ORDIN nr. 2783 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO
În vederea aplicării prevederilor cap. 3 art. 4a şi 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare.
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind accesul persoanelor, în înţelesul dispoziţiilor art. 4 pct. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, la aplicaţia de tranzit NCTS-RO, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.614/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicaţia NCTS-RO, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;
b)Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.615/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 1 iulie 2009.
Art. 3
Autorizaţiile de acces ale operatorilor economici la aplicaţia NCTS-RO atât pentru componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun, cât şi pentru componenta NCTS/TIR emise până la data publicării prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până cel mai târziu la data de 1 martie 2015.
Art. 4
Actele administrative emise în baza prezentului ordin pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2014.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 12 septembrie 2014