ORDIN nr. 959 din 26 august 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014
Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), cod pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 72/2003, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
-****-

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

ANEXĂ:
PARTEA I:  REZOLUŢIA MEPC.250(66)
REZOLUŢIA MEPC.250(66)
(adoptată la 4 aprilie 2014)
Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) (Generalităţi, Capacitatea de supravieţuire a navei şi amplasarea tancurilor de marfă, Aerisirea tancurilor de marfă şi dispozitive de degazare, Controlul atmosferei, Protecţia contra incendiului şi stingerea incendiului, Cerinţe speciale,
Rezumatul cerinţelor minime şi Modelul de Certificat de conformitate)
Comitetul pentru protecţia mediului marin,
amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul), conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,
luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi articolul VI din Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),
considerând că se doreşte foarte mult ca prevederile Codului IBC, care sunt obligatorii conform atât Convenţiei MARPOL, cât şi Convenţiei SOLAS din 1974, să rămână identice,
luând în considerare amendamentele propuse la Codul IBC,
1.adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(b), (c) şi (d) din Convenţia din 1973, amendamentele la Codul IBC, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele la Codul IBC trebuie să fie considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) din Convenţia din 1973, amendamentele la Codul IBC vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor la Codul IBC conţinut în anexă; şi
5.solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.
PARTEA II: REZOLUŢIA MSC.369(93)
REZOLUŢIA MSC.369(93)
(adoptată la 22 mai 2014)
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
de asemenea, luând notă de articolul VIII(b) şi regula VII/8.1 din Convenţie privind procedura pentru amendarea Codului IBC,
luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la Codul IBC propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,
1.adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul IBC, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele trebuie să fie considerate ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la amendamente;
3.invită guvernele contractante să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinut în anexă;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
PARTEA III: ANEXA comună la Rezoluţia MEPC.250(66) şi la Rezoluţia MSC.369(93) - Amendamente la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC)
[- ANEXA comună la Rezoluţia MEPC.250(66) şi la Rezoluţia MSC.369(93)]
(1)CAPITOLUL 1: Generalităţi
1.Se adaugă noile paragrafe 1.3.37 şi 1.3.38 după cum urmează:
"1.3.37 Purjare înseamnă introducerea gazului inert într-un tanc care este deja într-o stare cu atmosferă inertă cu scopul de a reduce şi mai mult conţinutul de oxigen; şi/sau de a reduce conţinutul existent de vapori de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili la un nivel sub care combustia nu poate fi întreţinută dacă se introduce ulterior aer în tanc.
1.3.38 Degazare înseamnă procesul prin care un sistem portabil sau fix de ventilaţie este utilizat pentru a introduce aer proaspăt într-un tanc cu scopul de a reduce concentraţia de vapori sau gaze potenţial periculoase la un nivel care permite intrarea în tanc în condiţii de siguranţă."
(2)CAPITOLUL 2: Capacitatea de supravieţuire a navei şi amplasarea tancurilor de marfă
I.2.2 - Bordul liber şi stabilitatea în stare intactă
2.Titlul secţiunii 2.2 se modifică după cum urmează:
"Bordul liber şi stabilitatea"
3.Se adaugă un nou subparagraf 2.2.6 după cum urmează:
"2.2.6 Toate navele cărora li se aplică Codul trebuie să fie dotate cu un calculator de stabilitate, capabil să verifice conformitatea cu cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie, aprobat de către Administraţie, având în vedere standardele de performanţă recomandate de către Organizaţie:
.1 navele construite înainte de 1 ianuarie 2016 trebuie să respecte această cerinţă la prima inspecţie de reînnoire programată pentru navă la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021;
.2 fără a aduce atingere cerinţelor de la 2.2.6.1, un calculator de stabilitate montat pe o navă construită înainte de 1 ianuarie 2016 nu este necesar să fie înlocuit dacă este capabil să verifice conformitatea cu cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie, spre satisfacţia Administraţiei; şi
.3 în scopul controlului efectuat în conformitate cu regula 16 din anexa II la MARPOL, Administraţia trebuie să emită un document de aprobare pentru calculatorul de stabilitate."
4.Se adaugă un nou subparagraf 2.2.7 după cum urmează:
"2.2.7 Administraţia poate da o derogare de la cerinţele din paragraful 2.2.6 pentru următoarele nave, cu condiţia ca procedurile utilizate pentru verificarea stabilităţii în stare intactă şi de avarie să menţină acelaşi grad de siguranţă ca în cazul în care ar fi încărcate în conformitate cu condiţiile aprobate. Orice astfel de derogare trebuie să fie în mod corespunzător specificată în Certificatul internaţional de conformitate la care se face referire în paragraful 1.5.4:
.1 navele destinate unui anumit serviciu, cu un număr limitat de permutări ale încărcăturii astfel încât toate condiţiile anticipate au fost aprobate în informaţiile privind stabilitatea furnizate comandantului în conformitate cu cerinţele de la paragraful 2.2.5;
.2 navele la care verificarea stabilităţii se face de la distanţă printr-un mijloc aprobat de către Administraţie;
.3 navele care sunt încărcate în condiţii conforme celor dintr-o gamă aprobată de condiţii de încărcare; sau
.4 navele construite înainte de 1 ianuarie 2016 prevăzute cu curbe KG/GM de limitare aprobate care acoperă toate cerinţele aplicabile privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie."
(3)Capitolul 8 - Aerisirea tancurilor de marfă şi dispozitive de degazare
5.În paragraful 8.1 5, referinţele la "regulile II-2/4.5.3 şi 4.5.6 din SOLAS" se înlocuiesc cu referinţele la "regulile II-2/4.5.3, 4.5.6 şi 16.3.2 din SOLAS".
6.Se introduce un nou paragraf 8.5 după cum urmează:
"8.5 Purjarea tancurilor de marfă
Atunci când aplicarea gazului inert este cerută de paragraful 11.1.1, înainte de degazare, tancurile de marfă trebuie să fie purjate cu gaz inert introdus prin tubulaturi de evacuare având aria secţiunii transversale astfel încât să poată fi menţinută o viteză de ieşire de cel puţin 20 m/s atunci când oricare trei tancuri sunt alimentate simultan cu gaz inert. Orificiile de evacuare trebuie să se afle la o înălţime de cel puţin 2 m deasupra nivelului punţii. Purjarea trebuie să continue până când concentraţia de vapori de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili în tancurile de marfă a fost redusă la mai puţin de 2% în volum."
7.Paragraful 8.5 şi subparagrafele 8.5.1, 8.5.2 şi 8.5.3 existente se renumerotează ca paragraful 8.6 şi, respectiv, Subparagrafele 8.6.1, 8.6.2 şi 8.6.3. În paragrafele renumerotate 8.6.2 şi 8.6.3, numerele paragrafelor la care se face referire "8.5.1", "8.5.1.2" şi "8.5.1.3" se înlocuiesc cu "8.6.1", "8.6.1.2" şi, respectiv, "8.6.1.3".
(4)Capitolul 9 - Controlul atmosferei
8.Partea introductivă a paragrafului 9.1.3 se înlocuieşte cu următorul text:
"9.1.3 În cazul în care inertizarea sau izolarea de protecţie a tancurilor de marfă este cerută de prezentul cod în coloana «h» din capitolul 17:"
(5)Capitolul 11 - Protecţia contra incendiului şi stingerea incendiului
9.Subparagraful 11.1.1.1 se înlocuieşte cu următorul:
"11.1.1.1 Regulile 10.8 şi 10.9 nu trebuie să se aplice;"
(6)Capitolul 15 - Cerinţe speciale
10.Paragraful 15.13.5 se înlocuieşte cu următorul:
"15.13.5 Când un produs care conţine un inhibitor dependent de oxigen urmează să fie transportat:
.1 într-o navă pentru care se cere inertizare conform regulii II-2/4.5.5 din SOLAS, aşa cum a fost amendată, aplicarea gazului inert nu trebuie să aibă loc înaintea încărcării sau pe durata voiajului, însă trebuie să fie efectuată înaintea începerii descărcării;
.2 într-o navă la care regula II-2/4.5.5 din SOLAS, aşa cum a fost amendată, nu se aplică, produsul poate fi transportat fără inertizare (în tancuri a căror mărime nu depăşeşte 3.000 m3). Dacă urmează să se aplice inertizarea la o astfel de navă, atunci aplicarea gazului inert nu trebuie să aibă loc înaintea încărcării sau pe durata voiajului, însă trebuie să fie efectuată înaintea începerii descărcării."
(7)Capitolul 17 - Rezumatul cerinţelor minime
11.Notele explicative pentru "Controlul atmosferei din tanc (coloana h)" se înlocuiesc cu următoarele:
"Controlul atmosferei din tanc (coloana h)"
Inert: inertizare (9.1.2.1)
Strat: izolare de protecţie cu lichid sau gaz (9.1.2.2)
Uscat: prin uscare (9.1.2.3)
Vent.: ventilaţie naturală sau forţată (9.1.2.4)
Nu: nu sunt cerinţe speciale conform prezentului cod (inertizarea ar putea fi cerută conform SOLAS)"
(8)Certificatul de conformitate
12.Paragraful 6 se înlocuieşte cu următorul:
"6. Nava trebuie să fie încărcată:
.1* numai în conformitate cu condiţiile de încărcare care au fost verificate că satisfac cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie cu ajutorul calculatorului de stabilitate aprobat, instalat în conformitate cu paragraful 2.2.6 din Cod;
.2* în cazul în care este acordată o derogare permisă în temeiul paragrafului 2.2.7 din Cod şi nu a fost instalat calculatorul de stabilitate aprobat, cerut de paragraful 2.2.6 din Cod, încărcarea trebuie să fie făcută în conformitate cu una sau mai multe dintre următoarele metode aprobate:
(i)în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în manualul de încărcare aprobat la data de ..........., ştampilat şi semnat de un inspector responsabil al Administraţiei sau al unei organizaţii recunoscute de către Administraţie; sau
(ii)în conformitate cu condiţiile de încărcare verificate de la distanţă, utilizând un mijloc aprobat ...................;
sau
(iii)în conformitate cu o condiţie de încărcare care se află într-o gamă aprobată de condiţii definite în manualul de încărcare aprobat la care se face referire la punctul (i) de mai sus; sau
(iv)în conformitate cu o condiţie de încărcare verificată, utilizând valorile KG/GM critice aprobate, definite în manualul de încărcare aprobat la care se face referire la punctul (i) de mai sus;
3* în conformitate cu limitările de încărcare anexate la prezentul certificat.
În cazul în care este necesară încărcarea navei altfel decât în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, atunci calculele necesare pentru a se justifica condiţiile de încărcare propuse trebuie să fie comunicate Administraţiei care a emis certificatul, care poate autoriza în scris adoptarea condiţiilor de încărcare propuse.
___
* Se şterge, după caz."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 6 octombrie 2015