DECIZIE nr. 100 din 25 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020,
prim-ministrul emite următoarea decizie:
Articol unic
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionara al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Comitetul naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (denumit în continuare CNCISCAP) este structura naţională de coordonare, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.
Art. 2
(1)CNCISCAP se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, precum şi ale prezentului regulament.
(2)Durata mandatului CNCISCAP coincide cu perioada de implementare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.
CAPITOLUL II: Componenţa CNCISCAP
Art. 3
(1)CNCISCAP este format din prim-ministru, în calitate de coordonator al CNCISCAP, şi din câte un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului pentru Societatea Informaţională şi Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În situaţiile în care prim-ministrul nu poate participa la reuniunile CNCISCAP, coordonarea CNCISCAP este realizată de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(3)Membrii sunt titulari sau supleanţi. Fiecare membru titular are dreptul la un singur supleant, la nivel de secretar general/director general/director sau echivalent al acestora. în situaţii excepţionale, în caz de indisponibilitate atât a membrului titular, cât şi a supleantului său, instituţia reprezentată poate delega unui înlocuitor responsabilitatea participării la reuniune, cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute prin regulament. Mandatul se transmite în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP cu cel puţin 3 zile înaintea datei reuniunii CNCISCAP.
(4)Nominalizarea şi retragerea nominalizării reprezentanţilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către conducătorul entităţii respective şi se comunică în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii.
(5)Componenţa instituţională a CNCISCAP, precum şi orice modificare adusă acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Componenţa nominală a CNCISCAP se stabileşte pe baza nominalizărilor făcute de către fiecare entitate reprezentată în CNCISCAP.
(6)La şedinţele CNCISCAP, în funcţie de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai altor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţii civile sau ai instituţiilor europene. Aceştia pot lua cuvântul şi pot face recomandări numai în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitaţi să participe la reuniune. Persoanele ce au calitatea de invitaţi în cadrul reuniunilor CNCISCAP au obligaţia de a respecta prevederile art. 32 lit. a) şi c).
CAPITOLUL III: Atribuţiile CNCISCAP
Art. 4
CNCISCAP asigură coordonarea implementării, monitorizarea şi evaluarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, exercitând în acest sens următoarele atribuţii:
a)stabileşte grupurile de lucru tematice şi componenţa acestora şi, în funcţie de necesităţi, poate modifica numărul, componenţa sau coordonatorii acestora;
b)analizează şi aprobă calendarul de activităţi al grupurilor de lucru tematice;
c)ia decizii cu privire la măsurile necesar a fi aplicate pentru implementarea şi monitorizarea corespunzătoare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, pe baza analizelor şi propunerilor înaintate de către grupurile de lucru tematice;
d)analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, direcţiilor de acţiune şi a măsurilor prevăzute în Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, pe baza documentelor prezentate de grupurile de lucru tematice;
e)analizează/elaborează şi aprobă rapoarte trimestriale şi anuale de monitorizare şi evaluare a stadiului implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014- 2020, pe care le înaintează Guvernului;
f)propune Guvernului orice amendare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a anexelor acesteia;
g)aprobă şi amendează propriul regulament de organizare şi funcţionare;
h)aprobă şi amendează Metodologia detaliată de monitorizare şi evaluare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.
CAPITOLUL IV: Organizarea CNCISCAP
Art. 5
Coordonatorul conduce activitatea CNCISCAP prin exercitarea următoarelor atribuţii:
a)convoacă reuniunile CNCISCAP şi conduce lucrările acestora în condiţiile realizării cvorumului;
b)ia toate măsurile necesare pentru realizarea consensului în adoptarea deciziilor CNCISCAP;
c)aprobă lista invitaţilor, precum şi agenda reuniunilor;
d)semnează deciziile CNCISCAP şi minutele şedinţelor CNCISCAP;
e)analizează propunerile de convocare a reuniunilor extraordinare şi decide convocarea acestora, în condiţiile art. 20 alin. (2);
f)reprezintă CNCISCAP în relaţiile cu terţii;
g)prezintă în cadrul şedinţelor Guvernului rapoartele de activitate ale CNCISCAP;
h)prezintă în cadrul şedinţelor Guvernului rapoartele de evaluare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, în vederea aprobării;
i)invită alte persoane, având competenţă în problematica abordată, să participe la lucrările CNCISCAP, în funcţie de agenda reuniunii, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa membrilor CNCISCAP.
Art. 6
(1)În cazul în care prim-ministrul nu poate participa la o reuniune, atribuţiile de coordonator se exercită de drept de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(2)În cazul în care nici ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nu poate participa la respectiva reuniune, coordonarea va fi asigurată de către secretarul de stat care reprezintă Cancelaria Primului-Ministru în cadrul CNCISCAP.
Art. 7
Membrii CNCISCAP au următoarele atribuţii şi obligaţii:
a)participă la reuniunile CNCISCAP şi la procesul de adoptare a deciziilor;
b)propun spre dezbatere aspecte legate de implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020;
c)urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor CNCISCAP;
d)membrul titular şi supleantul său se informează reciproc asupra activităţilor desfăşurate în cadrul CNCISCAP;
e)informează, după încheierea reuniunilor, instituţiile pe care le reprezintă în legătură cu principalele subiecte discutate şi deciziile adoptate;
f)prezintă puncte de vedere ale instituţiilor reprezentate şi rapoarte sau analize specifice pe domeniul de competenţă.
Art. 8
Membrii CNCISCAP respectă normele de conduită, prevăzute la art. 32.
Art. 9
(1)Calitatea de membru, titular sau supleant, în CNCISCAP încetează în una dintre următoarele situaţii:
a)persoana nominalizată îşi încetează activitatea în instituţia care a mandatat-o;
b)intervin modificări ale cadrului legal de organizare şi funcţionare a instituţiilor reprezentate în CNCISCAP;
c)persoanei nominalizate i se retrage nominalizarea de către instituţia care a mandatat-o.
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1), instituţia nominalizează alt reprezentant/alţi reprezentanţi în CNCISCAP, după caz, urmând procedura prevăzută la art. 3 alin. (5)-(7).
(3)Persoana nominalizată să înlocuiască un membru revocat din CNCISCAP are obligaţia de a lua cunoştinţă de prevederile prezentului regulament, pus la dispoziţie de Secretariatul tehnic al CNCISCAP.
Art. 10
Membrii titulari şi supleanţi nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul CNCISCAP.
Art. 11
CNCISCAP este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru.
Art. 12
Secretariatul tehnic funcţionează pe baza unei proceduri interne şi are următoarele atribuţii:
a)organizează reuniunile CNCISCAP;
b)pregăteşte documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunilor CNCISCAP şi asigură transmiterea acestora către membrii CNCISCAP;
c)centralizează şi integrează documentele elaborate de grupurile de lucru tematice în vederea elaborării rapoartelor de monitorizare şi de evaluare a implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020;
d)elaborează rapoartele trimestriale de activitate ale CNCISCAP, în vederea prezentării acestora în cadrul şedinţelor Guvernului;
e)monitorizează implementarea deciziilor CNCISCAP;
f)primeşte şi asigură soluţionarea corespondenţei legate de activitatea CNCISCAP;
g)întocmeşte minuta reuniunilor CNCISCAP şi asigură publicarea acesteia pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru;
h)asigură arhivarea, în format electronic şi pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la activitatea CNCISCAP;
i)asigură furnizarea informaţiilor privitoare la activitatea CNCISCAP, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru;
j)alte atribuţii stabilite prin decizia CNCISCAP.
Art. 13
Orice solicitare de informaţii cu privire la activitatea CNCISCAP se adresează Secretariatului tehnic, fie pe cale electronică, fie pe suport hârtie.
Art. 14
(1)Pentru îndeplinirea rolului său, CNCISCAP stabileşte grupuri de lucru tematice, constituite din reprezentanţi ai instituţiilor membre ale CNCISCAP, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai societăţii civile şi mediului academic, care au atribuţii în domeniile vizate de Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.
(2)Numărul, componenţa şi coordonarea grupurilor de lucru se stabilesc prin decizie a CNCISCAP.
(3)Grupurile de lucru tematice sunt coordonate de către o instituţie membră a CNCISCAP şi pot avea caracter temporar sau permanent.
Art. 15
(1)Nominalizarea reprezentanţilor instituţiilor care fac parte din grupurile de lucru tematice se face de către conducătorul entităţilor respective, la solicitarea CNCISCAP, şi se comunică în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
(2)Prevederile art. 8-10 se aplică şi membrilor grupurilor de lucru tematice.
Art. 16
Fiecare grup de lucru tematic, pe domeniul de competenţă, are următoarele atribuţii:
a)detaliază planul de acţiune al Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 în planuri de acţiune subsecvente, care se aprobă de către CNISCAP, şi monitorizează implementarea acestora;
b)elaborează rapoartele lunare de monitorizare pentru acţiunile din cadrul Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 care contribuie la îndeplinirea condiţionalităţii ex-ante pentru domeniul administraţie publică;
c)elaborează rapoarte trimestriale de monitorizare şi evaluare a stadiului şi efectelor implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020;
d)formulează şi transmite spre analiza CNCISCAP propuneri de amendare a Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a anexelor acesteia, în funcţie de situaţie;
e)formulează propuneri şi recomandări cu privire la implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi le transmite spre analiză CNCISCAP;
f)alte atribuţii stabilite prin decizie a CNCISCAP.
Art. 17
Rezultatele lucrărilor grupurilor tehnice de lucru sunt aduse la cunoştinţa membrilor şi sunt supuse dezbaterii în cadrul reuniunii CNCISCAP.
Art. 18
Invitaţii în CNCISCAP participă la reuniunile şi activităţile CNCISCAP având rol exclusiv consultativ, neavând drept de vot. Aceştia pot face propuneri pe care CNCISCAP le poate dezbate şi aproba. Persoanele care au calitatea de invitaţi în cadrul reuniunilor CNCISCAP au obligaţia de a respectă prevederile art. 32 lit. a) şi c).
Art. 19
Invitaţii nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul CNCISCAP.
CAPITOLUL V: Funcţionarea CNCISCAP
Art. 20
(1)CNCISCAP se întruneşte trimestrial în reuniuni ordinare şi, ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare, la convocarea coordonatorului său.
(2)Convocarea pentru reuniuni extraordinare are loc la iniţiativa coordonatorului sau la propunerea unei treimi din numărul membrilor.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), propunerea de organizare va fi transmisă, în scris, Secretariatului tehnic al CNCISCAP.
Art. 21
(1)Convocarea reuniunilor CNCISCAP se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin poştă, curier, fax sau e-mail.
(2)Agenda preliminară şi invitaţia de participare la reuniunile CNCISCAP sunt transmise membrilor şi, după caz, membrilor grupurilor tematice şi invitaţilor. Membrii CNCISCAP pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare cu cel puţin două zile înainte de data reuniunii.
(3)Agenda finală şi documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunii CNCISCAP sunt transmise membrilor/ participanţilor înaintea datei desfăşurării reuniunii.
(4)Secretariatul tehnic poate furniza membrilor CNCISCAP, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informaţii relevante cu privire la punctele din agendă, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie cele mai recente informaţii cu privire la subiectele discutate.
Art. 22
(1)La începutul fiecărei reuniuni se adoptă minuta precedentei reuniuni a CNCISCAP.
(2)La sfârşitul fiecărei reuniuni se stabileşte data estimativă a viitoarei reuniuni a CNCISCAP.
(3)Reuniunile CNCISCAP se desfăşoară în limba română. Secretariatul tehnic asigură furnizarea serviciilor de traducere a documentelor şi de interpretare în şi din limba engleză/alte limbi oficiale ale Uniunii Europene pe parcursul reuniunilor CNCISCAP, atunci când este necesar.
Art. 23
(1)Minuta reuniunii CNCISCAP se elaborează de către Secretariatul tehnic şi se transmite tuturor participanţilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data reuniunii.
(2)Minuta reuniunii va cuprinde o secţiune referitoare la deciziile luate în cadrul CNCISCAP.
(3)Observaţiile asupra minutei se remit Secretariatului tehnic în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Secretariatul tehnic ţine cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei, varianta în care sunt cuprinse modificările datorate observaţiilor primite, evidenţiate cu track-changes, şi anexele (lista participanţilor, documentele revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii CNCISCAP, sinteza deciziilor) se transmit membrilor, invitaţilor şi celorlalţi participanţi la reuniunea CNCISCAP, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data reuniunii.
(4)Minuta se adoptă conform prevederilor art. 22 alin. (1).
Art. 24
(1)Grupurile de lucru tematice se întrunesc de cel puţin două ori pe trimestru la convocarea instituţiei care coordonează grupul de lucru tematic în cauză.
(2)Convocarea grupurilor de lucru tematice se aduce la cunoştinţa Secretariatului tehnic, care participă, în mod obligatoriu, la reuniunile acestora.
Art. 25
(1)Convocarea reuniunilor grupurilor de lucru tematice se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin e-mail.
(2)Agenda preliminară şi invitaţia de participare la reuniunile grupurilor de lucru tematice sunt transmise membrilor acestora, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării reuniunii, de către instituţia coordonatoare a grupului de lucru tematic.
(3)În termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea agendei preliminare, membrii grupurilor de lucru tematice pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare. Instituţia coordonatoare a grupului de lucru tematic analizează propunerile şi stabileşte agenda finală, pe care o transmite Secretariatului tehnic.
(4)Agenda finală şi documentele ce fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunii grupurilor de lucru tematice sunt transmise membrilor acestora, cu două zile lucrătoare înaintea datei desfăşurării reuniunii, de către instituţia coordonatoare a grupului de lucru tematic.
(5)În mod excepţional se pot furniza membrilor grupurilor de lucru tematice, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informaţii relevante cu privire la punctele din agendă, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie cele mai recente informaţii cu privire la subiectele discutate.
Art. 26
(1)La începutul fiecărei reuniuni se adoptă minuta precedentei reuniuni.
(2)La sfârşitul fiecărei reuniuni se stabileşte data estimativă a viitoarei reuniuni.
Art. 27
(1)Minuta reuniunii se elaborează de către instituţia care coordonează grupul de lucru tematic în cel mult 5 zile lucrătoare de la data reuniunii şi se transmite tuturor participanţilor, precum şi Secretariatului tehnic al CNCISCAP.
(2)Observaţiile asupra minutei se remit instituţiei care redactează minuta în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia, ţinându-se cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei, varianta în care sunt cuprinse modificările datorate observaţiilor primite, evidenţiate cu track-changes, şi anexele (lista participanţilor, documentele elaborate/revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii) se transmit membrilor grupurilor de lucru tematice respective, în termen de 15 zile lucrătoare de la data reuniunii.
(3)Varianta finală a minutei se aduce la cunoştinţă, prin e-mail, membrilor titulari şi supleanţi ai CNCISCAP de către instituţia care coordonează grupul de lucru tematic.
(4)Minuta se adoptă conform prevederilor art. 26 alin. (1).
Art. 28
(1)CNCISCAP deliberează în mod valabil dacă la reuniuni participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. Prezenţa reprezentanţilor Cancelariei Primului - Ministru şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este obligatorie.
(2)Deciziile în cadrul CNCISCAP se iau prin consens.
Art. 29
La iniţiativa coordonatorului, membrii CNCISCAP pot fi consultaţi şi în scris, în cazuri excepţionale.
Art. 30
Transmiterea documentelor către membrii CNCISCAP se efectuează prin poştă, fax, curier sau poştă electronică, cu confirmarea primirii acestora. În acest scop, membrii CNCISCAP sunt obligaţi să comunice eventualele modificări ale datelor de contact.
Art. 31
Secretariatul tehnic asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activităţii CNCISCAP şi arhivarea acestora în conformitate cu normele interne de organizare şi administrare a fondului arhivistic.
Art. 32
Toţi membrii CNCISCAP, precum şi membrii grupurilor de lucru tematice au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:
a)să acţioneze în interesul implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 în concordanţă cu scopurile şi obiectivele stabilite;
b)să ia decizii exclusiv în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei sau pentru alţii;
c)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii, entităţi comerciale sau persoane ori prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
d)să se supună deciziilor CNCISCAP adoptate în condiţiile prezentului regulament.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 33
(1)Prezentul regulament este analizat de către CNCISCAP în cadrul primei şedinţe oficiale a acestuia şi transmis prim-ministrului, în vederea aprobării lui prin decizie.
(2)Prezentul regulament intră în vigoare la data deciziei prim-ministrului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNCISCAP.
(3)Regulamentul poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, prin decizie a prim-ministrului, modificările intrând în vigoare de la data deciziei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 26 martie 2015