ORDIN nr. 5602 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal
în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007*) referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 cuprinzând standardul de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională, nivel 5 - asistent medical generalist se modifică potrivit anexei nr. 1.
2.Anexa nr. 3 cuprinzând programa şcolară pentru calificarea profesională, nivel 5 - asistent medical generalist se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 2.
3.În cuprinsul anexelor nr. 1-3 învăţământul teoretic şi învăţământul clinic se definesc astfel:
a)învăţământul teoretic reprezintă partea din formarea de asistent medical generalist prin care asistenţii medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile necesare. învăţământul teoretic este asigurat de personalul didactic calificat în materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane competente, în cadrul unităţilor de învăţământ.
b)învăţământul clinic reprezintă partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite. Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare sau al colectivităţii.
4.În cuprinsul anexelor nr. 1-3 sintagma "nivelul: 3 avansat" se înlocuieşte cu sintagma "nivelul 5", conform Cadrului Naţional al Calificărilor.
Art. II
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi şcolile postliceale autorizate şi acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2016-2017.
Art. IV
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune art. 1 pct. 23 lit. (d), (e) şi (g) din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

_____
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA nr. 1:
Art. 1
Competenţele 2.4, 2.5 şi 2.6 din titlul unităţii nr. 2 "Comunicare profesională" se completează după cum urmează:
"Competenţa 2.4. Colaborează în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.
Criterii de performanţă:
Stabileşte scopul comunicării de grup
Selectează tehnicile de comunicare adecvate
Elaborează obiectivele portofoliului de stagiu clinic
Condiţii de aplicabilitate:
Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor între membrii echipei
Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, publicaţii de specialitate, discuţii, statistici, manuale
Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizare
Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedbackului, documentaţie întocmită corect, lucrări practice
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în două contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.
Competenţa 2.5. Oferă în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate
Criterii de performanţă:
Selectează strategii de comunicare eficiente
Facilitează comunicarea în sprijinul bolnavilor şi persoanelor apropiate
Condiţii de aplicabilitate:
Strategii de ascultare: în funcţie de situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori
Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic), prin modulaţia vocii, alegerea tonului, a vocabularului, prin structură, comunicare nonverbală (gesturi, limbajul trupului, contact vizual)
Argumentare: idei clare, concise, persuasive, adaptate contextului
Facilitarea comunicării: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feedback, adaptează comunicarea la nivelul de înţelegere a auditorului, folosirea unui suport specific
Probe de evaluare:
Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu, să explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu, să ofere feedback unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performantă şi condiţiilor de aplicabilitate date.
Competenţa 2.6. Asigură o comunicare profesională exhaustivă şi de cooperare cu membrii altor profesii din domeniul sanitar
Criterii de performanţă:
Selectează informaţiile necesare comunicării profesionale exhaustive
Organizează cooperarea cu membrii din domeniul sanitar
Condiţii de aplicabilitate:
Selectare: în funcţie de complexitate
Organizare: tipul informaţiei, succesiunea logică
Probe de evaluare:
Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu, să întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date."
Art. 2
Competenţa 11.6 din titlul unităţii nr. 11 "Educaţie pentru sănătate" se completează după cum urmează şi va avea următorul cuprins:
"Competenţa 11.6. Oferă persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.
Criterii de performanţă:
Stabileşte un program privind stilul de viaţă al persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane
Întocmeşte un program privind stilul de viaţă şi autoîngrijire
Monitorizează desfăşurarea programului
Condiţii de aplicabilitate:
Stilul de viaţă al persoanelor, familiilor: culege informaţii privind stilul şi modul de viaţă, indicatori utilizaţi pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei.
Documentaţie de program: chestionare, rezultatele cercetării sociomedicale, plan de acţiune, materiale de informare, riscuri de program, surse de risc.
Desfăşurarea programului: documente specifice, acţiuni conform obiectivelor, respectarea planului şi recomandări de acţiune, rapoarte de etapă.
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie dimensiunile stării de sănătate, să precizeze condiţiile esenţiale pentru sănătate, să interpreteze relaţia dintre educaţia pentru sănătate şi promovarea sănătăţii conform criteriilor de performanţă şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate."
Art. 3
Competenţa 14.5. din titlul unităţii: 14 "Fiinţa umană şi nursingul" se completează după cum urmează şi va avea următorul cuprins:
"Competenţa 14.5. Diagnostichează în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi planifică, organizează şi pune în aplicare asistenţa medicală în tratarea pacienţilor.
Criterii de performanţă:
Clasificarea datelor culese pe sisteme funcţionale de sănătate
Formularea diagnosticelor de nursing după modelul PES
Elaborarea planului de îngrijire în funcţie de priorităţi
Condiţii de aplicabilitate:
Sisteme funcţionale: percepţia sănătăţii - gestionarea sănătăţii; nutriţie şi metabolism; eliminări; activitate-mişcare; odihnă-repaus; rol şi relaţii; toleranţă la stres; valori şi credinţe; percepţia de sine; sexualitate - reproducere
Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate
Componente: titlul problemei, etiologia, caracteristicile problemei; diagnostice NANDA, NIC&NOC
Plan de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor identificate; intervenţii aplicate în funcţie de priorităţi
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise/practice (gen studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice procesul de îngrijire (nursing), conform criteriilor de performanţă şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate."
Art. 4
Competenţele 40.5 şi 40.6 din titlul unităţii: 40 "Calitatea serviciilor de nursing" se completează după cum urmează şi va avea următorul cuprins:
"Competenţa 40.5. Asigură în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea acesteia
Criterii de performanţă:
Efectuarea identificării sistematice a nivelului actual al calităţii realizate şi cuantificarea nivelului de performanţă, conform standardelor
Evaluarea internă a calităţii, monitorizarea calităţii şi evaluarea externă a calităţii
Condiţii de aplicabilitate:
Furnizarea feedbackului: formarea şi motivarea personalului, crearea de soluţii de îmbunătăţire a calităţii
Metode de realizare a evaluării: observarea serviciilor (de către observatori experţi, supervizori, tehnică peer review), evaluarea satisfacţiei pacientului, tehnica pacientului anonim (evaluatorul joacă pentru o zi rolul de pacient), revederea datelor înregistrate, testări ale personalului medical, ancheta personalului medical, ancheta la externarea pacientului.
Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sistematic nivelul actual al calităţii realizate şi cuantificarea nivelului de performanţă, conform standardelor, criteriului de performanţă şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze evaluarea internă a calităţii, monitorizarea calităţii, evaluarea externă a calităţii, conform criteriului de performanţă şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.
Competenţa 40.6. Analizează calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent medical generalist
Criterii de performanţă:
Identificarea situaţiei actuale privind starea pacientului şi situaţia dorită
Efectuarea diagnozei detaliate a stării pacientului şi identificarea activităţilor pentru asigurarea calităţii îngrijirilor acordate.
Condiţii de aplicabilitate:
- a) Identificarea modului în care s-au obţinut rezultatele activităţilor sanitare, cuantificarea muncii prestate şi deschiderea de noi orizonturi pentru perioadele următoare.
- b) Formarea, motivarea personalului şi crearea de soluţii de îmbunătăţire a calităţii.
Probe de evaluare:
Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice situaţia actuală privind starea pacientului şi aplicarea măsurilor conform criteriului de performanţă a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze diagnoze detaliate privind starea pacientului şi identificarea activităţilor pentru asigurarea calităţii îngrijirilor acordate conform criteriului de performanţă b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate."
Art. 5
Competenţa 51.6 din titlul unităţii: 51 "Conduita în urgenţe medico-chirurgicale" se completează după cum urmează şi va avea următorul cuprins:
"Competenţa 51.6. Iniţiază în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplică măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă.
Criterii de performanţă:
a) Descrierea situaţiilor de criză sau de catastrofă
b) Analizarea semnelor şi simptomelor specifice în situaţii de criză sau de catastrofă
c) Aplicarea conduitei de urgenţă în situaţii de criză sau de catastrofă în stop cardio respirator; în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare; în anafilaxie şi intoxicaţii; în arsuri grave şi electrocutare.
Condiţii de aplicabilitate:
Modificări de comportament ale victimelor în situaţii de criză sau de catastrofă
Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale din situaţii de criză sau de catastrofă
Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice.
Probe de evaluare:
Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările de comportament, de aspect general, modificările produselor biologice recoltate, conform criteriilor de performanţă a), b), c), şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate."
ANEXA nr. 2:
Articol unic
Tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal, pentru modulele nr. 2 "Comunicare profesională", nr. 11 "Educaţie pentru sănătate", nr. 14 "Fiinţa umană şi nursingul", nr. 40 "Calitatea serviciilor de nursing" şi nr. 51 "Conduita în urgenţe medico-chirurgicale" se completează după cum urmează:

Nr. crt.

Unitate de competenţă

Competenţe

Conţinuturi

"2.

Comunicare profesională

C 2.4. Colaborează în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.

1. Comunicarea în cadrul grupului

2. Tehnici de comunicare în grup

3. Portofoliul stagiului clinic - rolul asistentului medical în formarea practică a personalului sanitar

C 2.5. Oferă în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate acestuia.

1. Strategii pentru identificarea bolnavilor cu dificultăţi de comunicare

2. Probleme legate de monogeneză

3. Modalităţi de abordare şi de sprijin pentru pacienţi/clienţi, cât şi pentru persoanele apropiate

C 2.6. Asigură o comunicare profesională exhaustivă şi de cooperare cu membrii altor profesii din domeniul sanitar.

1. Teorii ale motivaţiei în muncă

2. Comunicare profesională şi cooperarea cu membrii altor echipe din sectorul sanitar

11.

Educaţie pentru sănătate

C 11.6. Oferă persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.

1. Stilul de viaţă: stil de viaţă sănătos, conceptul de sănătate, schimbarea comportamentului

2. Culegerea informaţiilor privind: stilul de viaţă şi starea de sănătate a persoanelor, familiilor şi grupurilor

3. Programul de educaţie privind stilul de viaţă sănătos şi autoîngrijirea (etape, resurse); documentaţia de program, desfăşurarea programului şi analiza rezultatelor

14.

Fiinţa umană şi nursingul

C 14.5. Diagnostichează în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi planifică, organizează şi pune în aplicare asistenţa medicală în tratarea pacienţilor.

1. Culegere de date prin diverse metode; clasificarea datelor culese pe sisteme funcţionale de sănătate: percepţia sănătăţii - gestionarea sănătăţii; nutriţie şi metabolism; eliminări; activitate - mişcare; odihnă - repaus; rol şi relaţii; toleranţa la stres; valori şi credinţe; percepţia de sine; sexualitate - reproducere.

2. Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate, priorităţi.

3. Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului şi problemelor identificate; intervenţii aplicate în funcţie de priorităţi.

40.

Calitatea serviciilor de nursing

C 40.5. Asigură în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea acesteia.

1. Identificarea sistematică a nivelului actual al calităţii realizate şi cuantificarea nivelului de performanţă conform standardelor

2. Activităţile de asigurare a calităţii incluse în măsurarea calităţii: evaluarea internă a calităţii, monitorizarea calităţii, evaluarea externă a calităţii

3. Evaluarea calităţii, pas al asigurării calităţii: furnizarea feedbackului, formarea şi motivarea personalului, crearea de soluţii de îmbunătăţire a calităţii

4. Realizarea evaluării prin mai multe metode: observarea serviciilor (de către observatori experţi, supervizori, tehnică peer review), evaluarea satisfacţiei pacientului, tehnica pacientului anonim (evaluatorul joacă pentru o zi rolul de pacient), revederea datelor înregistrate, testări ale personalului medical, ancheta personalului medical, ancheta la externarea pacientului

C 40.6. Analizează calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent medical generalist.

1. Comparaţia între situaţia actuală şi situaţia dorită. Efectuarea unei diagnoze detaliate a stării pacientului şi identificarea activităţilor pentru asigurarea calităţii îngrijirilor acordate.

2. Identificarea modului în care s-au obţinut rezultatele activităţilor sanitare, cuantificarea muncii prestate şi deschiderea de noi orizonturi pentru perioadele următoare.

3. Formarea, motivarea personalului şi crearea de soluţii de îmbunătăţire a calităţii.

51.

Conduita în urgenţe medico-chirurgicale

C 51.6. Iniţiază în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplică măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă.

1. Particularităţi ale comportamentului şi aspectului general al victimelor în situaţii de criză sau de catastrofă

2. Semnele şi simptomele specifice urgenţelor în situaţii de criză sau de catastrofă

3. Conduita de urgenţă în situaţii de criză sau de catastrofă în stop cardiorespirator

4. Conduita de urgenţă în situaţii de criză sau de catastrofă în insuficienţa respiratorie şi boli cardiace primare şi secundare

5. Conduita în anafilaxie şi intoxicaţii

6. Conduita de urgenţă în situaţii de criză sau de catastrofă în arsuri grave şi electrocutare

7. Elementele de gravitate în urgenţele medico-chirurgicale în situaţii de criză sau de catastrofă

8. Măsurile de urgenţă în situaţii de criză sau de catastrofă

9. Monitorizarea evoluţiei pacientului în situaţii de criză sau de catastrofă

10. Echipa de prim ajutor, independenţa în luarea deciziilor în situaţii de criză sau dezastre, aspectele etice."

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 886 din data de 26 noiembrie 2015