ORDIN nr. 2250 din 14 august 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială SMART - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Gelu Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială SMART - S.A.
Adresa/Sediul: municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1
CUI 14232728
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

186.340

188.203

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

186.293

188.203

  

a)

din producţia vândută

3

185.422

188.203

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

  
  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

  
  

e)

alte venituri din exploatare

9

871

 
    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

  
 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

47

 
  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

47

 
  

d)

alte venituri financiare

14

  
 

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

178.836

180.609

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

177.961

179.709

  

a)

cheltuieli materiale

18

53.273

56.300

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.256

1.342

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

  
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

40.258

40.849

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

28.639

29.065

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

8.428

8.513

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

6.181

6.242

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

148

150

    

ch. privind contribuia la asigurări sociale de sănătate

26

1.543

1.561

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

556

560

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.191

3.271

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare din care:

29

579

581

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

1.694

1.745

    

d3.3) tichete de vacanţa

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

918

945

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

21

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5.525

5.908

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

74.879

72.550

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.749

2.760

   

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

63,0

62,0

    

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

  
    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  
   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  
   

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  
   

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

 

100

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

875

900

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

875

900

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

  
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  
   

REZULTAT DIN EXPLOATARE

51a

8.332

8.494

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

7.504

7.594

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.716

1.737

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.788

5.857

 

1

 

Rezerve legale

55

399

380

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

1.740

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

3.649

5.477

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

192

548

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

3.457

4.655

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

192

274

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
  

b)

cheltuieli salariale

67

  
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

5.835

6.100

 

1

 

Surse proprii

72

5.717

6.100

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

  
  

a)

- interne

75

  
  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

  
 

5

 

Alte surse

78

118

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

5.809

6.100

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

5.809

6.100

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
  

a)

interne

82

  
  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

399

380

XI

1

 

Rezerve legale

85

399

380

 

2

 

Rezerve statutare

86

  
 

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

186.340

188.203

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

178.836

180.609

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

906

930

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

902

930

 

5

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

31.251

31.755

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

28.621

29.047

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

18

18

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura

96

2.612

2.690

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.644

2.603

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.887

2.845

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

207

202

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

x

x

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore om deviz/persoană)

101

2.200

2.310

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

960

960

 

11

 

Plăţi restante

103

  
  

a)

preţuri curente

104

913

895

  

b)

preţuri comparabile

105

933

895

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

851

834

  

b)

preţuri comparabile

108

880

834

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012