ORDIN nr. 86 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013
Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 şi ale art. 8 alin. (1) din Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale;"
2.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prin crearea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale se urmăresc: asigurarea transparenţei tranzacţiilor, prin contracte standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN), prin contracte propuse de către iniţiatorii licitaţiilor şi publicate împreună cu ofertele iniţiatoare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LP) şi prin contracte-cadru preagreate de vânzare-cumpărare a gazelor naturale (modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC), egalitatea de şanse şi accesul nediscriminatoriu la resursele de gaze naturale al tuturor participanţilor la piaţă, cu respectarea reglementărilor în vigoare în sectorul gazelor naturale."
3.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii, expresiile şi abrevierile folosite au semnificaţiile următoare:
a) Convenţie de participare la piaţa centralizată de gaze naturale - convenţia standardizată stabilită de OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale şi avizată de autoritatea competentă, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
b) corelare - acţiunea realizată în mod automat de platforma de tranzacţionare în cazul ofertelor care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării este mai mic sau cel mult egal cu preţul cumpărării sau preţul cumpărării este mai mare sau cel puţin egal cu preţul vânzării şi cele două preţuri - de vânzare, respectiv de cumpărare - sunt cele mai bune preţuri din piaţă; în urma corelării se realizează tranzacţia;
c) formularul de încheiere a tranzacţiilor - document emis de OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale, prin care notifică o tranzacţie încheiată pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, care reprezintă obligaţie pentru părţi în ceea ce priveşte semnarea, în conformitate cu datele notificate, a contractului bilateral de vânzare-cumpărare sau subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţi;
d) intermediere - procedură derulată de administratorii platformei de tranzacţionare, exclusiv pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC, în scopul identificării unui al treilea participant la piaţă, care să accepte încheierea a câte unei tranzacţii cu alţi doi participanţi la piaţă (care au propus cel mai bun preţ de cumpărare şi, respectiv, cel mai bun preţ de vânzare, neeligibili între ei, dar care sunt eligibili cu cel de-al treilea participant, conform listelor albe de eligibilitate);
e) licitaţie publică - PCGN-LP - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică, desfăşurată cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite prin procedurile specifice în vigoare, avizate de ANRE;
f) listă alba de eligibilitate - lista pe care fiecare participant o va menţine şi actualiza pe platforma de tranzacţionare, cuprinzând partenerii eligibili, distinct pe fiecare tip de tranzacţie - de vânzare sau de cumpărare - respectiv pe fiecare tip de produs de tranzacţionare;
g) negociere continuă - modalitatea de negociere în care atât partea iniţiatoare, cât şi partea respondentă îşi pot actualiza ofertele;
h) ofertă de gaze naturale - oferta cu caracteristici bine definite privind cantitatea de gaze naturale oferită spre cumpărare/vânzare, exprimată în unităţi de energie, cu precizarea intenţiei iniţiatorului cu privire la acceptarea atribuirii parţiale sau totale, perioada de livrare, preţul minim solicitat/maxim oferit, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
i) operator al pieţei centralizate de gaze naturale (OPGN) - persoana juridică titulară de licenţă care asigură administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale pe termen scurt, mediu şi lung. În sensul prezentului regulament, operator al pieţei centralizate de gaze naturale este OPCOM - S.A.;
j) participant la piaţa centralizată de gaze naturale - operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licenţă de furnizare emisă de către ANRE, sau clientul care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale;
k) PCGN-OTC - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere dublă continuă;
l) piaţă centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor prin contracte cu livrare fizică de gaze naturale între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de OPGN, pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază licitaţia publică, şi are ca scop contractarea gazelor naturale pe termen determinat, la un preţ transparent, stabilit în urma procedurii de licitaţie, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
m) platformă de tranzacţionare - sistemul informatic stabilit şi menţinut de OPGN în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată de gaze naturale;
n) proces combinat licitaţie-negociere - PCGN-LN - modalitatea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale conform căreia contractele sunt atribuite printr-un proces combinat de licitaţii şi negociere;
o) Regulament - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.;
p) tranzacţie - convenţie încheiată pe Platforma de tranzacţionare, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în Platforma de tranzacţionare, notificată de OPCOM - S.A. prin Formularul de încheiere a tranzacţiei (care constituie obligaţie pentru părţi în ceea ce priveşte semnarea în conformitate cu datele notificate ale contractului bilateral de vânzare-cumpărare sau subscrierea tranzacţiei contractului-cadru preagreat dintre părţile notificate).
(2) Termenii, expresiile şi abrevierile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale în vigoare."
4.La articolul 6, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCGN-LN, notificaţi prin Formularul de încheiere a tranzacţiei, de a încheia contractul standard aferent tipului de produs standard tranzacţionat, la preţul de atribuire şi pentru cantitatea de gaze naturale aferentă tranzacţiei încheiate la acest preţ, notificate conform rezultatelor licitaţiei de către OPGN."
5.La articolul 61, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
"51. Părţile unei tranzacţii sunt notificate asupra rezultatelor licitaţiei de către OPGN, prin Formularul de încheiere a tranzacţiei."
6.După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:
"Art. 62
Principiile aplicate pentru tranzacţionarea prin licitaţie publică, în cadrul modalităţii de tranzacţionare denumite PCGN-OTC, sunt următoarele:
1. OPGN defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de gaze naturale, caracterizate prin:
a) profilul livrărilor: livrare în bandă (06,00-06,00 - zi gazieră);
b) perioada de livrare: zi, săptămână, lună, trimestru, semestru, an - clar definite ca dată de începere şi de finalizare a livrării;
c) cantitatea de gaze naturale tranzacţionată printr-un contract;
d) utilizarea contractelor preagreate între părţi. Participanţii vor tranzacţiona pe baza contractelor bilaterale, agreate înainte de participarea la tranzacţionare. În cadrul contractului, sunt stabiliţi toţi termenii contractuali, cu excepţia următoarelor elemente: profilul de livrare, preţul, cantitatea de gaze naturale şi perioada de livrare.
2. Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, prin introducerea ofertelor în platforma de tranzacţionare a PCGNOTC.
3. Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPGN programează perioadele de tranzacţionare specifice fiecărui produs standard.
4. Participarea pe PCGN-OTC se realizează luând în considerare operatorii economici înscrişi pe listele albe de eligibilitate, notificate OPGN de către fiecare participant la piaţă.
5. Responsabilitatea conţinutului listei albe de eligibilitate şi actualizării conţinutului său, odată cu modificarea listei de participanţi la PCGN-OTC, revine fiecăruia dintre participanţii la piaţă.
6. OPGN răspunde pentru configurarea şi actualizarea în sistemul de tranzacţionare al pieţei a listelor albe de eligibilitate, comunicate de către participanţii la piaţă.
7. OPGN organizează sesiuni de tranzacţionare în sistem online, care se desfăşoară cu respectarea următoarelor reguli:
a) sesiunile de tranzacţionare sunt organizate în zilele lucrătoare, conform programului de ofertare stabilit de către OPGN;
b) participanţii la piaţă pot introduce simultan atât oferte de cumpărare, cât şi oferte de vânzare pentru acelaşi produs.
8. Pe tot parcursul sesiunii de licitaţie, tranzacţionarea se realizează prin două modalităţi:
a) selectarea (accesare la «click») şi acceptarea ofertei eligibile de vânzare sau de cumpărare în platforma de tranzacţionare. Ofertele neeligibile nu vor putea fi tranzacţionate prin această metodă;
b) corelare automată, cu sau fără iniţierea procedurii de intermediere. În cazul în care pentru un produs PCGN-OTC se ajunge la situaţia de corelare a ofertelor:
(i)acestea sunt corelate automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, încheindu-se tranzacţii asumate de către participanţii eligibili ale căror oferte au fost corelate;
(ii)acestea sunt rezervate automat de către platformă, iar administratorul platformei de tranzacţionare va desfăşura activităţile prevăzute pentru procedura de intermediere de încheiere a tranzacţiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanţii la piaţă, alţii decât partenerii eligibili.
9. Pe tot parcursul sesiunii de licitaţie este permisă introducerea/modificarea/anularea ordinelor, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare.
10. Pe parcursul sesiunii de tranzacţionare, în cazul în care ambii parteneri solicită anularea tranzacţiei în termen de maximum 10 minute de la momentul realizării tranzacţiei, OPGN va anula tranzacţia pe platformă.
11. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCGN-OTC, notificaţi prin Formularul de încheiere a tranzacţiei, de a-şi asuma tranzacţiile şi de a le subscrie contractelor preagreate de vânzare/cumpărare a gazelor naturale, conform datelor comunicate de OPGN pentru tranzacţiile notificate."
7.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale depun garanţii de participare, stabilite în conformitate cu procedurile operaţionale specifice modalităţilor de tranzacţionare PCGN-LN şi PCGN-LP elaborate de OPGN şi avizate de autoritatea competentă."
8.După secţiunea 6 "Participarea la piaţa centralizată de gaze naturale" se introduce o nouă secţiune, secţiunea 61 "Tarife", cuprinzând articolele 131-136, cu următorul cuprins:
"61. Tarife
Art. 131
În calitate de OPGN, pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, OPCOM - S.A. percepe următoarele tarife:
a) tariful de înscriere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
b) tariful de administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale;
c) tariful de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale.
Art. 132
Tariful de înscriere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale se percepe o singură dată, la înregistrarea participantului. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data solicitării înregistrării.
Art. 133
Tariful de administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale se percepe anual fiecărui participant la piaţă. În primul an, factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării, cuprinzând valoarea tarifului, ponderată cu raportul dintre numărul de luni în care participantul este înscris şi numărul de luni din anul calendaristic. Începând cu al doilea an, pentru participanţii înregistraţi, factura se emite în luna decembrie a anului curent pentru anul următor. În situaţia retragerii participantului de pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, OPGN are obligaţia emiterii facturii de regularizare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data retragerii acestuia.
Art. 134
Tariful de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale se percepe lunar. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail) în primele 3 (trei) zile lucrătoare din luna următoare lunii în care au fost încheiate tranzacţiile de vânzare/cumpărare a gazelor naturale. Tariful de tranzacţionare se aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în luna respectivă, conform datelor comunicate prin formularele de încheiere a tranzacţiei.
Art. 135
Participanţii la PCGN-OTC care acceptă intermedierea unei tranzacţii între doi participanţi aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor albe de eligibilitate, nu vor plăti tariful de tranzacţionare pentru tranzacţiile intermediate.
Art. 136
Plata facturilor se efectuează de către participanţi prin virament bancar sau cu ordin de plată, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea facturii. Factura se consideră achitată de către participant la data înregistrării plăţii în contul OPCOM - S.A."
9.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
După încheierea fiecărei sesiuni de licitaţie, dar nu mai târziu de ora 18,00 a zilei în care aceasta a fost organizată, OPGN publică pe pagina sa web următoarele informaţii:
a) lista participanţilor la sesiunea de licitaţie, dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 (trei) participanţi;
b) rezultatele sesiunii de licitaţie, precizând, pentru fiecare tranzacţie încheiată, următoarele elemente: tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-LN şi PCGN-LP), respectiv pentru fiecare produs supus tranzacţionării, următoarele elemente: preţul de atribuire şi cantităţile aferente fiecărui preţ de atribuire înregistrat, preţul maxim de cumpărare şi preţul minim de vânzare propuse în cursul zilei de tranzacţionare, respectiv cantitatea totală tranzacţionată şi preţul mediu ponderat de tranzacţionare (modalitatea de tranzacţionare PCGN-OTC)."
10.După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins:
"Art. 141
Lista albă de eligibilitate a fiecărui participant pentru modalitatea de tranzacţionare PCGN- OTC se va publica pe pagina web a OPGN.
Art. 142
Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacţionare vor fi disponibile pe platforma OPGN-OTC timp de cel puţin 2 (doi) ani şi pot fi accesate, prin rapoarte, de către fiecare participant."
11.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
OPGN publică pe pagina sa web tarifele percepute pentru serviciul efectuat în calitate de OPGN şi toate procedurile/avizele aferente pieţelor administrate."
Art. II
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., în calitate de operator al pieţei centralizate de gaze naturale, şi participanţii la derularea tranzacţiilor pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. vor proceda la ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, iar compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.
Art. III
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 27 septembrie 2013.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 424 din data de 15 iunie 2015