ORDIN nr. 4576 din 20 iulie 2016 pentru completarea art. 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.756/2012
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) şi art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
1.La articolul 9 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.756/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 13 noiembrie 2012, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Durata probei de cultură spaniolă este de 90 de minute.
(5) Comisia Naţională de Bacalaureat poate decide, în urma consultării Ataşatului pentru învăţământ al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, organizarea de centre regionale de evaluare a lucrărilor scrise de la proba scrisă de cultură spaniolă."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 579 din data de 29 iulie 2016