HOTĂRÂRE nr. 7 din 21 februarie 2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi
În temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3), art. 13 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi (4) şi art. 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- pct. 8 al Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Asociaţia Contabililor Autorizaţi, la data de 22 decembrie 2010,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 21 februarie 2014, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Procedurile de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

ANEXĂ: PROCEDURI de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi
Art. 1
Prezentele proceduri se aplică următoarelor categorii de persoane:
- persoane care au echivalat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 206/2011 pentru aprobarea Procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, au efectuat şi au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);
- persoane care au echivalat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 211/2011 privind adoptarea Procedurilor de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline, au efectuat şi au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor CAFR şi în timpul celor 3 ani de stagiu au devenit membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi (ACCA).
Art. 2
După finalizarea stagiului, persoanele menţionate la art. 1 pot solicita înscrierea la examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, urmând a susţine numai proba practică din cadrul acestui examen.
Art. 3
(1)În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul CAFR din municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:
a)pentru stagiarii care se înscriu prima dată la examenul de competenţă profesională:
- cerere-model - afişată pe site-ul CAFR: www.cafr.ro;
- copie de pe diploma de membru ACCA, însoţită de traducerea legalizată în limba română;
- declaraţia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - afişată pe site-ul CAFR: www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumătorilor de stagiu;
- dovada achitării taxei pentru proba susţinută din cadrul examenului de competenţă profesională;
- copie de pe cartea de identitate;
- două fotografii tip 2/3;
b)pentru stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se află în termenul legal pentru susţinerea examenului:
- cerere-model - afişată pe site-ul CAFR: www.cafr.ro;
- dovada achitării taxei pentru examenul de competenţă profesională;
- copie de pe cartea de identitate;
- două fotografii tip 2/3.
(2)Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va elibera în momentul înscrierii legitimaţia de acces la examen.
Art. 4
Nota pentru promovarea probei şi, implicit, pentru promovarea examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar este minimum 7,00.
Art. 5
Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de competenţă profesională, organizate de CAFR, în termen de 3 ani de la data finalizării calendaristice a perioadei de stagiatură.
Art. 6
Participarea la examen pentru persoanele prevăzute la art. 1 se realizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă, aprobat prin hotărâre a Consiliului CAFR.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 14 martie 2014