Comitetul pentru protecţia mediului marin,
amintind art. 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,
luând notă de art. 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),
luând în considerare amendamentele propuse la anexa IV la MARPOL 73/78,
1.adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexa IV la MARPOL 73/78, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Convenţia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2012, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2013, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Convenţia din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;
5.solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.
ANEXĂ:
CAPITOLUL 1: AMENDAMENTE LA ANEXA IV LA MARPOL
1.Se adaugă la regula 1 noile paragrafe 5 bis, 7 bis şi 7 terţ, după cum urmează:
"5 bis Zonă specială înseamnă o zonă din mare în care, pentru motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate.
Zonele speciale sunt următoarele:
.1 zona Mării Baltice, astfel cum este definită în regula 1.11.2 a anexei I; şi
.2 orice altă zonă din mare desemnată de către Organizaţie în conformitate cu criteriile şi procedurile pentru desemnarea zonelor speciale cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate de la nave1.
1Se face referire la rezoluţia Adunării A.927(22), "Linii directoare pentru desemnarea zonelor speciale în temeiul MARPOL 73/78 şi Linii directoare pentru identificarea şi desemnarea zonelor din mare vulnerabile în mod special".
7 bis Un pasager înseamnă oricare persoană alta decât:
.1 comandantul şi membrii echipajului ori alte persoane angajate sau care au o ocupaţie în orice calitate la bordul unei nave pentru nevoile acelei nave; şi
.2 un copil cu vârsta mai mică de un an.
7 terţ O navă de pasageri înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri.
Pentru aplicarea regulii 11.3, o navă de pasageri nouă înseamnă o navă de pasageri:
.1 pentru care contractul de construcţie este încheiat ori, în cazul absenţei unui contract de construcţie, a cărei chilă este pusă sau care este într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2016 ori după această dată; sau
.2 a cărei livrare se efectuează la 2 ani sau mai mult după 1 ianuarie 2016.
O navă de pasageri existentă este o navă de pasageri care nu este o navă de pasageri nouă."
2.Se adaugă la regula 9 noul paragraf 2:
"2 Prin derogare de la paragraful 1, fiecare navă de pasageri, căreia, în conformitate cu regula 2, i se cere să corespundă prevederilor prezentei anexe şi căreia i se aplică regula 11.3 în timp ce se află într-o zonă specială, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme de tratare a apelor uzate:
.1 o instalaţie de tratare a apelor uzate de un tip aprobat de către Administraţie, luând în considerare standardele şi metodele de încercare elaborate de către Organizaţie2, sau
2Se face referire la [proiectul de] Linii directoare [din 2012] privind implementarea standardelor pentru efluent şi încercările de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, adoptate de către Comitetul pentru protecţia mediului marin al Organizaţiei prin [rezoluţia MEPC ...].
.2 un tanc de colectare, a cărui capacitate este considerată corespunzătoare de către Administraţie pentru reţinerea tuturor apelor uzate, ţinând seama de modul de operare a navei, de numărul de persoane aflate la bord şi de alţi factori semnificativi. Tancul de colectare trebuie să fie construit astfel încât să fie considerat corespunzător de către Administraţie şi trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv care indică vizual cantitatea pe care o conţine."
3.Se înlocuieşte textul regulii 11 cu următorul:
"REGULA 11 - Descărcarea apelor uzate
A Descărcarea apelor uzate din nave, altele decât navele de pasageri, în toate zonele şi descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în afara zonelor speciale
1 Sub rezerva prevederilor din regula 3 din prezenta anexă, descărcarea apelor uzate în mare este interzisă, cu excepţia următoarelor cazuri:
.1 nava descarcă ape uzate după malaxare şi dezinfectare, folosind un sistem aprobat de către Administraţie în conformitate cu regula 9.1.2 din prezenta anexă la o distanţă mai mare de 3 mile marine de uscatul cel mai apropiat sau ape uzate care nu sunt malaxate ori dezinfectate la o distanţă mai mare de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat, cu condiţia ca, în orice caz, apele uzate care au fost depozitate în tancurile de colectare sau apele uzate provenind din spaţiile în care sunt animale vii să nu fie descărcate dintr-odată, ci cu un debit moderat, cu nava în marş cu o viteză de cel puţin 4 noduri; debitul de descărcare trebuie să fie aprobat de către Administraţie pe baza standardelor elaborate de către Organizaţie3; sau
3Se face referire la Recomandarea privind standardele pentru debitul de descărcare a apelor uzate netratate din nave, adoptată de către Comitetul pentru protecţia mediului marin al Organizaţiei prin Rezoluţia MEPC.157(55).
.2 nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către Administraţie ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din prezenta anexă şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.
2 Prevederile paragrafului 1 nu se aplică navelor care operează în apele aflate sub jurisdicţia unui stat şi nici navelor în trecere venind din alte state în timp ce acestea se află în acele ape şi îşi descarcă apele uzate în conformitate cu cerinţe mai puţin severe care ar putea fi impuse de acel stat.
B Descărcarea apelor uzate din navele de pasageri în cadrul unei zone speciale
3 Sub rezerva prevederilor din regula 3 din prezenta anexă, descărcarea apelor uzate dintr-o navă de pasageri în cadrul unei zone speciale este interzisă:
a) pentru nave de pasageri noi, la 1 ianuarie 2016, sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis; şi
b) pentru nave de pasageri existente, la 1 ianuarie 2018 sau după această dată, sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al regulii 12 bis,
cu excepţia situaţiilor în care următoarele condiţii sunt îndeplinite:
nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată, care a fost certificată de către Administraţie ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.2.1 a prezentei anexe, şi efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici nu produce decolorarea acesteia.
C Cerinţe generale
4 Dacă apele uzate sunt amestecate cu deşeuri sau cu deşeuri de apă prevăzute în alte anexe ale MARPOL, cerinţele acelor anexe trebuie să fie îndeplinite suplimentar faţă de cerinţele prezentei anexe."
4.Se adaugă noua regulă 12 bis, după cum urmează:
"12 bis Instalaţii de primire pentru navele de pasageri în zonele speciale
.1 Fiecare parte, a cărei linie de coastă mărgineşte o zonă specială, se angajează să asigure că:
.1 în porturile şi terminalele care sunt amplasate într-o zonă specială şi care sunt utilizate de către navele de pasageri, sunt prevăzute instalaţii de primire a apelor uzate;
.2 instalaţiile sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor acelor nave de pasageri; şi
.3 instalaţiile sunt operate astfel încât să nu se producă întârzierea excesivă a acelor nave de pasageri.
.2 Guvernul fiecărei părţi interesate trebuie să notifice Organizaţia cu privire la măsurile luate în aplicarea paragrafului 1 al prezentei reguli. La primirea unui număr suficient de notificări conforme paragrafului 1, Organizaţia trebuie să stabilească o dată de la care cerinţele regulii 11.3 produc efect în respectiva zonă specială. Organizaţia va notifica toate părţile asupra datei astfel stabilite cu cel puţin 12 luni în avans faţă de această dată. Până la data stabilită astfel, navele care navighează în zona specială trebuie să se conformeze cerinţelor regulii 11.1 din prezenta anexă."
CAPITOLUL 2: AMENDAMENTE la modelul Certificatului internaţional pentru prevenirea poluării cu ape uzate
1.Se adaugă următorul text sub rubrica "Caracteristicile navei":
Tipul navei pentru aplicarea regulii 11.3:*
Navă de pasageri nouă/existentă
Navă, alta decât o navă de pasageri
2.Se modifică paragraful *1.1 pentru a se citi după cum urmează:
"*1.1 Descrierea instalaţiei de tratare a apelor uzate:
Tipul instalaţiei de tratare a apelor uzate ...............
Numele producătorului ...............
Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în rezoluţia MEPC.2(VI).
Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în rezoluţia MEPC.159(55).
Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de către Administraţie ca îndeplinind standardele pentru efluent, astfel cum acestea sunt prevăzute în [rezoluţia MEPC .......]§.
* Se şterge, după caz.
§ Numărul rezoluţiei MEPC se va insera când standardele vor fi fost adoptate de către MEPC la o sesiune viitoare."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 3 septembrie 2012