condiţii privind înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
De asemenea, Curtea constată că aspectele învederate de autorul contestaţiei referitoare la eventualele neregularităţi în modul de desfăşurare a procedurii interne a partidului politic de desemnare a unui candidat pentru funcţia de Preşedinte al României ţin de ordinea şi organizarea internă a partidului politic, iar examinarea acestora nu este de competenţa Curţii Constituţionale.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de domnul Dumitru Badea privind înregistrarea candidaturii domnului Corneliu Vadim - Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 25 septembrie 2014